eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › Usługi doradcze w zakresie opracowania i wdrożenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie 4 nowych usług dla inkubowanych firm

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenie



Ogłoszenie z dnia 2020-11-19

Ogłoszenie nr 510232529-N-2020 z dnia 19-11-2020 r.

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.: Usługi doradcze w zakresie opracowania i wdrożenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie 4 nowych usług dla inkubowanych firm

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Projektu pt. "Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie - nowe usługi", nr projektu RPWP.01.03.02- 30-0002/18-00 w ramach: Osi Priorytetowej 1 "Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka" Działania 1.3 "Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego" Poddziałania 1.3.2 "Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 560644-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30132272000000, ul. ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 32 22 100, e-mail aszczepinska@lcb.leszno.pl, faks 65 32 22 104.
Adres strony internetowej (url): https://bip.lcb.leszno.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi doradcze w zakresie opracowania i wdrożenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie 4 nowych usług dla inkubowanych firm

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

LCB/1/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w zakresie opracowania i wdrożenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie czterech (4) nowych usług dla inkubowanych firm z zakresu: 1) Akceleracji start-up'ów - pozyskiwanie kapitału i inwestorów, 2) Organizacji działalności eksportowej, 3) Optymalizacji procesów zarządzania w przedsiębiorstwie - Lean Management, 4) Wdrażania innowacji metodą Design Thinking. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: 73220000-0 (Usługi doradcze w zakresie rozwoju) 79400000-8 (Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne) 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery (4) Części tj.: usługi doradcze w zakresie opracowania i wdrożenia czterech (4) nowych usług dla inkubowanych firm w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie: Część 1 - usługi doradcze w zakresie opracowania i wdrożenia nowej usługi - "Akceleracja start-up-ów - pozyskiwanie kapitału i inwestorów". Część 2 - usługi doradcze w zakresie opracowania i wdrożenia nowej usługi - "Organizacja działalności eksportowej". Część 3 - usługi doradcze w zakresie opracowania i wdrożenia nowej usługi - "Optymalizacja procesów zarządzania w przedsiębiorstwie - Lean Management". Część 4 - usługi doradcze w zakresie opracowania i wdrożenia nowej usługi - "Wdrażanie innowacji metodą Design Thinking". UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej z wyżej wymienionych Części przedmiotu zamówienia. 3. Zakres tematyczny poszczególnych Części przedmiotu zamówienia jest następujący: 1) Część 1 - usługi doradcze w zakresie opracowania i wdrożenia nowej usługi - "Akceleracja start-up-ów - pozyskiwanie kapitału i inwestorów": Zakres usługi obejmuje 320 roboczogodziny świadczenia usługi. Okres realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2021 r. Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotowej usługi doradczej w 2020 roku winna wynosić 37,5% całości roboczogodzin przewidzianych na świadczenie usługi. Akceleracja podmiotów poszukujących wsparcia - pozyskiwanie kapitału i inwestorów - wsparcie MŚP, w tym przede wszystkim przedsiębiorstw inkubowanych, w zakresie sposobu i metod pozyskiwania kapitału i inwestorów - obejmuje następujące obszary: a) Tworzenie modeli biznesowych, (Canvas): ? Wprowadzenie do metody Business Model Canvas; ? Analiza modeli biznesowych - case studies; ? Networking; ? Projektowanie modeli biznesowych; ? Tworzenie unikalnej propozycji wartości; ? Poszukiwanie obszarów do innowacji w modelach biznesowych. b) Analiza finansowa: ? Jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej; ? Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych i nowopowstałych przedsiębiorstw; ? Podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa; ? Przepływy pieniężne netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne; ? Wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa. c) Doradztwo przy określaniu cech MVP: ? analiza produktu, modelu biznesowego, stworzenie specyfikacji funkcjonalności; ? segmentacja odbiorców, dostosowanie funkcjonalności do wybranych grup; ? zaprojektowanie MVP (minimalnie wartościowego produktu). d) Analiza grup klientów: ? precyzyjnie dostosowanie oferty do potrzeb klientów, budowanie trwałych i długofalowych relacji z klientami; ? poprawienie efektywności sprzedaży, skierowanie właściwej oferty do określonych segmentów klientów, w odpowiednim czasie; ? poprawienie efektywności komunikacji z klientami, dzięki lepszemu rozpoznaniu ich potrzeb i sposobu korzystania z kanałów komunikacji. e) Negocjacje z inwestorem: ? Business angels i venture capital - przygotowanie baz, źródeł; ? Charakterystyka inwestorów; ? Kryteria inwestycyjne; ? Warunki inwestowania; ? Etapy inwestowania. f) Dokumentacja inwestycyjna (teaser, biznesplan, term sheet, umowa inwestycyjna). ? Wycena spółki; ? Negocjacje z inwestorem; ? Zarządzanie po inwestycji. g) Hipotezy i testy biznesowe: ? Które obszary warto testować; ? Analiza danych pochodzących od użytkownika; ? Narzędzia do wsparcia i przeprowadzania analiz oraz testów. h) Prezentacje - przygotowanie tesearów, ofert handlowych: ? Projektowanie prezentacji (założenia, cele, efekty końcowe, analiza odbiorców, jakość, źródła danych, ilość a jakość); ? Techniki budowania zawartości, struktura prezentacji (wprowadzenie, tytuły, sekcje, wnioski, podsumowanie); ? Ocena prezentacji z punktu widzenia odbiorcy; ? Na co zwrócić uwagę w prezentacjach - jak przygotować prezentacje tesearów, ofert handlowych, by wzbudzić zainteresowanie potencjalnego inwestora. i) Analizy cyfrowe: ? trendy i rozwiązania technologiczne - analiza; ? przygotowanie do prowadzenia analiz cyfrowych kanałów dotarcia, optymalizacji pod kątem konwersji i user experience (doświadczeń użytkowników); ? przygotowanie do prowadzenia analiz technologii produktowej oraz jej optymalizacji; ? przygotowanie do prowadzenia analiz i optymalizacji cyfrowych systemów bezpieczeństwa oraz baz danych. Efektem wdrożenia przedmiotowej usługi będzie przygotowanie pracowników LCB do świadczenia powyższej usługi jako usługi doradczej i/lub szkoleniowej. Zamawiający na podstawie kompleksowo przygotowanych przez Wykonawcę narzędzi, świadczyć będzie przedmiotową usługę w pełnym wymiarze merytorycznym jak i w części odpowiadającej rzeczywistym potrzebom przedsiębiorcy. 2) Część 2 - usługi doradcze w zakresie opracowania i wdrożenia nowej usługi - "Organizacja działalności eksportowej": Zakres usługi obejmuje 180 roboczogodzin świadczenia usługi. Okres realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2021 r. Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotowej usługi doradczej w 2020 roku winna wynosić 39% całości roboczogodzin przewidzianych na świadczenie usługi. Zakres tematyczny: Organizacja działalności eksportowej obejmuje realizację wysokospecjalistycznych usług doradczych mających na celu wsparcie MŚP zainteresowanych rozwojem firmy poprzez eksport. Usługa obejmie m.in. następujące kwestie: a) Audyt eksportowy - ocena potencjału eksportowego inkubowanej firmy z punktu widzenia możliwości wprowadzania wyrobów na rynki zagraniczne. Usługa doradcza będzie obejmować charakterystykę działalności gospodarczej i produktów/usług firmy pod kątem posiadanego potencjału/zdolności do rozwoju działalności eksportowej, w tym: ? perspektywy rozwoju firmy poprzez eksport; ? zasoby umożliwiające obsługę działalności w zakresie rozwoju eksport; ? normy / wymagania / warunki / certyfikaty / dla produktów / usług będących przedmiotem eksportu spełnione / posiadane / planowane; ? rodzaj wytwarzanych produktów / świadczonych usług; ? organizacja procesu produkcji / świadczenia usług; ? prowadzone lub finansowane badania i rozwój produktów, które stanowią/będą stanowiły przedmiot eksportu; ? prawa własności przemysłowej dla produktów / usług będących przedmiotem eksportu; ? posiadane certyfikaty jakości/systemu zarządzania BHP/systemu zarządzania środowiskowego. b) Optymalizacja kampanii reklamowych na rynkach zagranicznych: ? analiza potencjału eksportu; ? wybór rynków o największym potencjale; ? opracowanie strategii wejścia na rynki zagraniczne; ? wybór narzędzi programu reklamowego Google