eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łopuszno › Zakup dodatkowego wyposażenia wraz z montażem w ramach projektu "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia w formule "zaprojektuj i wybuduj"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-24

Ogłoszenie nr 510177286-N-2019 z dnia 24-08-2019 r.

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie: Zakup dodatkowego wyposażenia wraz z montażem w ramach projektu "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia w formule "zaprojektuj i wybuduj"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zakup dodatkowego wyposażenia wraz z montażem w ramach projektu "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 566851-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540137931-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, Krajowy numer identyfikacyjny 29267910000000, ul. Konecka 2, 26-070 Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3914025, 695799197, e-mail zsp5lopuszno@o2.pl, faks 413 914 927.
Adres strony internetowej (url): www.zsp5lopuszno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup dodatkowego wyposażenia wraz z montażem w ramach projektu "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PZS w Łopusznie 012/125/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup dodatkowego wyposażenia wraz z montażem w ramach projektu "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia w formule "zaprojektuj i wybuduj" wg szczegółowego wykazu wskazanego w załączniku Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części, z których każda stanowi osobne zadanie: Zadanie I obejmuje: dostawę i montaż sprzętu gastronomicznego (tj. do: kuchni, obieralni warzyw, magazynu zasobów, wyparzalni jaj, magazynu chłodniczego, magazynu suchego, zmywalni, wydawalni posiłków, odpadów pokonsumpcyjnych, sali gastronomicznej); Zadanie II obejmuje: dostawę urządzenia czyszcząco zbierającego (tj. do pomieszczenia porządkowego); Zadanie III obejmuje: dostawę i montaż informacji wizualnej Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. 2. Wykonawca zapewni w ramach zamówienia: dostawę urządzeń oraz wykonanie niezbędnych prac montażowych. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dysponować personelem, który posiada niezbędne uprawnienia do prawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz posiadać odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, konieczne do realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania realizacji zadania, tak aby jego działania nie spowodowały utraty gwarancji. 3. Tabliczki oraz piktogramy wykonane z PCV o grubości 4 mm, z nadrukiem solwentowym oraz laminatem foliowym. Tabliczki w formacie 10 cm x 25 cm. Piktogramy kwadratowe w formacie 10 cm x 10 cm. Przed realizacją zamówienia należy dokładnie przeanalizować z Zamawiającym nazwy, numery pomieszczeń oraz ilości wykonanych tabliczek. Zamawiający zastrzega zwiększenie lub zmniejszenie o +/- 5 sztuk tabliczek danego rodzaju. Wykonawca przedstawi próbki materiału i uzyska akceptację Zamawiającego. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z parametrami techniczno-użytkowymi, określonymi szczegółowo w OPZ. Nieposiadanie przez zaoferowany przedmiot zamówienia jakiegokolwiek parametru daje podstawy Zamawiającemu do odrzucenia oferty. Wskazane w OPZ oznaczenia producenta, nazwy, znaki towarowe lub miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia, co najmniej równy pod względem cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu funkcjonalności, jaką charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 5. Wymagany minimalny okres gwarancji urządzenia wynosi 24 miesiące, przy czym jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia dostarczanego w ramach realizacji zamówienia przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu - Strony obowiązuje okres gwarancji równy gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia. 6. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania niezbędnych informacji dla rzetelnego i kompletnego przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej należy ustalić z osobą wyznaczoną w rozdziale IX ust. 5 SIWZ. 7. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni sprzęt zastępczy w sytuacjach reklamacji, kiedy naprawa/wymiana będzie trwała dłużej niż 7 dni. 8. Wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39141000-2


Dodatkowe kody CPV: 39314000-6, 39711100-0, 39220000-0, 39290000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 168800.67
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos
Email wykonawcy: biuro@culina.pl
Adres pocztowy: ul. Zawiszy Czarnego 14
Kod pocztowy: 33-300
Miejscowość: Nowy Sącz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 207624.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 207624.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 207624.82
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: dostawa urządzenia czyszcząco zbierającego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 10500.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TAST Piotr Świerczyński Sp.j.
Email wykonawcy: info@tast.biz.pl
Adres pocztowy: ul.Kolberga 16
Kod pocztowy: 25-620
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 12915.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12915.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12915.00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: dostawa i montaż informacji wizualnej Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2400.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Wytwórnia Przecinków Kamila Cieślicka
Email wykonawcy: kamila@wytworniaprzecinkow.eu
Adres pocztowy: Konecka 2
Kod pocztowy: 26-070
Miejscowość: Łopuszno
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2952.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2952.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2952.00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.