eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubliniec › Wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440151S ul. Mickiewicza w Lublińcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i wymianą sieci wodociągowej.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-10-09

Ogłoszenie nr 510197187-N-2020 z dnia 09-10-2020 r.

Burmistrz Miasta: Wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440151S ul. Mickiewicza w Lublińcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i wymianą sieci wodociągowej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 579248-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Burmistrz Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 15139839100000, ul. ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 3530100, e-mail inwestycje@lubliniec.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440151S ul. Mickiewicza w Lublińcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i wymianą sieci wodociągowej.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SZ.271.7.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia W ramach zamówienia należy dokonać przebudowy odcinka drogi gminnej nr 440151S klasy D ulicy Mickiewicza na terenie Gminy Lubliniec na długości 135 mb. Zakres rzeczowy: o jezdnia drogowa (asfalt): 578 m2, o chodniki (kostka betonowa): 216 m2, o ciąg pieszo rowerowy (kostka brukowa) 387 m2, o zjazdy (kostka brukowa): 16 m2, o kanał technologiczny: - rura RHDPEk 110/7,6 - 112 mb, - rura RHDPEk 110/6,3 - 112 mb, - rura RHDPE 40/3,7 x 3 szt. - 112 mb, - wiązka mikrorur Ø40 10/7 - 112 mb, - studnia SKR-1 2 szt. o kanał deszczowy: - długość kolektora PCV-U DN500 SN8 - 115,5 mb, - długość kolektora PCV-U DN400 SN8 - 15,80 mb, Do projektowanych studni pośrednich na projektowanym odcinku, zostaną włączone przykanaliki studzienek wpustowych odwadniających drogę w ilości 12 szt. oraz 8 szt. połączeń spustów rynnowych. o wodociąg: - przebudowa sieci z PE-HD 100 SDR11 PN16 DN 225 mm - 135,00 mb, - przebudowa przyłączy z PE-HD 100 SDR11 PN16 DN63 mm szt./dł. 9 szt. - 44,0 m szt./mb, - przebudowa sieci z PE-HD 100 SDR11 PN16 DN 125 mm - 8,50 mb, - przebudowa sieci z PE-HD 100 SDR11 PN16 DN 90 mm - 8,00 mb. Dodatkowo należy uwzględnić: o rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni należy wykonać przy użyciu frezarek. Materiał rozbiórkowy (destrukt bitumiczny) stanowi własność Zamawiającego i należy przewieźć go i zeskładować na placu magazynowym przy ul. Nowej w Lublińcu, o materiał rozbiórkowy w postaci kostki betonowej, kostki kamiennej oraz krawężników kamiennych stanowi własność Zamawiającego. Należy przewieźć go i zeskładować na paletach (kostka betonowa, krawężniki kamienne) lub w "bagach" (kostka kamienna) na placu magazynowym przy ul. Nowej w Lublińcu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7


Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45233222-1, 45231300-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 846057.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: OLS Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chopina 2
Kod pocztowy: 42-700
Miejscowość: Lubliniec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 642140.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 642140.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 739220.68
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.