eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieleń › Przebudowa odcinka ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieleniu.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-12-23

Ogłoszenie nr 510280866-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.

Gmina Wieleń: Przebudowa odcinka ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieleniu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 628663-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wieleń, Krajowy numer identyfikacyjny 57079115800000, ul. ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (067) 2561170 w. 47, e-mail Wielen_UM@wokiss.pl, faks (067) 2561021.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wielen.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa odcinka ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieleniu.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

KTI.271.22.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa odcinka ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieleniu. Obejmuje odcinki ulicy Fiołkowej od skrzyżowania z ulicą Potrzebowicką - droga wojewódzka nr 135 Wieleń - Miały km 0+000,00 do km 0+170,00 oraz ulicy Storczykowej od skrzyżowania z ulicą Fiołkową - km 0+000,00 do km 0+118,00. W zakres inwestycji wchodzą: o przebudowa dróg gminnych z jezdnią o dwóch pasach ruchu, o przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 135, o przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 135, o budowa chodników, o przebudowa kanalizacji deszczowej, o przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym pieszych w ciągu dróg gminnych. Ponadto przebudowa dróg zapewni sprawne i bezpieczne połączenie terenu zabudowy jednorodzinnej z istniejącym układem drogowym. Przedmiotowe odcinki ulic objęte przebudową zlokalizowane są na działkach o numerach ewidencyjnych 1206, 1446, 1457, 1459 - obręb miasto Wieleń, gmina Wieleń, powiat czarnkowsko - trzcianecki, województwo wielkopolskie. Przyjęte parametry techniczne przebudowy dróg gminnych: a) kategoria drogi: gminna b) klasa techniczna: L (ulica Fiołkowa), D (ulica Storczykowa), c) szerokość jezdni: 5,5 m, d) szerokość pasa ruchu: 2x2,75 m, e) szerokość chodnika: 1,5 - 2,0 m, f) kategoria ruchu: KR-2, g) obciążenie: 100 kN/oś h) prędkość projektowa (teren zabudowany): 30 km/h, i) przekrój drogowy: uliczny. Stan istniejący Ulice posiadają jezdnię z nawierzchnią gruntową lub żwirową o zmiennej szerokości, w części ograniczoną ogrodzeniem prywatnych posesji. Przyległe działki w części są zabudowane z dostępem do posesji przez wykonane zjazdy indywidualne. W obrębie pasa drogowego wykonana jest kanalizacja deszczowa, jednak z uwagi na nawierzchnię gruntową i częściowe zamulenie studzienek wpustowych, odwodnienie pasa drogowego w części polega na wsiąkaniu wody opadowej bezpośrednio w grunt. Odcinek początkowy ulicy Fiołkowej znajduje się na skrzyżowaniu z ulicą Potrzebowicką - droga wojewódzka nr 135 Wieleń - Miały. Skrzyżowanie poza jezdnią bitumiczną drogi wojewódzkiej posiada nawierzchnię gruntową. W pozostałym zakresie jezdnie ulic na skrzyżowanych posiadają nawierzchnię gruntową. Przy skrzyżowaniu ulicy Fiołkowej z drogą wojewódzką znajduje się istniejący zjazd na parking przy centrum medycznym, wykonany z kostki betonowej - włączony do ulicy Fiołkowej oraz zjazd na parking dla pojazdów osobowych, wykonany z kostki betonowej - z włączeniem do drogi wojewódzkiej. Na pozostałych odcinkach znajdują się zjazdy do posesji, w części wykończone ogrodzeniem i bramą wjazdową. Wzdłuż drogi wojewódzkiej od strony włączenia ulicy Fiołkowej, na wysokości istniejącego parkingu znajduje się chodnik o szerokości ok 1,5 m. W ciągu drogi wojewódzkiej w obrębie skrzyżowania z ulicą