eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Ruda › Przebudowa drogi 安ierki, dz. 377 i 287/1, km 0+000 - 0+900, 安ierki dz. 900, 707, km 0+000 - 0+310, 安ierki dz. 356, 338, 305 i 308, km 0+000 - 0+750, mostu w 安ierkach, dz. 136/1, 142/5 i 142/2, drogi 安ierki - Bartnica dz. 283/1, 237 i 347/4, km 0+000 - 0+400 oraz wiaduktu obok stacji kolejowej w Bartnicy, 陰cznie 2360 mb [intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.]

To jest wynik przetargu. Zobacz tak瞠 tre嗆 przetargu, kt鏎ego dotyczy to og這szenieOg這szenie z dnia 2019-08-03

Og這szenie nr 510162119-N-2019 z dnia 03-08-2019 r.

Gmina Nowa Ruda: Przebudowa drogi 安ierki, dz. 377 i 287/1, km 0+000 - 0+900, 安ierki dz. 900, 707, km 0+000 - 0+310, 安ierki dz. 356, 338, 305 i 308, km 0+000 - 0+750, mostu w 安ierkach, dz. 136/1, 142/5 i 142/2, drogi 安ierki - Bartnica dz. 283/1, 237 i 347/4, km 0+000 - 0+400 oraz wiaduktu obok stacji kolejowej w Bartnicy, 陰cznie 2360 mb [intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.]

OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia:

obowi您kowe

Og這szenie dotyczy:

zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

nie

Zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych:

tak
Numer og這szenia: 555398-N-2019

Og這szenie o zmianie og這szenia zosta這 zamieszczone w Biuletynie Zam闚ie Publicznych:

tak
Numer og這szenia: 540112386-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Nowa Ruda, Krajowy numer identyfikacyjny 89071814200000, ul. ul. Niepodleg這軼i 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolno郵御kie, pa雟two Polska, tel. (74) 872 09 00, e-mail sylwia@gmina.nowaruda.pl, faks (74) 872 50 83.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina.nowaruda.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO:

Administracja samorz康owa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego:

Przebudowa drogi 安ierki, dz. 377 i 287/1, km 0+000 - 0+900, 安ierki dz. 900, 707, km 0+000 - 0+310, 安ierki dz. 356, 338, 305 i 308, km 0+000 - 0+750, mostu w 安ierkach, dz. 136/1, 142/5 i 142/2, drogi 安ierki - Bartnica dz. 283/1, 237 i 347/4, km 0+000 - 0+400 oraz wiaduktu obok stacji kolejowej w Bartnicy, 陰cznie 2360 mb [intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.]

Numer referencyjny(je瞠li dotyczy):

ITO.271.2.13.2019

II.2) Rodzaj zam闚ienia:

