eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwanowice › Termomodernizacja budynku Szkoły w miejscowości Grzegorzowice Wielkie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-09-29

Ogłoszenie nr 510188413-N-2020 z dnia 29-09-2020 r.

Gmina Iwanowice: Termomodernizacja budynku Szkoły w miejscowości Grzegorzowice Wielkie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 566407-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Iwanowice, Krajowy numer identyfikacyjny 35155583200000, ul. Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 884 003, e-mail gmina@iwanowice.malopolska.pl, faks 123 884 030.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
iwanowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynku Szkoły w miejscowości Grzegorzowice Wielkie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IGKR.271.2.14.2019.MK

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Grzegorzowice Wielkie; o Docieplenie ścian zewnętrznych Dla wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych należy przyjąć zastosowanie styropianu elewacyjnego o grubości 15,0 cm oraz w części podmurówki styroduru 10,0 cm. Montaż do elewacji na systemowych kołkach, należy wykonać w taki sposób aby cokół (docieplenie w poziomie podmurówki) było cofnięte w stosunku do głównej elewacji o min. 1,0 cm. po wykonaniu ocieplenia całą elewację, wraz z kominami i słupami przy wyjściu na całej wysokości należy zabezpieczyć i wykończyć tynkiem (kolor należy uzgodnić z Zamawiającym). Przed wykonaniem ocieplenia ścian należy usunąć wszystkie demontowane elementy (tablice, uchwyty na flagi) a po wykonaniu prac ponownie je zamontować. - Powierzchnia ścian do ocieplenia styropianem: 755,60 m2 - Powierzchnia ścian do ocieplenia styrodurem: 30,52 m2 - Docieplenie stropu zewnętrznego tarasu (styropian gr. min. 16 cm, wylewka, gres) - powierzchnia 35,96 m2 Docieplenia ścian zewnętrznych należy zastosować technologię docieplenia lekko-mokrą z wyprawą elewacyjną z tynku silikonowego. Przed planowanym ociepleniem budynku należy wykonać staranne czyszczenie chemiczno-mechaniczne elewacji z porostów glonami, zagrzybienia, zabrudzeń osadzających się z łatwością do chropowatej struktury podłoża. Wykonawca powinien w cenie ofertowej przewidzieć wykonanie podmurówki budynku z tynku mozaikowego - rezimar. o wymiana stolarki okiennej W związku z podjęciem prac termomodernizacyjnych, należy dokonać wymiany starej stolarki okiennej. Wymiany należy dokonać bez ingerencji w ściany zewnętrzne tj. przy zachowaniu wymiarów istniejących otworów. Przed wykonaniem okien należy dokonać pomiarów szczegółowych otworowania. Nowe okna należy montować w zewnętrznej krawędzi ścian, na styku z ociepleniem. Zakłada się zastosowanie stolarki okiennej i drzwiowej pcv w kolorze białym z wyjątkiem drzwi zewnętrznych, które mają być aluminiowe, po wymianie okien i drzwi należy uzupełnić tynk i malowanie wewnątrz budynku o wymiana rynien i rur spustowych W związku z zakresem prac niezbędnym będzie demontaż rynien oraz rur spustowych a ich ponowne zamontowanie nie będzie możliwe. w związku z tym należy przyjąć wykonanie nowych rynien i rur spustowych wykonanych z pcv lub z lakierowanej stali ocynkowanej. Przy montażu orynnowania należy zastosować się do następujących zaleceń: - montaż rynien wykonać do istniejącej krawędzi okapu - średnicę nowych rynien i rur spustowych należy dobrać w oparciu o istniejący system orynnowania. Nie może być ona mniejsza niż średnica zdemontowanych elementów. o remont instalacji odgromowej Przedmiotowy budynek wyposażony jest w sprawną instalację odgromową. w związku z planowanymi pracami polegającymi na ociepleniu ścian zewnętrznych, instalację odgromową znajdującą się w przestrzeni ścian, należy na czas tych prac zdemontować. przed wykonaniem ocieplenia, należy osadzić w ścianach systemowe uchwyty o zwiększonej długości, do których po zakończeniu robót elewacyjnych można będzie ponownie przymocować instalację odgromową. Do wykonania zadania należy użyć materiały zgodne z wytycznymi zawartymi w ocenie energetycznej budynku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 71315000-9, 45261320-3, 45262100-2, 45262110-5, 45262120-8, 45321000-3, 45324000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 169014.56
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Zygmunt Błachno
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kościelna 10
Kod pocztowy: 32-043
Miejscowość: Skała
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 207887.91
Oferta z najniższą ceną/kosztem 207887.91
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 329946.36
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.