AdWords; ? stworzenie materiałów w językach zagranicznych; ? optymalizacja i realizacja kampanii. c) Internacjonalizacja: ? diagnoza potencjału w zakresie internacjonalizacji; ? przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu; ? analiza rynku docelowego; ? przedstawienie możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji; ? aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne. d) Organizacja biura eksportowego: ? opracowanie procedur; przygotowanie listy teleadresowej potencjalnych partnerów handlowych (z wyszczególnieniem tych, którzy najczęściej poszukują do współpracy nowe firmy, inkubowane); ? nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi partnerami handlowymi i określanie tematu oraz zakresu współpracy; ? selekcja i sprawdzenie wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych; ? przedstawienie raportów handlowych o wybranych klientach /wybór najlepszego kontrahenta w oparciu o dane z raportu; ? przygotowanie spotkań z wybranymi klientami - na co zwrócić uwagę; ? różnice międzykulturowe - z perspektywy inkubowanej firmy wkraczającej na rynek zagraniczny; ? doradztwo prawne, ekonomiczne, specjalistyczne podczas przygotowania propozycji współpracy handlowej - szablony umów, dokumentów wewnętrznych; ? jak przygotować pełną informację o imprezach targowych i wystawienniczych według potrzeb klienta - źródła wiedzy, instytucje wsparcia; ? jak wytypować najkorzystniejszą misję, imprezę targową dla klienta ze względu na jego ofertę eksportową; ? kluczowe potrzeby inkubowanej firmy w zakresie działań ekspertowych. Efektem wdrożenia przedmiotowej usługi będzie przygotowanie pracowników LCB do świadczenia powyższej usługi jako usługi doradczej i/lub szkoleniowej. Zamawiający, na podstawie kompleksowo przygotowanych przez Wykonawcę narzędzi, świadczyć będzie przedmiotową usługę w pełnym wymiarze merytorycznym jak i w części odpowiadającej rzeczywistym potrzebom przedsiębiorcy. 3) Część 3 - usługi doradcze w zakresie opracowania i wdrożenia nowej usługi - "Optymalizacja procesów zarządzania w przedsiębiorstwie - Lean Management": Zakres usługi obejmuje 80 roboczogodzin świadczenia usługi. Okres realizacji: od dnia 1.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. Zakres tematyczny: Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie - usługa polegająca na wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania, które prowadzą do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, dążące do rozwiązań, których zadaniem jest: ? Obniżka kosztów operacyjnych; ? Większa wydajność zespołu; ? Wysoka jakość produktu; ? Wzrost konkurencyjności na rynku; ? Poprawa wyników finansowych; ? Prosty system zarządzania produkcją; ? Wzrost produktywności; ? Zwiększenie optymalności działania. W/w efekty możliwe są do osiągniecia, dzięki zastosowaniu koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem lean management, która zakłada dostosowanie go do warunków gospodarowania panujących na rynku na drodze przekształceń organizacyjnych i funkcjonalnych. Jest powolnym i ciągłym procesem racjonalizacji całej organizacji oraz jej stosunków z otoczeniem poprzez wprowadzenie licznych zmian w zakresie działalności, w strukturze majątku oraz sposobach zarządzania, ale także w dziedzinie przygotowania zawodowego oraz kształtowania postaw pracowników, wysmuklanie, wyszczuplanie, odchudzanie przedsiębiorstwa. Lean Management jest obecnie jedną z najbardziej znanych i najszerzej wykorzystywanych w praktyce koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Koncepcja Lean Management zakłada: ? Elastyczność struktury organizacyjnej; ? Ciągłe udoskonalanie organizacji poprzez liczne szkolenia kadry i pracowników; ? Wyodrębnienie małych jednostek organizacyjnych, zespołów pracujących nad określonym zadaniem; ? Podział odpowiedzialności. Do obszarów zastosowań koncepcji Lean Management należy produkcja, zaopatrzenie i zbyt oraz organizacja i kierowanie. Lean Management koncentruje się na realizacji czterech wzajemnie powiązanych celów, są to: ? Krótki cykl produkcyjny, wysoka integracja procesu produkcyjnego; ? Terminowość dostaw, partnerska współpraca z dostawcami; ? Minimalne zapasy; ? Maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych. Usługa obejmować będzie następujące kwestie: 1) Wprowadzenie do zarządzania, organizacja i doskonalenie strumienia wartości, eliminacja marnotrawstwa; 2) Pomiar i ocena jakości procesów i wyrobów, standaryzacja pracy; 3) Audytowanie; 4) Badanie satysfakcji klienta; 5) Koncepcja Lean, Kaizen, 5S. Lean Management to rozbudowana struktura, która ma na celu zarządzanie firmą w jak najbardziej umiejętny sposób. Dzięki wdrożeniu niniejszej usługi klienci LCB unikną zużywania zasobów w celach innych niż tworzenie wartości dla klienta, a także działać będą bardziej efektownie i wydajnie. W ramach realizacji przedmiotowej usługi planuje się wykorzystanie następujących narzędzi: ? 