eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Świadczenie usług sprzątania oraz wykonywania prac gospodarczych w Sądzie Rejonowym w Płońsku przy ul. Henryka Sienkiewicza 9aOgłoszenie z dnia 2020-09-16

Ogłoszenie nr 510178541-N-2020 z dnia 16-09-2020 r.

Sąd Rejonowy w Płońsku: Świadczenie usług sprzątania oraz wykonywania prac gospodarczych w Sądzie Rejonowym w Płońsku przy ul. Henryka Sienkiewicza 9a

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Sąd Rejonowy w Płońsku, Krajowy numer identyfikacyjny 32490300000000, ul. ul. Henryka Sienkiewicza , 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 622 010, e-mail srp@plonsk.sr.gov.pl, faks 236 622 010.
Adres strony internetowej (url): www.plonsk.sr.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Sąd Powszechny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług sprzątania oraz wykonywania prac gospodarczych w Sądzie Rejonowym w Płońsku przy ul. Henryka Sienkiewicza 9a

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Adm.222.27.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania oraz wykonywania prac gospodarczych w Sądzie Rejonowym w Płońsku przy ul. Henryka Sienkiewicza 9a, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wielkości powierzchni podlegających sprzątaniu i utrzymaniu czystości wynoszą: 3.711,80 m2 powierzchni wewnętrznej 3.113,50 m2 teren utwardzony (chodniki, parking).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90919200-4


Dodatkowe kody CPV: 90911300-9, 98310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 158166
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.H.U. WIKA Iwona Mendyk-Cichocka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szkolna 96
Kod pocztowy: 09-100
Miejscowość: Płońsk
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 182304
Oferta z najniższą ceną/kosztem 181080
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 289296
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 i następnych ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiajacy zastosował tryb zapytania o cenę ponieważ przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi sprzątania, które są usługami powszechnie dostępnymi, mają ustalone standardy jakościowe a wartość postępowania jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W związku z powyższym spełnione zostały wszystkie przesłanki określone w art. 70 ustawy Pzp.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.