eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzyna Śląska › "Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej".

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-11-12

Ogłoszenie nr 510242878-N-2019 z dnia 12-11-2019 r.

Gmina Jaworzyna Śląska: "Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 607638-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540226146-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Jaworzyna Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 88423652030000, ul. ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 588 230, e-mail urzad@jaworzyna.net, faks 748 588 253.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jaworzyna.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej".

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IGK.271.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa ulicy Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej o dł. 531,29m wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 2. Zakres prac do wykonania został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ i obejmuje w szczególności: a) przebudowę istniejącej jezdni drogi gminnej nr 111245D o łącznej długości 531,29m. Po przebudowie przedmiotowa droga będzie posiadała dwa pasy ruchu o szerokości każdy -2,5m, na odcinku ul. od ul. Westerplatte do skrzyżowania z ulicą Sportową (km 0+000,00 - 0+313,45), dwa pasy ruchu o szerokości każdy - 2,25m na odcinku od ul. Sportowej do końca opracowania (km 0+313,45 - 0+531,29), o nawierzchni z betonu asfaltowego ograniczonego krawężnikiem betonowym 30-22/1, b) przebudowę zjazdów, w zależności od funkcji, na nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego dla zjazdów indywidualnych oraz z betonu asfaltowego dla zjazdu publicznego. c) przebudowę chodników na nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm d) budowę 5 miejsc postojowych (w tym jedno miejsce postojowe dla niepełnosprawnych) do parkowania równoległego, o nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm koloru czerwonego. e) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75m, f) budowę sieci kanalizacji deszczowej ze studniami betonowymi włazowymi Ø1200, kanałami o średnicy Ø200-Ø400 z rur PCV SN8, wpustami ulicznymi ściekowymi krawężnikowymi oraz tradycyjnymi ustawionymi na studzienkach ściekowych z kręgów betonowych o średnicy Ø500mm i osadnikiem o głębokości 0,7m. Sieć zostanie włączona do istniejącej studni zabudowanej na kanale ogólnospławnym o średnicy 800mm. g) budowę linii kablowej niskiego napięcia o napięciu znamionowym 0,4kV oświetlenia drogowego o całkowitej długości 25m wraz z dwoma słupami aluminiowymi oraz oprawami oświetlenia drogowego dla oświetlenia przejścia dla pieszych, h) budowę sieci kanalizacji wodociągowej: rurociąg Ø110PE o długości 661,35m, rurociąg Ø90PE - 28,1m i rurociąg Ø32 - 36m, i) budowę sieci kanalizacji sanitarnej: rurociąg główny grawitacyjny Ø315 PVC o długości 566,00m, rurociąg grawitacyjny Ø200 - 77,10m i rurociąg grawitacyjny Ø160 - 48,95m, j) wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, o parametrach zgodnych z Załącznikiem nr 4 do SIWZ - zakres i parametry tablicy informacyjnej. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: a) opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, b) organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, c) uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania wraz z poniesieniem opłat za jej wydanie i zajęcie pasa drogowego, d) organizację ruchu drogowego zgodnie z opracowanym projektem docelowej organizacji ruchu będącym Załącznikiem nr 4 do SIWZ, e) zapewnienie przejezdności ulic, dojazdów i dojść do posesji w czasie prowadzonych robót f) wykonanie oznaczenia pionowego i poziomego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu będącym Załącznikiem nr 4 do SIWZ, g) pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego, h) organizację terenu budowy, i) dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych, j) protokolarnie przekazanie Zamawiającemu i odwiezienie, na miejsce przez niego wskazane, materiałów pozyskanych z rozbiórki w trakcie prowadzenia robót, a nadających się do ponownego wbudowania. Przekazane materiały jw. muszą zostać zinwentaryzowane, oraz posortowane i złożone przez Wykonawcę we wskazanym miejscu. Pozostałe materiały nie nadające się do wykorzystania pozyskane z rozbiórek oraz odpady stanowią własność Wykonawcy, k) Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaże Zamawiającemu na miejsce przez niego wskazane. l) wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów, m) wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7


Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45232130-2, 45233200-1, 45112710-5, 45316110-9, 45232410-9, 45232150-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1875563.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "STAŃCZYK" Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jeleniogórska 52
Kod pocztowy: 58-160
Miejscowość: Świebodzice
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2306943.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2306943.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4435587.88
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.