5S 5S jest zestawem technik i metod mających na celu ustanowienie i utrzymanie wysokiej jakości stanowisk pracy. 5S jest jednocześnie jednym z podstawowych narzędzi Lean Manufacturing i Lean Management, gdyż wiąże się bezpośrednio z właściwą organizacją środowiska pracy, doskonaleniem kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz pozwala na zwiększenie stabilności procesów. Z tego też powodu 5S traktowane jest bardzo często jako kluczowa technika Lean Management, wdrażana w firmach produkcyjnych i usługowych jako jedna z pierwszych, stanowiąca podstawę do dalszych działań Kaizen. W systemie 5S wyodrębnić można 5 następujących po sobie kroków postępowania, przy czym nazwa każdego z tych kroków rozpoczyna się na literę S. Wymienić tutaj należy kolejno: S - Sortowanie (jap. Seiri), S - Systematyka (jap. Seiton), S - Sprzątanie (jap. Seiso), S - Standaryzacja (jap. Seiketsu), S - Samodyscyplina (jap. Shitsuke). 5S odnosi się do organizacji miejsca pracy i stanowi solidny fundament, na którym wiele organizacji opiera swoje dążenie do ciągłego doskonalenia. To samo zastosowanie i sukcesy we wszystkich dziedzinach przyczyniających się do osiągnięcia wysokich rezultatów. 5S jest możliwe do zastosowania z sukcesem we wszystkich branżach, przyczyniając się do osiągania wysokich wyników. 5S to systematyczne podejście pozwalające zespołom zorganizować swoje miejsce pracy w najbezpieczniejszy i najbardziej efektywny sposób. ? Kaizen Narzędzie Kaizen jest koncepcją ciągłego doskonalenia, usprawniania. Kaizen (jako strategia biznesowa) polega na zaangażowaniu wszystkich pracowników organizacji, niezależnie od szczebla, w stałe poszukiwanie pomysłów udoskonalenia wszystkich obszarów organizacji. Co ma na celu eliminowanie bieżących problemów, zapobieganie występowania ich w przyszłości, a także powstawanie innowacyjnych rozwiązań. Opiera się ono na przekonaniu, że osoby pracujące w organizacji i wdrażające usprawnienia mają większy wpływ na rozwój firmy niż sporadyczne, ale spore udoskonalenia. Pracownicy dzięki Kaizen są bardziej zaangażowani w pracę, co w znaczny sposób przekłada się na wydajność zachodzących w firmie procesów. Jedną z najbardziej istotnych cech Kaizen jest to, że duże rezultaty pochodzą z wielu małych zmian zgromadzonych w czasie. Często Kaizen jest rozumiany jako małe zmiany. W rzeczywistości jednak, Kaizen oznacza, że każdy zaangażowany jest w proces doskonalenia. Podczas gdy większość zmian może być małych, największy wpływ mogą mieć działania, które są prowadzone przez kadrę kierowniczą jako projekty transformacyjne, lub prowadzone przez zespoły wielofunkcyjne jak np. wydarzenia Kaizen. Efektem wdrożenia przedmiotowej usługi będzie przygotowanie pracowników LCB do świadczenia powyższej usługi jako usługi doradczej i/lub szkoleniowej. Zamawiający, na podstawie kompleksowo przygotowanych przez Wykonawcę narzędzi, świadczyć będzie przedmiotową usługę w pełnym wymiarze merytorycznym jak i w części odpowiadającej rzeczywistym potrzebom przedsiębiorcy. 4) Część 4 - usługi doradcze w zakresie opracowania i wdrożenia nowej usługi - "Wdrażanie innowacji metodą Design Thinking": Zakres usługi obejmuje 35 roboczogodzin świadczenia usługi. Okres realizacji: od dnia 1.