Fiołkową znajduje się zatoka autobusowa z nawierzchnią gruntową i wiatą przystankową. Przy skrzyżowaniu ulicy Fiołkowej z drogą wojewódzką znajduje się przepompownia z włączeniem do drogi wojewódzkiej wykonanym z kostki betonowej. W obrębie projektowanych dróg zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura: Podziemna: o sieci energetyczne, o sieci teletechniczne, o sieci wodociągowe, o sieci gazowe, o sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, Napowietrzna: o słupy i sieci energetyczne z oświetleniem ulicznym. Poza wymienionymi sieciami uzbrojenia terenu o ustalonym przebiegu nie wyklucza się obecności innych niezidentyfikowanych elementów infrastruktury technicznej. Stan projektowany Przebieg sytuacyjny drogi został wpisany w układ istniejącego pasa drogowego i włączenia w drogę wojewódzką nr 135. Początek opracowania km 0+000,00 ulicy Fiołkowej, zlokalizowano na krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej. Koniec opracowania ulicy Fiołkowej znajduje się w km 0+170,00. Początek opracowania km 0+000,00 ulicy Storczykowej, przyjęto w miejscu skrzyżowania z projektowanym odcinkiem ulicy Fiołkowej. Koniec opracowania ulicy Storczykowej znajduje się w km 0+118,00. Projektowana trasa składa się z odcinków prostych i łuków poziomych bez krzywych przejściowych. Niweletę projektowanych ulic nawiązano wysokościowo do przebiegu istniejącej drogi z wyniesieniem ponad istniejący teren. Przebieg niwelety zaprojektowano z krzywymi pionowymi wklęsłymi i krzywymi pionowymi wypukłymi. Na skrzyżowaniu niweletę ulicy Fiołkowej dowiązano wysokościowo do istniejącej krawędzi drogi wojewódzkiej z uwzględnieniem jej poszerzenia. Istniejące zjazdy należy wysokościowo dowiązać do projektowanej jezdni ulic. Ulice zaprojektowano z jezdnią o szerokości 5,5 m z dwoma pasami ruchu o szerokości 2,75 m o przekroju daszkowym z 2% spadkiem poprzecznym. Jezdnię w przekroju ulicznym ograniczono obustronnie krawężnikiem 15x30 cm. Ze względu na tożsamą lokalizację i strukturę rodzajową ruchu oraz identyczną funkcję, szerokość pasa ruchu w ciągu ulicy Storczykowej (klasa drogi D) została powiększona do 2,75 m, przy szerokości jezdni łącznie 5,5 m. W obrębie skrzyżowania ulicy Fiołkowej z droga wojewódzką nr 135, pas ruchu od strony włączenia ulicy Fiołkowej poszerzono do szerokości 3,5 m na odcinku 85,0 m z wykończeniem krawędzi jezdni krawężnikiem 20x30 cm. Pochylenie poprzeczne dostosowano do istniejącego pochylenia pasa ruchu w kierunku do zewnętrznej krawędzi. Konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu jezdni przyjęto zgodnie z punktem . jak dla kategorii ruchu KR-3 i obciążeniu 100kN/oś. Na poszerzeniu jezdni, w miejscu połączenia zakładkowego z istniejącą nawierzchnią, dla zabezpieczenia warstwy wiążącej i ścieralnej zaprojektowano wzmocnienie siatką 120x200 kN wstępnie powlekaną bitumem, ułożonej na warstwie podbudowy zasadniczej. Na długości odcinka poszerzenia zaprojektowano ściek z kostki betonowej. Podstawowe parametry zatoki autobusowej: o długość krawędzi zatrzymania 20 m, o szerokość zatoki 3,0 m, o wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu R=30 m, o szerokość peronu 2,0 m, o pochylenie poprzeczne jezdni na zatoce 2 %, o skos wjazdowy na drogę 1:4. Zatokę autobusową, ze względu na geometrię projektowanego skrzyżowania, zaprojektowano z otwartym wjazdem. Krawędź zatoki od stronu peronu, zakończono krawężnikiem przystankowym z wyniesieniem 18 cm ponad poziom jezdni. Na peronie przystankowym przy krawężniku na długości odcinka zatrzymania, zaprojektowano płyty wskaźnikowe 20x20 cm ułożone w dwóch rzędach. W obrębie peronu zaprojektowano urządzenie dla ochrony pieszych w postaci wiaty przystankowej trzy modułowej o długości ok 4,2 m. Pochylenie