eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kiernozia › Dostawa wyposażenia TIK do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kiernozi wraz z montażem oraz modernizacja pracowni komputerowej w ramach projektu >>Wyrównać szanse<<

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-02

Ogłoszenie nr 510209147-N-2019 z dnia 02-10-2019 r.

Gmina Kiernozia: Dostawa wyposażenia TIK do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kiernozi wraz z montażem oraz modernizacja pracowni komputerowej w ramach projektu >>Wyrównać szanse<<

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0062/18, pn. " Wyrównać szanse"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 587082-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540176037-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kiernozia, Krajowy numer identyfikacyjny 61101568400000, ul. ul. Sobocka 1 A, 99-412 Kiernozia, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 242 779 080, e-mail urzadgminywkiernozi@xl.wp.pl, faks 242 779 080.
Adres strony internetowej (url): www.kiernozia.biuletyn.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia TIK do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kiernozi wraz z montażem oraz modernizacja pracowni komputerowej w ramach projektu >>Wyrównać szanse<<

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Z.P.271.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie obejmuje zakup i dostawę wyposażenia TIK do sal lekcyjnych i pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kiernozi wraz z niezbędnym oprogramowaniem, montaż i instalację dostarczonego sprzętu oraz modernizację pracowni komputerowej w zakresie wykonania nowej instalacji sieciowej wraz z punktami dostępowymi.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1


Dodatkowe kody CPV: 30230000-0, 42962000-7, 39162100-6, 30213200-7, 30213100-6, 32420000-3, 48000000-8, 31710000-6, 48823000-3, 32322000-6, 31682530-4, 38650000-6, 32320000-2, 32331000-2, 32421000-0, 32412110-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 201970.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: 13p Sp. o.o.
Email wykonawcy: biuro@13p.pl
Adres pocztowy: ul. Międzyleska 2-4 50-514 Wrocław
Kod pocztowy: 50-514
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 180035.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 180035.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 180035.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.