eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Modernizacja instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12" realizowany w ramach zadania pn. "Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie." 2 postępowanie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-11-05

Ogłoszenie nr 510236625-N-2019 z dnia 05-11-2019 r.

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony: Modernizacja instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12" realizowany w ramach zadania pn. "Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie." 2 postępowanie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 605884-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony, Krajowy numer identyfikacyjny 15158624700000, ul. ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 370 21 35, e-mail zp@zsm.czest.pl, faks 34 370 21 35.
Adres strony internetowej (url): www.zsm.czest.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12" realizowany w ramach zadania pn. "Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie." 2 postępowanie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MSZ.ZP. 3411/34/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Modernizacji instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12 realizowanego w ramach zadania pn. "Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie." Zakres prac w obiekcie obejmuje: 1) Modernizację wiaty magazynowania gazów medycznych, 2) Wymianę odcinków instalacji gazów medycznych, 3) Wymianę armatury 4) Wykonanie fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45333300-0, 45310000-3, 45453000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 74031.42
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma Remontowo-Budowlana BATOREX s.c
Email wykonawcy: biuro@batorex.com
Adres pocztowy: ul.Broniewskiego 6
Kod pocztowy: 42-160
Miejscowość: Krzepice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 109000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 109000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 109000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.