eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipnica Wielka › OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH 1.Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr1676K Lipnica Wielka-Przywarówka (budowa chodnika)od km 5+970 do km 8+800 w miejscowoSci Lipnica Wielka 2.Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wykonania chodnika wzdłuż drodi wojewódzkieja)odc.030 w km ok.0+240-1+000 wraz z odwodnieniem w miejscowoSci Lipnica Wielka b) odc.020 w km ok.0+350-0+790 wraz z odwodnieniem w miejscowości Lipnica Wielka

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-10-28

Ogłoszenie nr 510213480-N-2020 z dnia 28-10-2020 r.

Urząd Gminy Lipnica Wielka: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH 1.Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr1676K Lipnica Wielka-Przywarówka (budowa chodnika)od km 5+970 do km 8+800 w miejscowoSci Lipnica Wielka 2.Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wykonania chodnika wzdłuż drodi wojewódzkiej: a)odc.030 w km ok.0+240-1+000 wraz z odwodnieniem w miejscowoSci Lipnica Wielka b) odc.020 w km ok.0+350-0+790 wraz z odwodnieniem w miejscowości Lipnica Wielka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 580643-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 580643-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Lipnica Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 49000846000000, ul. Lipnica Wielka 518 , 34-483 Lipnica Wielka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 2634595, e-mail lipnicaw@gminyrp.pl, faks +48 18 2634597.
Adres strony internetowej (url): www.lipnicawielka.pl
Adres profilu nabywcy: www.lipnicawielka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH 1.Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr1676K Lipnica Wielka-Przywarówka (budowa chodnika)od km 5+970 do km 8+800 w miejscowoSci Lipnica Wielka 2.Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wykonania chodnika wzdłuż drodi wojewódzkiej: a)odc.030 w km ok.0+240-1+000 wraz z odwodnieniem w miejscowoSci Lipnica Wielka b) odc.020 w km ok.0+350-0+790 wraz z odwodnieniem w miejscowości Lipnica Wielka

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

271.6.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH 1.Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr1676K Lipnica Wielka-Przywarówka (budowa chodnika)od km 5+970 do km 8+800 w miejscowoSci Lipnica Wielka 2.Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wykonania chodnika wzdłuż drodi wojewódzkiej: a)odc.030 w km ok.0+240-1+000 wraz z odwodnieniem w miejscowoSci Lipnica Wielka b) odc.020 w km ok.0+350-0+790 wraz z odwodnieniem w miejscowości Lipnica Wielka SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI STANOWIĄ ODRĘBNE ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ I UMOWY

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7


Dodatkowe kody CPV: 71322000-1, 71245000-7, 71244000-0, 71248000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr1676K Lipnica Wielka-Przywarówka (budowa chodnika)od km 5+970 do km 8+800 w miejscowoSci Lipnica Wielka

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

ART.93 UST.1 PKT.4 ustawy Pzp Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wykonania chodnika wzdłuż drodi wojewódzkiej: a)odc.030 w km ok.0+240-1+000 wraz z odwodnieniem w miejscowoSci Lipnica Wielka b) odc.020 w km ok.0+350-0+790 wraz z odwodnieniem w miejscowości Lipnica Wielka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 62700.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiebiorstwo obsługi inwestycji drogowych i inżynierii środowiska NORDA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: CZAPLI 18
Kod pocztowy: 43-316
Miejscowość: BIELSKO-BIAŁA
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 98250.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 98250.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 166911.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.