eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Usługa wykonania kalendarzy na 2020 rok wraz z dostawą i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-09-03

Ogłoszenie nr 510183624-N-2019 z dnia 03-09-2019 r.

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: Usługa wykonania kalendarzy na 2020 rok wraz z dostawą i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna, Działanie nr 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ, grupa wydatków - "Działania informacyjnei promocyjne RPOWŚ", Nr umowy RPSW.11.03.00-26-0001/19-00, zgodnie z RPD nr DPR/9/RPD/2019 PT RPOWŚ 2014-2020 zatwierdzonym Uchwałą nr 4401/2018 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.10.2018 r.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 578007-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 29101900500000, ul. al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3421901, e-mail marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl, faks 41 3445265.
Adres strony internetowej (url): www.swietokrzyskie.pro

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa wykonania kalendarzy na 2020 rok wraz z dostawą i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OK-III.272.1.39.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania kalendarzy na 2020 rok wraz z dostawą i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce - Departament Inwestycji i Rozwoju) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ilościach: 1) Kalendarz książkowy(120 x 165 mm (+/- 5 mm)) - 500 szt. 2) Kalendarz książkowy zbliżony do A5 (143 x 203 mm (+/- 5 mm)) - 1000 szt. 3) Kalendarz książkowy zbliżony do A4 (210 x 297 mm (+/- 5 mm)) - 1000 szt. 4) Kalendarz trójdzielny (315 x 855 mm (+/- 5 mm)) - 1000 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ. 3. Do zadań wykonawcy należeć będzie opracowanie graficzne wybranych kalendarzy, o których mowa w pkt 1, z uwzględnieniem wymagań opisanych w SIWZ i Załączniku nr 1 do SIWZ - SOPZ. 4. Zamawiający wymaga, aby kalendarze były wysokiej jakości, fabrycznie nowe i kompletne. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest stosować logotypy oraz oznakowania, zgodnie z obowiązującymi zasadami promocji projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 6. Naniesione nadruki i oznakowania na kalendarze muszą być wysokiej jakości tzn. być wyraźne, trwałe, bez śladów zarysowań czy ubytków farby lub kształtu, o wysokim nasyceniu kolorów. 7. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego, bez naliczania dodatkowych opłat, autorskie prawa majątkowe do projektów powstałych przy realizacji przedmiotu zamówienia z chwilą zapłaty wynagrodzenia, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t. j. Dz.U. 2019 poz. 1231). 8. Wymagany okres gwarancji na dostarczone kalendarze wynosi 6 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru. 9. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Dodatku nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79823000-9


Dodatkowe kody CPV: 30199792-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 60855.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ZAPOL SOBCZYK SPÓKA JAWNA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleja Piastów 42
Kod pocztowy: 71-062
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 67957.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 64458.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 126690.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.