eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Wielkopolski › "Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Grodzisk - II postępowanie"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-11-25

Ogłoszenie nr 510238156-N-2020 z dnia 25-11-2020 r.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk: "Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Grodzisk - II postępowanie"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 602700-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk, Krajowy numer identyfikacyjny 63001293000000, ul. Lasówki 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 445 301, e-mail grodzisk@poznan.lasy.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.grodzisk.poznan.lasy.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Grodzisk - II postępowanie"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SA.270.4.7.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę robót w ramach bieżącego utrzymania nawierzchni opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 A do SIWZ). Zamówienie nie zostało podzielone na części. Prace będą wykonywane na terenie Leśnictw Sworzyce, Mniszek, Róża, Porażyn, Bukowiec Stary, Aleksandrowo. Prace wchodzące w zakres zamówienia to w szczególności: a) Na całości odcinków, wymagających prac utrzymaniowych należy wykonać następujące czynności: Korytowanie mechaniczne nawierzchni. Uzupełnianie powstałego koryta drogowego warstwą certyfikowanego kruszywa budowlanego. Grubość warstwy w/w kruszywa po zagęszczeniu: 15 cm. Zamawiający wymaga zastosowania mieszanki kruszywa łamanego naturalnego z wyłączeniem skał osadowych - frakcja 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym o składzie: - części drobne tj od 0-2 mm około 15 % składu - części średnie tj. od 2-8 mm około 15% składu - części duże tj. od 8-31,5 mm około 70 % składu - uziarnienie w/w kruszywa: 0-31,5 mm. Kruszywo łamane naturalne z wyłączeniem skał osadowych o frakcji 0 - 31,5 mm Wykonawca dostarczy we własnym zakresie. b) Wbudowanie kruszywa za pomocą równiarki drogowej i zagęszczenie przy użyciu walca drogowego samojezdnego - stalowego, wibracyjnego, c) nadanie przekroju poprzecznego jezdni przez wyprofilowanie, przy użyciu równiarki drogowej i walca, zapewniające spływ wód poza jezdnię, d) odprowadzenie wody z zagłębień w miejscach gdzie na drodze stagnuje woda i osuszenie wyboju przez przekopanie rowków, wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu, tak aby jezdnia drogi po zagęszczeniu kruszywa była odpowiednio odwodniona. Lokalizację i wielkość odcinków do konserwacji podano w tabeli "Lokalizacja odcinków do konserwacji", będącej załącznikiem do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2). ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ODCINKÓW DROGOWYCH DO WYKONANIA: 9 052,00 m² 3.2. Roboty zostaną wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, w tym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2A), Szczegółową Specyfikacją Techniczną (Załącznik nr 2B) oraz przedmiarem robót (Załącznik nr 3), ofertą wykonawcy, obowiązującymi przepisami, polskimi normami budowlanymi, sztuką budowlaną, Ustawą - Prawo Budowlane i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.23.31.41 - Roboty w zakresie konserwacji dróg


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 309248.91
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Remontów Dróg Gruntowych Zdzisław Ziemecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Konwaliowa 15
Kod pocztowy: 62-004
Miejscowość: Czerwonak
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 326559.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 326559.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 326559.05
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.