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. Zakres tematyczny: Design thinking - celem jest przygotowanie pracowników LCB do świadczenia usług dla MSP polegających na projektowaniu innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Jej celem jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań poprzez wykorzystywanie specyficznych metod pracy, pobudzających kreatywność. Wszystkie działania przekładane są później na schemat biznesowy. Design thinking opiera się na myśleniu projektowym,którego zadaniem jest dostarczenie twórczych rozwiązań. Jest to na tyle uniwersalna metoda, że może być stosowana od start-upu po wielką korporację. Design Thinking to intuicyjna metoda pracy, dzięki której w multidyscyplinarnych zespołach powstają innowacje łącząc elementy inżynierii, biznesu, designu oraz nauk społecznych. Dzięki niej można wytworzyć nowatorski produkt lub usługę, poprawić proces obsługi klienta lub opracować nowe sposoby komunikacji. Świadczona przez LCB usługa obejmować będzie następujące etapy design thinkig: ? Wykorzystanie empatii, obserwowanie użytkowników, zrozumienie problemu (wczucie się w potrzeby odbiorcy) - faza, która ma na celu głębokie i właściwe zrozumienie końcowego użytkownika tak, by spojrzeć na problem z jego perspektywy. Polega ona na dokładnej obserwacji zachowania użytkowników lub przeprowadzeniu z nimi ankiety/wywiadu. Etap ten pozwala na rozwinięcie świadomości istnienia wielu możliwych perspektyw (oprócz własnej) spojrzenia na daną osobę/problem/wyzwanie. ? Interpretowanie wyników, definiowanie jest etapem myślenia projektowego, w którym określa się istotę problemu biorąc pod uwagę m.in. grupę docelową (odbiorców ewentualnego rozwiązania). Sztuka definiowania polega na odpowiednim sformułowaniu ograniczeń, które trzeba pokonać (np. uwarunkowania technologiczne, ekonomiczne, prawne, społeczne, organizacyjne). ? Generowanie pomysłów jest fazą, w której wytwarzana jest duża liczba idei (np. podczas burzy mózgów) co daje szerokie spektrum potencjalnych rozwiązań problemu. Rozwiązania te są konfrontowane z określonymi wcześniej i definiowanymi potrzebami odbiorców, co pozwala na znaczną redukcję liczby zaproponowanych rozwiązań w kolejnych etapach. ? Budowanie prototypów i eksperymentowanie (prototypowanie) stanowi kluczowy etap procesu design thinking, podczas którego powstaje prototyp (zwykle model) oddający ideę proponowanego produktu/rozwiązania. Prototypowanie ma na celu "unaocznienie" ewentualnego rozwiązania, które pomoże w stworzeniu końcowego produktu/usługi oraz na ocenę, czy to rozwiązanie ma szansę funkcjonować zgodnie z założeniami. Umożliwia też podjęcie decyzji, w jakim kierunku rozwijać kolejne prototypy, aby osiągnąć zakładany efekt. ? Testowanie, implementacja i poprawianie (ewaluacja rozwiązań) - istotnym elementem pracy z prototypami jest regularne testowanie i ocenianie ich przez odbiorców proponowanych rozwiązań, a następnie doskonalenie prototypów zgodnie z ich uwagami i sugestiami. Tak więc prototypowanie jest procesem iteracyjnym - w kolejnych etapach następuje doskonalenie już opracowanych prototypów na podstawie przeprowadzonych testów oraz opinii użytkowników. Proces taki zapewnia pożądane charakterystyki produktu/usługi/procesu właśnie dzięki współpracy z przyszłymi odbiorcami. Efektem wdrożenia przedmiotowej będzie przygotowanie pracowników do świadczenia powyższej usługi jako usługi doradczej i/lub szkoleniowej. Zamawiający, na podstawie kompleksowo przygotowanych przez Wykonawcę narzędzi, świadczyć będzie przedmiotową usługę w pełnym wymiarze merytorycznym jak i w części odpowiadającej rzeczywistym potrzebom przedsiębiorcy. 4. Usługa doradcza w ramach każdej Części przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności: 1) przygotowanie opracowania zawierającego koncepcję, zakres wdrożenia, procedury, z uwzględnieniem zasad i procedur stosowanych w Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o. o. - do uzgodnienia z Zamawiającym. Dokumenty zawierające zasady i procedury stosowane u Zamawiającego, zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy w dniu podpisania umowy. UWAGA! Opracowanie zawierające koncepcję wybrany Wykonawca winien sporządzić na bazie załączonej do Oferty "Wstępnej koncepcji świadczenia usługi", która na etapie realizacji usługi zostanie rozbudowana. Opracowana, w trakcie realizacji usługi, koncepcja stanowić ma uszczegółowienie "Wstępnej koncepcji" Wykonawcy, załączonej do Oferty. 2) opracowanie narzędzia umożliwiającego sprawne i powtarzalne świadczenie usługi - narzędzie powinno być skonstruowane w taki sposób (np. ankieta, checklista), aby ułatwić przejście przez następujące etapy pracy z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą: ocena stanu firmy, rozpoznanie potrzeb firmy, przygotowanie strategii/planu działania, kontrola realizacji. 