Roboty budowlane

II.3) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi 安ierki, dz. 377 i 287/1, km 0+000 - 0+900, 安ierki dz. 900, 707, km 0+000 - 0+310, 安ierki dz. 356, 338, 305 i 308, km 0+000 - 0+750, mostu w 安ierkach, dz. 136/1, 142/5 i 142/2, drogi 安ierki - Bartnica dz. 283/1, 237 i 347/4, km 0+000 - 0+400 oraz wiaduktu obok stacji kolejowej w Bartnicy, 陰cznie 2360 mb [intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.] 3.2 Zamawiaj帷y dopuszcza sk豉dania ofert cz窷ciowych. Ofert mo積a sk豉da w odniesieniu do jednej, dwóch lub wszystkich cz窷ci zamówienia. Liczba cz窷ci: 2. Cz窷 1 Przebudowa mostu w 安ierkach, dz. 136/1, 142/5 i 142/2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególno軼i o rozbiórka istniej帷ego mostu drogowego o wykonanie nowego mostu drogowego o konstrukcji 瞠lbetowo - stalowej o wykonanie umocnienia dna potoku o wykonanie odbudowy murów oporowych o przebudowa najazdu i wyjazdu z mostu o wykonawca powinien wyst徙i do Pa雟twowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wroc豉wiu z wnioskiem na czasowe (na czas robót) zaj璚ie gruntu pod wodami p造n帷ymi oraz pokry wszelkie zwi您ane z tym koszty Cz窷2 Przebudowa wiaduktu obok stacji kolejowej w Bartnicy. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególno軼i o rozbiórk uszkodzonych elementów 軼ian przyczó趾a, o wykonanie fundamentu wzmocnienia 軼iany przyczó趾a, o wykonanie p豉szcza 瞠lbetowego na 軼ianie przyczó趾a, o wykonanie ok豉dziny kamiennej na nowych 瞠lbetowych elementach przyczó趾a o odtworzenie drena簑 przyczó趾a o roboty zabezpieczaj帷e czynny tor kolejowy na czas prowadzenia robót. o wykonanie nawierzchni asfaltowej o remont istniej帷ego zjazdu o remont istniej帷ego przepustu pod drog oraz oczyszczenie istniej帷ych rowów. o wykonawca powinien wyst徙i do PKP ze wszystkimi wnioskami potrzebnymi do prowadzenia robót oraz pokry wszelkie zwi您ane z tym koszty 3.3 Szczegó這wy zakres przedmiotu zamówienia dla wszystkich cz窷ci zamówienia okre郵a dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, która stanowi za陰cznik nr 4 do SIWZ. 3.4 Je瞠li w opisie przedmiotu zamówienia, wskazany zosta znak towarowy, patent lub pochodzenia, 廝ód豉 lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub us逝gi dostarczane przez konkretnego wykonawc, które mog這by doprowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiaj帷y wymaga, aby traktowa takie wskazanie jako przyk豉dowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiaów, urz康ze, systemów odniesienia, itd. równowa積ych o parametrach nie gorszych ni wskazane. W takiej sytuacji Zamawiaj帷y wymaga, o ile to konieczne, z這瞠nia stosownych dokumentów, uwiarygodniaj帷ych równowa積o嗆. Wy瞠j wskazane dokumenty mog podlega ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporz康zi stosown opini. 3.5 Je瞠li w opisie przedmiotu zamówienia wskazane s odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, zamawiaj帷y dopuszcza rozwi您ania równowa積e opisywanym, 3.6 Równowa積o嗆, o której mowa powy瞠j przyjmowa nale篡 jako równowa積o嗆, o której mowa zarówno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. 3.7 Odpowiedzialno嗆 Wykonawcy z tytu逝 gwarancji jako軼i oraz r瘯ojmi za wady przedmiotu zamówienia zako鎍zy si po up造wie min. 36 miesi璚y od dnia odbioru ko鎍owego. W przypadku, gdy zamontowane materia造 i/lub urz康zenia wymagaj cyklicznych przegl康ów gwarancyjnych Wykonawca wykona je bezp豉tnie w ramach udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje równie bezp豉tn wymian wraz z monta瞠m elementów eksploatacyjnych. 3.8 Na wykonawcy ci捫y obowi您ek uzyskania aktualnych pozwole, uzgodnie, warunków technicznych przy陰cze, które s niezb璠ne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kosztami ich uzyskania. 3.9 Wykonawca winien poda w Formularzu ofertowym (wzór - za. nr 1 do SIWZ) cen realizacji przedmiotu zamówienia na któr sk豉da ofert oraz wszystkie dodatkowe koszty niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 3.10 Wykonawca powinien we w豉snym zakresie przyj望 podstawy wyceny, tak aby zakres prac zawarty w wycenie - zapewnia wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób okre郵ony w dokumentacji projektowej i STWiOR. 3.11 Zamawiaj帷y w post瘼owaniu przetargowym jako form wynagrodzenia przyj掖 wynagrodzenie rycza速owe. Przedmiary Robót stanowi jedynie materia pomocniczy i nie stanowi podstawy okre郵enia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót powinien by odczytywany w powi您aniu z SIWZ w tym, w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uwa瘸 si, 瞠 Wykonawca dok豉dnie zapozna si ze szczegó這wym opisem robót, które nale篡 wykona i sposobem ich wykonania. 3.12 Zamawiaj帷y wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac przez Wykonawc lub Podwykonawc osób wykonuj帷ych przedmiot zamówienia w trakcie realizacji zamówienia (dotyczy wszystkich cz窷ci) w zakresie przygotowania i wykonania podbudowy tj. wykonania robót drogowych oraz robót remontowych. 3.12.1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiaj帷y uprawniony jest do wykonywania czynno軼i kontrolnych wobec Wykonawcy odno郾ie spe軟iania przez Wykonawc lub Podwykonawc wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prac osób wykonuj帷ych przedmiot zamówienia. Zamawiaj帷y uprawniony jest do: 1) 膨dania o鈍iadcze i dokumentów w zakresie potwierdzenia spe軟iania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) 膨dania wyja郾ie w przypadku w徠pliwo軼i w zakresie potwierdzenia spe軟iania ww. Wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania 鈍iadczenia. 3.12.2. W trakcie realizacji zamówienia na ka盥e wezwanie Zamawiaj帷ego Wykonawca przed這篡 Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy w celu potwierdzenia spe軟iania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac przez Wykonawc lub Podwykonawc osób wykonuj帷ych przedmiot zamówienia w trakcie realizacji zamówienia. O鈍iadczenie powinno zawiera w szczególno軼i: dok豉dne okre郵enie podmiotu sk豉daj帷ego o鈍iadczenie, dat z這瞠nia o鈍iadczenia, wskazanie czynno軼i wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac, liczb tych osób, rodzaj umowy o prac i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do z這瞠nia o鈍iadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 3.12.3. Z tytu逝 niespe軟ienia przez Wykonawc lub Podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac osób wykonuj帷ych przedmiot zamówienia Zamawiaj帷y przewiduje sankcj w postaci obowi您ku zap豉ty przez Wykonawc kary umownej w wysoko軼i okre郵onej w Projekcie umowy - za陰cznik nr 3 do SIWZ .Niez這瞠nie przez Wykonawc o鈍iadczenia w wyznaczonym terminie traktowane b璠zie jako niespe軟ienie przez Wykonawc lub Podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac osób wykonuj帷ych przedmiot zamówienia. 3.13 Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania ofert wariantowych. 3.14 Zamawiaj帷y nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.15 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuj, 瞠: o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nowa Ruda reprezentowana przez Wójta Gminy Nowa Ruda z siedzib ul. Niepodleg這軼i 1, 57-400 Nowa Ruda o inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nowa Ruda jest Pan Mateusz Hryckiewicz, kontakt e-mail: bip@gmina.nowaruda.pl o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zamówienia o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej "ustawa Pzp"; o Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zamówienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy; o obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp; o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; o posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO; o nie przys逝guje Pani/Panu: - w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyja郾ienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰czników. *** Wyja郾ienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego.

