eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przyłęk › Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania"Adaptacja pomieszczenia magazynowego na łazienkę w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszadla Stara".

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-11-19

Ogłoszenie nr 510232531-N-2020 z dnia 19-11-2020 r.

Gmina Przyłęk: Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Adaptacja pomieszczenia magazynowego na łazienkę w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszadla Stara".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550207686-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Przyłęk, Krajowy numer identyfikacyjny 670223920, ul. - -, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-48 6773016, e-mail przetargi@przylek.pl, faks 0-48 6773001.
Adres strony internetowej (url): www.bip.przylek.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Adaptacja pomieszczenia magazynowego na łazienkę w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszadla Stara".

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.10.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Adaptacja pomieszczenia magazynowego na łazienkę w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszadla Stara". Istniejący budynek zlokalizowany jest na działce nr 1258/1 w miejscowości Mszadla Stara. Budynek w konstrukcji murowej parterowy o powierzchni zabudowy ok. 150,00 m2. Budynek pełni funkcję świetlicy wiejskiej oraz strażnicy OSP. W budynku znajdują się wyodrębnione pomieszczenia: wiatrołap, magazyn, pomieszczenie gospodarcze - kuchnia, sala spotkań, oraz garaż wozu bojowego. W budynku nie przebywają osoby na pobyt stały oraz tymczasowy. Budynek zaopatrzony w media - przyłącze wody oraz energii elektrycznej. W celu poprawy komfortu użytkowania budynku oraz poprawy warunków higienicznych dla OSP przewiduje się adaptację pomieszczenia na łazienkę. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz montażu zbiornika na nieczystości ciekłe, a także wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu. Szczegóły zostały określone w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, które stanowią załączniki do zaproszenia do udziału w negocjacjach.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111300-1


Dodatkowe kody CPV: 45432100-5, 45431200-9, 45324000-4, 45442100-8, 45421000-4, 45330000-9, 45332300-6, 45332200-5, 45311000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 32371.85
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: "Paw-Bud" Paweł Gawryjołek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Mszadla Stara 23a
Kod pocztowy: 26-704
Miejscowość: Przyłęk
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 41085.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 41085.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 41085.33
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający przeprowadził niniejsze postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z przepisami art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Cytowany powyżej przepis stanowi, iż "Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności (...) 4) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione". Uzasadnienie: w przeprowadzonym uprzednio przetargu nieograniczonym (znak sprawy: ZP.271.9.2020; cz. 1 zamówienia) w przedmiotowym zakresie nie zostały złożone żadne oferty, co w konsekwencji spowodowało unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Wobec powyższego w tym przypadku uzasadnione było skorzystanie z art. 67 ust. 1 pkt 4 i udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.