3) przygotowanie pracowników do świadczenia usługi. Szkolenia będą organizowane w siedzibie Zamawiającego, a wszelkie koszty związane z ich organizacją ponosić będzie Wykonawca. 4) pilotażowe wdrożenie usługi (dla 3-5 Klientów) przez pracownika LCB przy asyście podmiotu doradczego, które posłuży ewentualnej modyfikacji narzędzia oraz jego ostatecznemu zatwierdzeniu. Wszelkie koszty związane z realizacją usług u Klienta i w siedzibie Zamawiającego ponosić będzie Wykonawca. 5) przygotowanie treści szkolenia uzupełniającego daną usługę w formie prezentacji np. Power Point. 6) stworzenie bazy wiedzy niezbędnej do świadczenia danej usługi wraz z opracowaniem systemu jej aktualizowania (podstawowe informacje, źródła, sposób aktualizacji informacji). UWAGA! W związku z obecną sytuacją epidemiczną związaną z wirusem COVID-19 i nieznanymi jeszcze wszystkimi jej skutkami, Zamawiający dopuszcza, aby za zgodą Zamawiającego poszczególne elementy realizacji danej usługi świadczone były online (szkolenia, pilotażowe wdrożenie usługi). Celem realizacji niniejszego zamówienia jest opracowanie i skuteczne wdrożenie pięciu (5) nowych usług świadczonych przez Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zamawiający zastrzega, że zaangażowanie pracowników LCB w działania, związane z przygotowaniem pracowników do świadczenia danej usługi oraz z pilotażowym wdrożeniem usługi, nie może przekraczać 8 godzin w tygodniu w dni robocze w godzinach od 7.30-15.30. Przekroczenie wymiaru 8 godzin w tygodniu z racjonalnych powodów wymaga akceptacji Zamawiającego. Świadczenie usługi doradczej będzie odbywać się w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi przez wybranego Wykonawcę, w szczególności wynajem sali, przygotowanie materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi, dojazd do siedziby Zamawiającego, dojazd pracowników Zamawiającego do siedziby przedsiębiorcy, na rzecz którego świadczona będzie usługa pilotażowa, itp. ponosi Wykonawca. 5. Oprócz wymienionych w ust. 4 powyżej czynności Wykonawca, w ramach każdej Części przedmiotu zamówienia, obowiązany będzie zapewnić opiekę merytoryczną osób posiadających wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług ściśle w dziedzinie danej Części przedmiotu zamówienia. Opieka merytoryczna w szczególności dotyczyć będzie wykonywania przez Wykonawcę takich czynności jak: przygotowanie pracownika Leszczyńskiego Centrum Biznesu do realizacji usługi, pilotażowe wdrożenie usługi czy też przygotowanie treści szkolenia uzupełniającego daną usługę. Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji nienależytego wykonywania Umowy w zakresie opieki merytorycznej może wymagać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, przez osoby skierowane do wykonywania ww. czynności w ramach poszczególnych Części przedmiotu zamówienia. W przypadku nieprzedstawienia tych dokumentów Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej. 6. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu Umowy, odpowiedzialny będzie wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi Zamawiającego przepisami prawa, w szczególności z zakresu Prawa zamówień publicznych, prawa Unii Europejskiej, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych i innych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 7. Zamawiający wymaga, aby do opracowanej dokumentacji, powstałej w wyniku realizacji Umowy, przysługiwały Wykonawcy wszelkie majątkowe prawa autorskie. Na podstawie zawartej Umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań, zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 8. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji usługi, sporządzony w ujęciu kwartalnym, uwzględniający wymagania Zamawiającego określone w niniejszym Rozdziale SIWZ dla danej Części przedmiotu zamówienia, jak i główne założenia przedstawione przez Wykonawcę w "wstępnym ramowym planie realizacji usługi", stanowiącym element załączonej do Oferty "Wstępnej koncepcji świadczenia usługi". Przedłożony harmonogram realizacji usługi wymaga akceptacji Zamawiającego oraz będzie wiążący na etapie realizacji zamówienia. 