II.4) Informacja o cz窷ciach zam闚ienia:
Zam闚ienie by這 podzielone na cz窷ci:

tak

II.5) G堯wny Kod CPV: 45221000-2


Dodatkowe kody CPV: 45111000-1, 45233120-6, 45111000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Og這szenie dotyczy zako鎍zenia dynamicznego systemu zakup闚

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

CZ呇 NR: 1

NAZWA: Przebudowa mostu w 安ierkach, dz. 136/1, 142/5 i 142/2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 22/07/2019
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia

Warto嗆 bez VAT 122335.39
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

Zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: DAR-KOP Firma Us逝gowo Handlowa Dariusz Chroboci雟ki, .
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wiejska 59, Wambierzyce,
Kod pocztowy: 57-420
Miejscowo嗆: Radków
Kraj/woj.: dolno郵御kie

Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc:

tak

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 180474.81
Oferta z najni窺z cen/kosztem 180474.81
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 386158.65
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Warto嗆 lub procentowa cz窷 zam闚ienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZ呇 NR: 2

NAZWA: Przebudowa wiaduktu obok stacji kolejowej w Bartnicy

Post瘼owanie / cz窷 zosta這 uniewa積ione

tak

Nale篡 poda podstaw i przyczyn uniewa積ienia post瘼owania:

UZASADNIENIE PRAWNE Podstaw prawn uniewa積ienia post瘼owania jest art. 93 ust. 1 pkt 4, ustawy - Prawo zamówie publicznych, który stanowi, Zamawiaj帷y uniewa積ia post瘼owanie o udzielenie zamówienia, je瞠li cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni窺z cen przewy窺za kwot, któr zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. UZASADNIENIE FAKTYCZNE Oferta najkorzystniejsza z這穎na w przedmiotowym post瘼owaniu dla wskazanej powy瞠j cz窷ci zamówienia, przewy窺za豉 kwot, któr zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAM紟IENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGΜSZENIA, ZAM紟IENIA Z WOLNEJ R艼I ALBO ZAPYTANIA O CEN


IV.9.1) Podstawa prawna

Post瘼owanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Nale篡 poda uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja郾i, dlaczego udzielenie zam闚ienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.