eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabór › Odbiór i zagospodarowanie w 2020 roku stałych odpadów komunalnych z terenu gm. Zabór.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-09-15

Ogłoszenie nr 510177427-N-2020 z dnia 15-09-2020 r.

Gmina Zabór: Odbiór i zagospodarowanie w 2020 roku stałych odpadów komunalnych z terenu gm. Zabór.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 573983-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540151271-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Zabór, Krajowy numer identyfikacyjny 97077007640000, ul. ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 321 83 00, e-mail ugzabor@gminazabor.pl, faks 68 321 83 01.
Adres strony internetowej (url): www.gminazabor.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i zagospodarowanie w 2020 roku stałych odpadów komunalnych z terenu gm. Zabór.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GKN.272.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca: a) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości w oznaczone pojemnik/pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (np. napis na pojemniku "odpady zmieszane), b) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości w pojemnik/pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych oznaczone kolorem i opisem (np. brązowy - odpady biodegradowalne), c) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości w pojemniki/pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych oznaczone kolorem i opisem (np. żółty - tworzywa sztuczne), d) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów szklanych oznaczone kolorem i opisem (np. zielony - szkło), e) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości w worki/pojemniki z tworzyw sztucznych do selektywnej zbiórki odpadów z papieru i tektury oznaczone kolorem i opisem (np. niebieski - papier), f) odbiór z posesji (wydzielonego miejsca przed lub przy ogrodzeniu, pergoli śmietnikowej itp.) od właścicieli nieruchomości całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości obejmujących zarówno zmieszane odpady komunalne oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny umieszczonych w pojemnikach i/lub workach, g) odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon (8 szt. na gospodarstwo domowe) 1 raz w roku - w czerwcu 2021 roku, h) odbiór od właścicieli nieruchomości, w okresie od stycznia do kwietnia i od października do grudnia, 1 raz w miesiącu popiołu, i) bieżące prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przedmiotu zamówienia, j) zagospodarowanie odebranych odpadów w instalacji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2


Dodatkowe kody CPV: 90512000-9, 90513100-7, 90533000-2, 90514000-3, 34928480-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 769697.56
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TRANS-FORMACJA MARCIN WIJATYK
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ołobok, ul. Słoneczna 17
Kod pocztowy: 66-213
Miejscowość: Skąpe
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 948621.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 948621.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 948621.46
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.