eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej ul. Raduszyńska

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-06

Ogłoszenie nr 510164274-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.

Gmina Murowana Goślina: Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej ul. Raduszyńska

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 557877-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540126011-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej ul. Raduszyńska

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Nazwa zadania nadana przedmiotowi zamówienia: "Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Raduszyńska". 2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 3. W ramach realizacji robót budowlano - drogowych Wykonawca wykona ścieżkę pieszo- rowerową prawostronną wzdłuż ulicy Raduszyńskiej po stronie Osiedla Zielone Wzgórza na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Kutrzeby do skrzyżowania z ul. Nadwarciańską na terenie gminy Murowana Goślina. 4. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 powyżej jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w związku z Umową o dofinansowanie Projektu pt. "Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina" nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach w Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działanie 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałanie 3.3.3. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania". 5. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlano - drogowych przy realizacji ścieżki pieszo - rowerowej prawostronnej wzdłuż ulicy Raduszyńskiej po stronie Osiedla Zielone Wzgórza na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Kutrzeby do skrzyżowania z ul. Nadwarciańską na terenie gminy Murowana Goślina. Zakres w szczególności obejmuje wykonanie: 1) nawierzchni ścieżki pieszo rowerowej o szacowanej długości 1,24 km z kostki brukowej bezfazowej w kolorze czerwonym grubości 8 cm, zjazdów z kostki brukowej bezfazowej w kolorze grafitowym grubości 8 cm na podbudowie, 2) 1 strefy (miejsca) odpoczynku z małą architekturą (wiata, ławki, z oparciem w ilości 2 szt., podpórki dla osób niepełnosprawnych w ilości 2 szt., stół, stojaki na rowery ze stali nierdzewnej w ilości 4 szt., zestaw naprawczy dla rowerów, kosz na śmieci, monitoring, tablica informacyjna z mapą gminy - opis za pomocą pisma Brailla), 3) 2 miejsc odpoczynku na całej długości ścieżki rowerowej poprzez ustawienie ławek z oparciem w ilości 2 szt., podpórek dla osób niepełnosprawnych w ilości 2 szt., koszy na śmieci w ilości 2 szt., 4) na granicy pomiędzy ścieżką pieszo - rowerową a jezdnią na całej szerokości przejścia należy zastosować specjalistyczne płyty chodnikowe ostrzegawczo-naprowadzające (ryflowe w kolorze żółtym) dla niewidomych oraz pozostałych osób niepełnosprawnych. Należy również na przejściach dla pieszych obniżyć krawężnik aby osoby na wózkach mogły bezpiecznie i łatwo przejechać. Miejsca, w których należy zastosować powyższe rozwiązanie to; a) połączenie ścieżki pieszo rowerowej na długości ciągu pieszego przy skrzyżowaniu z ul. Długą w Murowanej Goślinie, b) połączenie strefy odpoczynku ze ścieżką pieszo rowerową, 5) oznakowania poziomego i pionowego ścieżki oraz rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera: 1) dokumentacja projektowo-wykonawcza budowy i przebudowy drogi - ul. Raduszyńskiej wraz ze ścieżką pieszo - rowerową oraz mostem na terenie gminy Murowana Goślina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną opracowanej przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "PROSYSTEM" z siedzibą w Poznaniu (60-682) przy ul. Jasielskiej 10; na realizację ww. zakresu została wydana przez Starostę Poznańskiego Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej nr 2/2009 z dnia 29 września 2009 roku w skład dokumentacji wchodzi: a) projekt dla budowlany i wykonawczy budowy ścieżki pieszo - rowerowej prawostronnej - branża drogowa, b) projekt kanalizacji deszczowej, c) projekt zagospodarowania terenu, d) projekt gospodarki drzewostanem, e) projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy, f) projekt stałej organizacji ruchu, g) informacja dotycząca BIOZ; 2) Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3) Przedmiar, 4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45233140-2, 45000000-7, 45111291-4, 45111291-4, 45111291-4, 45233200-1, 45233221-4, 45233290-8, 45233292-2, 45236000-0, 45232000-2, 45233253-7, 45310000-3, 45233293-9, 45232460-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1438888.06
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH "HYDROTECH" JANUSZ RADEL
Email wykonawcy: hydrotechradel@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 11
Kod pocztowy: 62-095
Miejscowość: Murowana Goślina
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1205420.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1169925.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2296350.94
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.