podłużne zatoki dostosowano do pochylenia istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej. Odwodnienie będzie realizowane powierzchniowo przez spadki poprzeczne i ściek z kostki betonowej, ułożony między jezdnią zatoki i drogi wojewódzkiej z odprowadzeniem wód opadowych do projektowanych wpustów deszczowych. Na długości ścieku, krawędź zatoki od strony drogi wojewódzkiej zakończono opornikiem drogowym 12x30 cm. Skrzyżowanie ulicy Fiołkowej z drogą wojewódzką nr 135 zaprojektowano jako skrzyżowanie ze skanalizowanym wlotem drogi podporządkowanej, z pierwszeństwem przejazdu w ciągu drogi wojewódzkiej, bez sygnalizacji świetlnej. Szerokość wlotów na drodze gminnej wynosi 4,5 m. Pomiędzy jezdniami zaprojektowano wyspę kanalizującą z kostki betonowej (w kolorze czerwonym) z wykończeniem krawędzi krawężnikiem betonowym trapezowym 15x21 cm z wyniesieniem 6 cm ponad poziom jezdni (w kolorze czerwonym). Przez wyspę kanalizującą zaprojektowano przejście dla pieszych szerokości 4,0 m. W miejscu przejścia dla pieszych krawężnik na wlotach i wyspie kanalizującej należy obniżyć do 2 cm ponad poziom jezdni. Wewnętrzne krawędzie łuków zjazdowych wyokrąglono promieniem R=6 m. Krawędź jezdni na odcinku poszerzenia i łukach zjazdowych z drogi wojewódzkiej wykończono krawężnikiem 20x30 cm. Skrzyżowanie ulicy Fiołkowej i Storczykowej oraz ulicy Fiokowej i Konwaliowej zaprojektowano jako skrzyżowanie zwykłe. Krawędzie łuków wyokrąglono promieniami odpowiednio R=5 m, R=25 m oraz R= 6 m. Na odcinku ulicy Fiołkowej od km 0+000 do km 0+170 (strona lewa i prawa) i na odcinku ulicy Storczykowej od km 0+000 do km 0+118 (strona lewa), zaprojektowano chodnik o szerokości 1,5 - 2,0 m z jednostronnym spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Od strony granicy pasa drogowego krawędź chodnika zakończono obrzeżem chodnikowym 8x20 cm. Projektowany chodnik na włączeniu do drogi wojewódzkiej należy dowiązać do istniejącego chodnika przy parkingu oraz do projektowanego peronu autobusowego. W ciągu projektowanego chodnika zaprojektowane zostały przejścia dla pieszych szerokości 4,0 m. Na skrzyżowaniu na wlocie drogi gminnej zaprojektowano przejście dla pieszych szerokości 4,0 m z przejściem przez wyspę kanalizującą. Dodatkowo w ciągu ulicy Fiołkowej i Storczykowej wyznaczono 5 przejść dla pieszych szerokości 4,0 m. Na szerokości przejścia dla pieszych krawężnik należy obniżyć do 2 cm ponad poziom jezdni. Z ulicy Fiołkowej zaprojektowano dwa włączenia do istniejących parkingów z nawierzchnią jak na projektowanej ulicy i wyokrągleniem krawędzi łuków promieniem R=3 m. W ciągu ulicy Storczykowej zaprojektowano zjazd z nawierzchnią jak na projektowanej ulicy z wyokrągleniem krawędzi łuków promieniem R=3 m, stanowiący dojazdów do projektowanego stanowiska dla pojazdów przy centrum medycznym. Dodatkowo w ciągu ulicy Fiołkowej i Storczykowej zaprojektowano zjazdy indywidualne obsługujące przyległe posesje. Zjazdy zaprojektowano szerokości 3,0 - 9,0 m z wykończeniem krawędzi opornikiem drogowym i niskim krawężnikiem najazdowym przy zastosowaniu skosu 1:1. W miejscu występowania chodnika, jego nawierzchnię na długości 2 m od krawędzi zjazdu, należy obniżyć do niwelety zjazdu. Lokalizację poszczególnych zjazdów przedstawiono na planach sytuacyjnych. Zaprojektowano drogę dojazdową do przepompowni z płyt betonowych ażurowych, zakończoną placem manewrowym o wym. 7,2x4,8 m z krawędzią ograniczoną opornikiem drogowym 12x25 cm. Konstrukcję nawierzchni drogi dojazdowej przyjęto zgodnie z pkt. 1.5.2. Otwory w płytach betonowych należy wypełnić humusem z obsianiem mieszanką traw. Odwodnienie projektowanej drogi zapewnione zostało przez nadanie odpowiednich spadów poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wód