eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › "ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH, NIEREGENEROWANYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE, SĄDU REJONOWEGO W ŁOBZIE, SĄDU REJONOWEGO W CHOSZCZNIE ORAZ SĄDU REJONOWEGO W KAMIENIU POMORSKIM"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-09-23

Ogłoszenie nr 510184027-N-2020 z dnia 23-09-2020 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie: "ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH, NIEREGENEROWANYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE, SĄDU REJONOWEGO W ŁOBZIE, SĄDU REJONOWEGO W CHOSZCZNIE ORAZ SĄDU REJONOWEGO W KAMIENIU POMORSKIM"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 562226-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540134019-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 00032453000000, ul. Małopolska 17, 70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 4480002, e-mail jozaw@o2.pl, modorski@szczecin.so.gov.pl; mjudycki@szczecin.so.gov.pl, faks 091 4489915.
Adres strony internetowej (url): www.szczecin.so.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH, NIEREGENEROWANYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE, SĄDU REJONOWEGO W ŁOBZIE, SĄDU REJONOWEGO W CHOSZCZNIE ORAZ SĄDU REJONOWEGO W KAMIENIU POMORSKIM"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/5/PN/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Rejonowego w Choszcznie, Sądu Rejonowego w Łobzie oraz Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych, wskazanych szczegółowo w załączniku nr 7 do SIWZ formularz cenowy. Dostawa oznacza transport Wykonawcy i na jego koszt dostarczenie przedmiotu umowy do następujących lokalizacji: do Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Rejonowego w Choszcznie, Sądu Rejonowego w Łobzie oraz Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim oraz wniesienie do miejsca wskazanego przez pracownika Zamawiającego.Wykonawca na własny koszt będzie odbierał od zamawiającego zużyte tonery i inne materiały (wraz z opakowaniem). Terminy odbioru będą każdorazowo uzgadniane ze wskazanym pracownikiem zamawiającego, lecz nie częściej niż raz na dwa miesiące, przy czym odbiór ostatniej partii nastąpi w terminie dwóch miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 30192113-6


Dodatkowe kody CPV: 30192112-9, 30124000-4, 30124300-7, 30125110-5, 30125120-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 390185.36
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: NETPRINT S.C JERZY WASIELA BARTOSZ SZOSTAK
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. UNII EUROPEJSKIEJ 10
Kod pocztowy: 32-600
Miejscowość: OŚWIĘCIM
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 538994.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 531781.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 964094.95
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.