eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie robót budowlanych remontowych związanych z remontem podłóg oraz wymianą stolarki drzwiowej w budynku Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie - zamówienie uzupełniające

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-10-23

Ogłoszenie nr 510209977-N-2020 z dnia 23-10-2020 r.

Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie: Wykonanie robót budowlanych remontowych związanych z remontem podłóg oraz wymianą stolarki drzwiowej w budynku Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie - zamówienie uzupełniające

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550192115-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 16083410000000, ul. ul. Tyszkiewicza 42, 01-172 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 6321009, 6321008, e-mail sekretariat@bacewicz.waw.pl, faks 0-226321009.
Adres strony internetowej (url): http://www.bacewicz.edu.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: szkoła publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych remontowych związanych z remontem podłóg oraz wymianą stolarki drzwiowej w budynku Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie - zamówienie uzupełniające

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

5/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie. 2. W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać następujące roboty: a) Wymiana drzwi dwuskrzydłowych do korytarza na drzwi o odporności ogniowej El60 i akustyce min. 42 dB. b) Wymiana drzwi jednoskrzydłowych do szatni na drzwi o odporności ogniowej El60 i akustyce min. 42 dB. c) Wykonanie niezbędnych prac odtworzeniowo - wykończeniowych po robotach z pkt a) i b). d) Wymiana wykładziny dywanowej na PCV zmywalnej w pomieszczeniu szatni przy sali koncertowej. e) Ułożenie wykładziny PCV zmywalnej na wykładzinę dywanową w pomieszczeniach nr 27 i 29. 3. Zakres prac oraz wymagania realizacyjne określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, na którą składają się: a) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia, c) Kosztorys nakładczy (przedmiar robót) - załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia.. 4. Termin realizacji zamówienia - do dnia 20.12.2020 roku

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45421130-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 42276.42
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: REMONTEKA Spółka z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nurzyńska 4 lok. 24
Kod pocztowy: 02-495
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 59000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm., dalej ustawą, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie robót budowlanych remontowych związanych z remontem podłóg oraz wymianą stolarki drzwiowej w budynku Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie. W dniu 07.07.2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 559192-N-2020 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt II.7), przewidziano udzielenie zamówienia podobnego: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze. Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 04.08.2020 r. Wykonawcy: REMONTEKA Spółka z o. o. z Warszawy. Niniejsze zamówienie polega na udzieleniu zamówienia podobnego - tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe i do wysokości dopuszczonej zapisami ogłoszenia o zamówieniu i siwz. Tym samym należy stwierdzić, że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.