eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › "Przebudowa drogi powiatowej nr 4453 S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012 S (ul. Barlickiego) na rondo"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-09-16

Ogłoszenie nr 510178540-N-2020 z dnia 16-09-2020 r.

Powiat Bielski: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4453 S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012 S (ul. Barlickiego) na rondo"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 536377-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540083646-N-2020; 540087678-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Bielski, Krajowy numer identyfikacyjny 72181706000000, ul. ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 8136-900, e-mail jacek.kulinski@powiat.bielsko.pl, faks 33 8136-897.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.bielsko.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4453 S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012 S (ul. Barlickiego) na rondo"

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres opracowania obejmuje przebudowę ul. Prusa (droga powiatowa 4453S) oraz rozbudowę skrzyżowania ul. Prusa z ul. Barlickiego - na małe rondo, w szczególności: 1) przebudowę drogi powiatowej nr 4453S oraz rozbudowę dróg na odcinkach dojazdów do ronda, w zakresie jezdni, o łącznej długości 1029 mb, 2) budowę/ przebudowę/ rozbudowę istniejących chodników 3) budowę/ przebudowę zatok autobusowych 4) przebudowę 1 peronu autobusowego 5) budowę/ przebudowę zjazdów 6) budowę zatok postojowych 7) budowę/ przebudowę/ rozbudowę kanalizacji deszczowej, o łącznej długości 978 mb 8) budowę/ rozbudowę oświetlenia ulicznego 9) przebudowę sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i gazowej 10) przebudowę kolidującego z inwestycją wodociągu 11) przebudowę ogrodzeń 12) budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome) Parametry techniczne projektowanej drogi i skrzyżowania: 1) droga powiatowa ul. Prusa: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa 2) klasa drogi: lokalna "L" 3) kategoria ruchu: KR 3 4) obciążenie ruchem: 115 kN/oś 5) prędkość projektowa: dla drogi - Vp = 40 km/h, dla ronda - Vp = 30 km/h 6) podstawowa szerokość jezdni: 6,00 m (2 x 3,00 m) i 6,50 m (2 x 3,25 m), na rondzie 5,50 m 7) pochylenie poprzeczne ulicy daszkowe 2% względnie jednostronne 2%, na rondzie 2,5% 8) podstawowa szerokość ciągów pieszych 2,0 m 9) rondo: średnica zewn. 29,5 m, średnica wewn. 13,5 m, szer. pierścienia 2,5 m, szerokość jezdni 5,5 m Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej oraz wzorze umowy, które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45112000-5, 45200000-9, 45230000-8, 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7287323.52
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Kłaptocz Paweł F.H.U. BESKID-BRUK
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mazańcowicka 98 A
Kod pocztowy: 43-502
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7572447.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7572447.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8390190.38
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.