eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Budowa kwatery S2A wraz z drogą technologiczną na działkach ewid. nr 485 i 486 (obręb Biedrusko, Gmina Suchy Las)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-17

Ogłoszenie nr 510171942-N-2019 z dnia 17-08-2019 r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.: Budowa kwatery S2A wraz z drogą technologiczną na działkach ewid. nr 485 i 486 (obręb Biedrusko, Gmina Suchy Las)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 543426-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30214486300000, ul. al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 530 813, e-mail mag.pio@odpady.poznan.pl, faks 618 530 842.
Adres strony internetowej (url): www.bip.odpady.poznan.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka Prawa Handlowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy Pzp

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kwatery S2A wraz z drogą technologiczną na działkach ewid. nr 485 i 486 (obręb Biedrusko, Gmina Suchy Las)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZZO/ZZ-341-11/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa kwatery S2A wraz z drogą technologiczną na działkach ewid. nr 485 i 486 (obręb Biedrusko, Gmina Suchy Las). Przedmiot zamówienia stanowi kontynuację (II etap) realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie w trzech etapach kwater S1, S2A i S2B na Składowisku Odpadów Miasta Poznania w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1. Dotychczas zrealizowano etap I polegający na wybudowaniu kwatery S1. Podstawowe parametry fizyczne kwatery S2A: Objętość geometryczna kwatery S2A 424 000 m³ Całkowita powierzchnia kwatery (po obrysie skarp wew.) 31 700 m2 Budowa kwatery S2A obejmuje: o Wykonanie obwałowań kwatery S2A; o Wykonanie wału rozdzielającego kwatery S2A i S2B; o Uszczelnienie niecki oraz skarp kwatery - sztuczna bariera geologiczna gr. 0,5 m o współczynniku filtracji <=1x10-9m/s; o Uszczelnienie niecki oraz skarp kwatery folią PEHD gr. 2,0 mm; o Ułożenie geowłókniny ochronnej w dnie kwatery PP 400g/m2, na skarpach PP 1000 g/m2 ; o Wykonanie system drenażu odcieków w dnie kwatery S2A; o Wykonanie warstwy ochronnej w dnie kwatery gr. 0,50 m o współczynniku filtracji > 1x10-4m/s; o Wykonanie warstwy ochronnej na skarpach gr. 0,25 m o współczynniku filtracji > 1x10-4m/s; o Wykonanie warstwy drenażowej Ż 16/32 mm, 8/16 mm; o Odgazowanie kwatery; o Bilanse mas ziemnych; o Zieleń dla Etapu II (wg. odrębnego projektu wykonawczego); Szerokość drogi technologicznej wynosić będzie 4,0 m i wykonana zostanie z płyt drogowych o wymiarach 300 x 150 x 15 lub 300 x 100 x 15 cm. Podłoże pod płyty drogowe stanowić będzie podsypka piaskowa gr. 3cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 15 cm grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa. Powierzchnia drogi (bez placu do zawracania) 1 556 m² Powierzchnia placu do zawracania 4 00 m² Długość drogi 3 89 m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, rysunkach wykonawczych, a także dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej. Zamówienie obejmuje również: a) obsługę geodezyjną; b) wykonanie wymaganych obowiązującymi przepisami badań i pomiarów, prób, sprawdzeń, kontroli i odbiorów technicznych, dokumentacji powykonawczej; c) urządzenie i zagospodarowanie placu robót oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych; d) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej; e) ewentualne inne koszty, które zdaniem wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia (utrzymanie nasadzeń rekompensacyjnych związanych z wycinką drzew i krzewów w związku z budową kwatery S2A i drogi technologicznej lub pokrycie opłaty za wycinkę ustaloną na podstawie decyzji). Koszt wykonania powyższych czynności, prac i robót należy ująć w cenie ofertowej wykonania zamówienia. Roboty należy wykonać zgodnie obowiązującym prawem budowlanym, normami i przepisami. Roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i urządzeń własnych. Dostarczone materiały muszą być nowe i odpowiadać rodzajom i parametrom materiałów uwzględnionych w projekcie oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (nie dotyczy materiałów, które zgodnie z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia są w posiadaniu Zamawiającego i mogą być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji robót budowlanych). Materiały te powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). Przed odbiorem elementów zamówienia należy dostarczyć certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Gwarancja: Zamawiający ustala okres gwarancji na 36 miesięcy. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia, wykonania inwentaryzacji powykonawczej, organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.), utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, dojazdów oraz terenu w rejonie prowadzonych robót, uporządkowania terenu po zakończeniu robót, itp., ponoszenia wszelkich opłat za media (zabezpieczenie terenu budowy w energię elektryczną, wodę itp.).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45222000-9, 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4388939.69
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Transpol Lider Sp. z. o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Łojewo 70
Kod pocztowy: 88-101
Miejscowość: Inowrocław
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5398395.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5398395.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7777760.91
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.