do istniejącej kanalizacji objętej przebudową. W celu minimalizacji prac ziemnych i naruszenia wykonanej niedawno kanalizacji deszczowej proponuje się zmiany lokalizacji tylko samych wpustów deszczowych oraz dołożenia na kanalizacji dodatkowych studni dla wpustów nowoprojektowanych. W ramach przebudowy kanalizacji nie projektuje się przekładania rurociągów samej kanalizacji deszczowej. Na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania, projektuje się regulację wysokościową istniejących studni rewizyjnych, polegającą na regulacji posadowienia włazów kanalizacyjnych. Zakres regulacji zależy od różnicy wysokości pomiędzy istniejącym posadowieniem włazu a jego projektowaną rzędną. W celu wzbogacenia powierzchni biologicznie czynnej w zieleń wysoką i zapewnienia odpowiednich warunków wizualnych podkreślających charakter zagospodarowania w wyznaczonych miejscach projektuje się nową zieleń w postaci nasadzeń gatunków roślin ozdobnych, odpornych na warunki miejskie i suszę, jednak nie inwazyjnych. Zaprojektowano usytuowanie 11 miejsc posadzenia odpowiednio dobranych odmian drzew oraz 311 krzewów. W doborze odmiany drzew zasadnicze znaczenie miał pokrój korony odpowiadający możliwością wkomponowania na małych powierzchniach pod linia energetyczną oraz potrzebą zapewnienia odpowiednich warunków wizualnych. Dobrano drzewa o zwartych i niewielkich koronach (Robinia Pseudoacacia Umbraculifera - robinia biała odm. Kulista), których kształt tworzy się naturalnie bez zbiegów redukcyjnych. Zastosowanie odpowiedniej odmiany uwzględniało również - obok kulistych form nie wymagających kształtowania - szereg innych cech jak np. brak cierni i intensywnie pylących kwiatów. Jako dominantę krajobrazową dobrano dąb piramidalny na środku klombu. Dobór drzew i ich usytuowanie jest przestrzenie powiązane. Projekt zagospodarowania zielenią terenu uwzględnia również szereg cech, które będą kształtować się na przestrzeni sezonu wegetacyjnego - kolorystyczne zmiany barw liści jesienią. Zalecana jest zatem wierna realizacja nakreślonej koncepcji tworzenia przestrzeni przy użyciu roślinności, która podkreśli walory wizualne planowanych obiektów i spełni szereg funkcji biocenotycznych na przedmiotowym obszarze a jednocześnie będąc odporną na warunki gruntowe, zapewni odpowiednią udatność sadzenia i przeżywalność w trudnych warunkach. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i poddać plantowaniu. Miejsca powierzchni biologicznie czynnej należy obsiać mieszanką traw. Konstrukcja nawierzchni: a) na projektowanych odcinkach ulicy Fiołkowej i Storczykowej, Konwaliowej, zjazdach 1, 2, 8, 9. L.p. Rodzaj warstwy Grubość [cm] 1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej - szara 8 2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5 3. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 25 5. Podłoże gruntowe G1 - E2 >= 80 MPa - b) na poszerzeniu drogi wojewódzkiej. L.p. Rodzaj warstwy Grubość [cm] 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4 2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 3. Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 7 4. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 20 5. Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 6,0 MPa 15 6. Podłoże gruntowe G1 - E2 >= 100 MPa - c) na projektowanej zatoce autobusowej. L.p. Rodzaj warstwy Grubość [cm] 1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej - szara 8 2. Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 5 3. Warstwa podbudowy z betonu C20/25 20 4. Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 6,0 MPa 15 5. Podłoże gruntowe G1 - E2 >= 80 MPa - d) na projektowanych zjazdach 1a, 3-7, 10-12 i wyspie kanalizującej. L.p. Rodzaj warstwy Grubość [cm] 1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej - czerwona 8 2. Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 5 3. Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 20 5. Podłoże gruntowe G1 - E2 >= 80 MPa - e) na projektowanych chodnikach i peronie przystankowym. L.p. Rodzaj warstwy Grubość [cm] 1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej - szara 6 2. Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 3 3. Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 15 5. Podłoże gruntowe G1 - f) na projektowanej drodze dojazdowej. L.p. Rodzaj warstwy Grubość [cm] 1. Warstwa ścieralna z płyt betonowych wielootworowych 60x40 10 2. Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 5 3. Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 20 5. Podłoże gruntowe G1 - g) na projektowanych alejkach. L.p. Rodzaj warstwy Grubość [cm] 1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej - szara 6 2. Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 3 3. Warstwa podsypki piaskowej 10 5. Podłoże gruntowe G1 - Szczegóły sytuacyjne projektowanej przebudowy drogi, szczegóły przekrojów konstrukcyjnych, profilu podłużnego, przekrojów poprzecznych pokazano na poszczególnych rysunkach. Technologię wykonania poszczególnych robót szczegółowo opisano w specyfikacjach technicznych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót drogowych powinien wykonać ręcznie odkrywki (wykopy) i skontaktować się z właścicielami poszczególnych urządzeń obcych, celem ich szczegółowej lokalizacji. W przypadku napotkania w trakcie robót urządzeń nie wykazanych w dokumentacji lub nie naniesionych na podkład geodezyjny należy teren wykopu zabezpieczyć oraz powiadomić właściciela urządzenia. UZGODNIENIA Z: o KOLIZJA ENEA OPERATOR - 2 pisma o BLUE LNG o ASTA-NET o ORANGE o WZDW - przebudowa skrzyżowania - 3 pisma Wykonawca robót w pierwszej kolejności oznakuje roboty, zgodnie z zatwierdzonym przez zarządcę drogi schematem zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, a następnie przystąpi do wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany do przestawiania znaków w miarę postępu robót, do ich utrzymania i konserwacji. Oznakowanie poziome i pionowe należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, który jest przedmiotem odrębnego opracowania. Istniejące oznakowanie (D-1 z tabliczką T-6a) w obrębie włączenia do drogi powiatowej nr 1337P należy po wykonaniu przebudowy drogi przestawić. Istniejące oznakowanie pionowe na odcinku przebiegającym na terenie Gminy Wieleń (A-11, B-18, B-33) należy zdemontować i przekazać właściwemu zarządcy drogi. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności uzgodnień w zakresie stałej organizacji ruchu w trakcie robót Wykonawca sporządzi i uzgodni projekt stałej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem oznakowania zarówno na czas budowy oraz po jej zakończeniu we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie prac budowlanych swobodnego dostępu wszystkim właścicielom posiadającym działki lub posesje wzdłuż drogi, przy której będzie prowadzona przebudowa do ich nieruchomości. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9


Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45112000-5, 45111000-8, 45231100-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1174379.48
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: VIABUD Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy: biuro@viabud.pl
Adres pocztowy: Walkowice 87
Kod pocztowy: 64-700
Miejscowość: Czarnków
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 859492.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 859492.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 898502.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.