eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Lubelski › "Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasovia Tomaszów Lubelski (kryta pływalnia), Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-09-08

Ogłoszenie nr 510169748-N-2020 z dnia 08-09-2020 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Tomasovia Tomaszów Lubelski: "Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasovia Tomaszów Lubelski (kryta pływalnia), Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 569598-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540145070-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Ośrodek Sportu i Rekreacji Tomasovia Tomaszów Lubelski, Krajowy numer identyfikacyjny 95016247700000, ul. Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 665 93 50, e-mail tomasovia.tomaszow@vp.pl, faks 84 666 00 28.
Adres strony internetowej (url): tomasovia.tomaszow@vp.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasovia Tomaszów Lubelski (kryta pływalnia), Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OSIR.271.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie OSiR- Kryta Pływalnia Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszowie Lubelskim. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - Świadczenie usług zapewniających bezpieczeństwo osobom korzystającym z pływalni i z urządzeń będących na wyposażeniu pływalni. Kryta Pływalnia składa się: - basen duży o wymiarach 25,02m x 12,5m, głębokość od l,20m do 2,00m, 6 torów, - basen rekreacyjny o wymiarach nieregularnych (dł. 14,28m, szer. 12,5m), o głębokości od 0,87m do 1,17m z biczami i gejzerami, - zjeżdżalnia o dl. 63,83 m z hamownią, - jacuzzi 2 szt. - mały basen (brodzi) dla dzieci wraz ze zjeżdżalnią Usługa ratownictwa wodnego winna być świadczona codziennie, 7 dni w tygodniu, dni powszednie od godziny 6:30 - 22:00, sobota, niedziela i święta od godziny 08:00 - 22:00 zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego z wyjątkiem dni w których Kryta Pływalnia jest nieczynna: - 01 styczeń 2020 r. - okres Świąt Wielkanocnych ( dwa dni wolne) - 01 listopad 2020 r. - okres Świąt Bożego Narodzenia (dwa dni wolne) - inne dodatkowe dni wolne zatwierdzone przez Dyrektora OSiR lub w związku z pokontrolnym zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Świadczenie usługi następować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: - ustawą z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 993, tekst jednolity z późn. zm.) - ustawą z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 tekst jednolity z późn. zm.) - aktualnym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. nr 108) - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dot. wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne ( Dz.U. Z 2012 r., poz.261) - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r., poz. 286) oraz Regulaminem Krytej Pływalni i regulaminem poszczególnych urządzeń (np. jacuzzi,zjeżdżalnia). - zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp i art. 22 § 1 ustawy kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) - innymi przepisami, zaleceniami wynikającymi ze specyfiki wykonywanej usługi oraz treści umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 75.25.20.00 - Służby ratownicze


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 408333.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Fundacja Wodna Służba Ratownicza
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kleczkowska 50
Kod pocztowy: 50-227
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 398970.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 398970.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 447411.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.