9. Dokumentacja, powstała w wyniku realizacji usługi doradczej, w ramach każdej Części przedmiotu zamówienia, powinna swoim zakresem obejmować: a) Opis usługi i procedura jej stosowania, z uwzględnieniem zasad i procedur stosowanych w Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o. o. - do uzgodnienia z Zamawiającym. b) Baza wiedzy niezbędnej do świadczenia danej usługi wraz z systemem jej aktualizowania (podstawowe informacje, źródła, sposób aktualizacji informacji) - do uzgodnienia z Zamawiającym. c) Narzędzie/narzędzia umożliwiające sprawne i powtarzalne świadczenie usługi - do uzgodnienia z Zamawiającym. d) Udokumentowanie przygotowania pracowników do wdrożenia - program, scenariusz spotkania, materiały, lista obecności, prezentacja w Power Point - do uzgodnienia z Zamawiającym. e) Potwierdzenie pilotażowego wdrożenia usługi dla 3-5 klientów - potwierdzone na karcie realizacji usługi zgodnie z procedurą Zamawiającego- do uzgodnienia z Zamawiającym. f) Treść szkolenia uzupełniającego daną usługę w formie prezentacji Power Point - do uzgodnienia z Zamawiającym. Wyżej wymieniona dokumentacja, powstała w ramach świadczenia usługi doradczej dla każdej Części przedmiotu zamówienia, powinna być zdana Zamawiającemu w formie papierowej (1 egzemplarz), w formie elektronicznej (wersja Word/Excel) oraz w formie prezentacji Power Point (wersja elektroniczna i papierowa) podczas końcowego odbioru danej Części przedmiotu zamówienia. Dokumentacja powstała, w ramach świadczenia usługi doradczej dla każdej Części przedmiotu zamówienia, powinna być zgodna z linią graficzną LCB Sp. z o.o. oraz zawierać elementy wymagane przez WRPO (https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowaniaprojektu/ zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r). Dokumentacja winna być opracowana w języku polskim. 10. Wybrany Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu Umowy dla poszczególnej Części przedmiotu zamówienia, zobowiązany będzie do aktualizacji opracowanej dokumentacji, pod kątem przepisów prawnych właściwych w zakresie danej dokumentacji, przez okres 24 miesięcy, liczony od daty spisania protokołu końcowego odbioru usługi. 11. Zamawiający przewiduje możliwość częściowych odbiorów oraz częściowego fakturowania prac objętych przedmiotem danej usługi doradczej w ujęciu kwartalnym, zgodnie z przedłożonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem realizacji usługi. Zasady odbiorów częściowych zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 12. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania poprawnie wystawionej i zgodnej z umową faktury VAT. 13. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, Podwykonawcy protokół częściowego odbioru usługi. 14. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest: a) podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, Podwykonawcy protokół końcowego odbioru usługi; b) dokumentacja powstała w wyniku realizacji poszczególnej Części przedmiotu zamówienia, o której mowa w ust. 9 powyżej niniejszego Rozdziału SIWZ. 15. Dokumentacja, powstała w wyniku realizacji poszczególnej Części przedmiotu zamówienia, o której mowa w ust. 9 powyżej niniejszego Rozdziału SIWZ, wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania opracowanej dokumentacji, dokona jej weryfikacji. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy (opracowanej dokumentacji) zgodnie z jego przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. Brak jakichkolwiek dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 14 powyżej, spowoduje nie przystąpienie przez Zamawiającego do końcowego odbioru danej usługi. Jeżeli przedłożona do odbioru końcowego dokumentacja ma wady/braki, Zamawiający może żądać ich usunięcia bądź uzupełnienia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin nie dłuższy niż 3 dni robocze z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może według swego uznania wyznaczyć Wykonawcy nowy termin i naliczyć karę umowną za opóźnienie albo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad bądź uzupełnienia braków dokumentacji bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół końcowego odbioru usługi, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie przez Wykonawcę wad dokumentacji lub uzupełnienie braków dokumentacji, stwierdzonych przy odbiorze. Szczegółowe zasady końcowego odbioru usługi określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 16. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 13 i 14 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 13 i 14 powyżej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 17. