eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pisz › Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-11-27

Ogłoszenie nr 510240970-N-2020 z dnia 27-11-2020 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 596034-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540200584-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Krajowy numer identyfikacyjny 79067605600000, ul. ul. Olsztyńska , 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 087 425 41 00, e-mail kppisz@kwpsp.olsztyn.pl, faks 087 425 41 89.
Adres strony internetowej (url): http://www.straz.pisz.pl/informacje/7/zamowienia-publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

1/2020/PN

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, przegród wewnętrznych, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej oraz wrót wjazdowych wraz z zamurowaniem zbędnych otworów okiennych, wymianę pokrycia dachów z blachy trapezowej na blachodachówkę, ocieplenie dachu w budynku głównym strażnicy i budynku warsztatowo-garażowym, oraz wymianę stolarki okiennej na okna dachowe i przebudowę schodów zewnętrznych w budynku głównym strażnicy. 3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do SIWZ. 4. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiar robót ma charakter pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia. Wiążąca jest dokumentacja projektowa. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do sporządzenia na podstawie dokumentacji projektowej kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo - terminowego i przedłożenia ich Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45261210-9, 45111300-1, 45261900-3, 45421000-4, 45443000-4, 45453000-7, 45300000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 865654.19
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PHU GROT Jacek Olszewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Czerniewskiego 16
Kod pocztowy: 12-200
Miejscowość: Pisz
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 948500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 948500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1370515.08
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.