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców, Wykonawca wraz z fakturą musi złożyć w stosunku do każdego Podwykonawcy jeden z wymienionych poniżej dokumentów: 1) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że zapłata za usługi, które są sprzedawane daną fakturą, a zostały wykonane przez tego Podwykonawcę, została uregulowana. 2) Polecenia cesji na rzecz Podwykonawcy wraz z załączeniem nieuregulowanej kopii faktury otrzymanej od tego Podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci należność przypadającą Podwykonawcy bezpośrednio na jego konto z zachowaniem terminu i zasad płatności jak dla Wykonawcy, a należność pozostała zostanie przekazana na konto Wykonawcy. 3) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że usługi, które są sprzedawane daną fakturą zostały wykonane bez udziału tego Podwykonawcy. Brak złożenia przez Wykonawcę jednego z w/w dokumentów w stosunku do każdego Podwykonawcy będzie podstawą do odmowy przyjęcia przez Zamawiającego faktury od Wykonawcy. 18. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji poszczególnej Części przedmiotu zamówienia: 1) czynności związane z pilotażowym wdrożeniem usługi i przygotowaniem pracownika LCB do realizacji usługi oraz 2) czynności o charakterze koordynacyjnym i nadzorczym nad realizacją prac, o których mowa w ust. 4 powyżej niniejszego Rozdziału SIWZ, składających się na zakres danej usługi doradczej. Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy. 19. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w Rozdziale 3 ust. 18 SIWZ czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiotowe oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy. 20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane w Rozdziale 3 ust. 18 SIWZ czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań,w szczególności poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. prace, poświadczonych za zgodność z oryginałem, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę,rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 21. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 19 i 20 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 22. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony http://bip.lcb.leszno.pl/.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 73220000-0


Dodatkowe kody CPV: 79400000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: usługi doradcze w zakresie opracowania i wdrożenia nowej usługi - "Akceleracja start-up-ów - pozyskiwanie kapitału i inwestorów"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 100000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rubież 46
Kod pocztowy: 61-612
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 98400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 62972.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98400.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: usługi doradcze w zakresie opracowania i wdrożenia nowej usługi - "Organizacja działalności eksportowej"

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający w dniu 06 października 2020 roku unieważnił przedmiotową Część postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: usługi doradcze w zakresie opracowania i wdrożenia nowej usługi - "Optymalizacja procesów zarządzania w przedsiębiorstwie - Lean Management"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 30000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: BDC Business Development Consulting
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kolorowa 3
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 36900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15743.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 36900.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: usługi doradcze w zakresie opracowania i wdrożenia nowej usługi - "Wdrażanie innowacji metodą Design Thinking"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 17738.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rubież 46
Kod pocztowy: 61-612
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10762.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6887.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10762.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.