eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupno › Prace remontowe w zakresie dróg na terenie Gminy Słupno w 2020r.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-08-14

Ogłoszenie nr 510153143-N-2020 z dnia 14-08-2020 r.

Gmina Słupno: Prace remontowe w zakresie dróg na terenie Gminy Słupno w 2020r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 551723-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Słupno, Krajowy numer identyfikacyjny 61101599700000, ul. ul. Miszewska , 09-472 Słupno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 024 2679560, 2679584, e-mail ug@slupno.eu, faks 242 612 977.
Adres strony internetowej (url): www.ugslupno.bip.org.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Prace remontowe w zakresie dróg na terenie Gminy Słupno w 2020r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SZP.271.1.7.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn:"Prace remontowe w zakresie dróg na terenie Gminy Słupno w 2020r.". Zamówienie obejmuje pięć części: - Część 1 - Utwardzenie nawierzchni drogi gruzem betonowym. Zakres prac obejmuje - Tyczenie geodezyjne osi drogi - Mechaniczne wykonanie koryta dla średniej głębokości 25cm - Ułożenia warstwy piasku o grubości co najmniej 30 cm po zagęszczeniu, - Transport materiału z wykopu na odległość do 5km, - Zagęszczenie oraz profilowanie koryta, - Ułożenie warstwy gruzu betonowego - grubości 15cm po zagęszczeniu, - Mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy kruszywa, - Regulacja wysokościowa studni i zasuw. Wymagania sprzętowe - Koparka lub koparko ładowarka z łyżką umożliwiającą wykonanie koryta, - Samochód lub samochody samowyładowcze, - Walec stalowy lub gumowo stalowy, - Zagęszczarka typ ciężki. Wymagania materiałowe Piasek lub pospółka o różnoziarnistości co najmniej 3. Gruz betonowy frakcji 0/63 posiadające dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w budownictwie Opis robót Zakres robót obejmuje tyczenie osi drogi przez uprawnionego geodetę. Nie wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna oraz wykonanie map inwentaryzacyjnych. Mechaniczne wykonanie koryta na średnią głębokość 25cm wraz z odwiezieniem urobku do 5km. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dysponowania całością lub częścią urobku z wykopu i wskazania miejsca jego składowania. Część nie zadysponowaną przez Zamawiającego ma obowiązek zadysponować wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Ręczne profilowanie dna koryta oraz zagęszczenie przy pomocy zagęszczarek lub walca. Zamawiający ma prawo do wskazania miejsc, w których ma być wykonany pomiar stopnia zagęszczenia oraz wykonane dogęszczenie dna koryta. Ułożenie dolnej warstwy piasku o grubości co najmniej 30cm po zagęszczeniu. Warstwa górna o grubości co najmniej 15 cm, powinna być wykonane z gruzu betonowego frakcji 0/63 dopuszczonego do stosowania w budownictwie. Każda z warstw powinna być oddzielnie wyprofilowana oraz zagęszczona. Warstwy można układać mechanicznie, przy pomocy rozkładarki do kruszywa, koparek, ładowarek lub ręczne. Ułożona warstwa powinna być odpowiednio wyprofilowana oraz jednorodna. Zagęszczenie warstw należy wykonać przy pomocy walca lub zagęszczarki typu ciężkiego. Inwestor ma prawo do wskazania miejsc, w których ma być wykonany pomiar stopnia zagęszczenia ułożonych warstw oraz wykonane dogęszczenie. Uporządkowanie terenu budowy. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach oraz gruzem betonowym w ilości aby mógł zrealizować min. 300m2 drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu. Zakres robót Zakres robót obejmuje utwardzenie nawierzchni drogi gruzem betonowym w okresie od daty podpisania umowy do 01.09.2020r. Zamawiający przewiduje następujące ulice na terenie gminy do utwardzenia gruzem betonowym: Słupno - 1 800m2: * ulica Zamkowa - 450m długości i 4 m szerokości, W sumie jest do wykonania 1 800m2 remontowanej nawierzchni drogi. Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m2 potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu. - CZĘŚĆ 2 - Wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destrukt) Zakres prac obejmuje - Tyczenie geodezyjne osi drogi - Mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi - Zagęszczenie istniejącej korony drogi - Regulacja wysokościowa studni i zasuw - Ułożenie warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego - grubości co najmniej 9cm po zagęszczeniu - Mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego (walec, zagęszczarka). Wymagania sprzętowe - Rozściełacz lub koparka/koparko ładowarka z łyżką umożliwiającą wykonanie koryta - Samochód lub samochody samowyładowcze - Walec stalowy lub gumowo stalowy - Zagęszczarka typ ciężki Wymagania materiałowe Kruszywo bitumiczno-kamienne pochodzące z frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych nie powinno zawierać domieszek betonu, oraz innych materiałów. Wielkość ziaren kruszywa powinna gwarantować odpowiednie zagęszczenie ułożonej warstwy, średnica nie powinna być większa niż 25mm. Wykonawca przed rozpoczęciem układania zobowiązany jest do uzyskania akceptacji kruszywa z którego wykonywany będzie zlecony zakres drogi u inspektora nadzoru. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach, oraz kruszywem ilości aby mógł zrealizować min. 300m2 drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu. Czas na realizację - do 15 września 2020r. Opis robót Zakres robót obejmuje tyczenie osi drogi przez uprawnionego geodetę. Nie wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna oraz wykonanie map inwentaryzacyjnych. Mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi przy pomocy równiarki, koparko-ładowarki lub koparki oraz zagęszczenie przy pomocy walca lub zagęszczarki typ ciężki. Wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych - regulacja wysokościowa studni i zasuw. Ułożenie warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego - grubości co najmniej 9cm po zagęszczeniu i szerokości 4m. Dodatkowo należy wykonać 1,5m zjazdy do każdej posesji i każdej krzyżującej się drogi. Kruszywo bitumiczno-kamienne pochodzące z frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych nie powinno zawierać domieszek betonu, oraz innych materiałów. Wielkość ziaren kruszywa powinna gwarantować odpowiednie zagęszczenie ułożonej warstwy, średnica nie powinna być większa niż 25mm. Każda partia materiału musi być dopuszczona do wbudowania przez inspektora nadzoru lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy. Kruszywo można układać mechanicznie, przy pomocy rozściełacza, koparek, ładowarek lub ręcznie. Ułożona warstwa powinna być odpowiednio wyprofilowana oraz jednorodna. Zagęszczenie warstw należy wykonać przy pomocy walca lub zagęszczarki typ ciężki. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach, oraz kruszywem w ilości aby mógł zrealizować min. 300m2 drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 15.09.2019r. Zamawiający przewiduje następujące ulice na terenie gminy do utwardzenia kruszywem bitumiczno-kamiennym: Nowe Gulczewo - 1720mb: * ul. Kasztelańska - 200m długości i 4m szerokości, * ul. Basztowa - 130m długości i 4m szerokości, * ul. Skrzetuskiego - 100m długości i 4m szerokości. Słupno - 2960mb: * ul. Bajkowa - 400m długości i 4m szerokości, * ul. Wiosenna - 180m długości i 4m szerokości, * ul. Piaski - 160m długości i 4m szerokości. Szeligi - 920mb: * ul. Szyszkowa - 230m długości i 4m szerokości. Liszyno - 1000mb: * Pogodna - 250m długości i 4m szerokości, Stare Gulczewo - 400mb: * Starze Gulczewo - 100m długości i 4m szerokości, Miszewko Strzałkowskie - 960mb: * Miszewko Strzałkowskie - 240m długości i 4m szerokości, Borowiczki Pieńki - 600mb: * Krakowska - 150m długości i 4m szerokości, Co stanowi 8 560m2, do tego doliczane jest 10% na wykonanie dojazdów z remontowanych ulic do posesjami znajdującymi się przy niej. W sumie jest do wykonania 9 416m2 nawierzchni drogi z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destrukt) Rozliczenie robót Rozliczenie nastąpi po wykonaniu robót i odbiorze potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu. - CZĘŚĆ 3 - Wyrównanie dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem. Zakres prac obejmuje - wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi gruntowej lub częściowo utwardzonej przy pomocy równiarki, - zagęszczenie walcem. Wymagania sprzętowe - równiarka - walec Wymagania materiałowe BRAK Czas na realizację - do 01.09.2020r. Opis robót Roboty obejmują wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi gruntowej lub częściowo utwardzonej przy pomocy równiarki z nadaniem spadku poprzecznego i podłużnego oraz zagęszczenie przy pomocy walca. Należy zwrócić szczególną uwagę na studnie kanalizacji sanitarnej jak również zasuwy znajdujące się w drodze. Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 01.09.2020r. Zamawiający przewiduje następujące ulice i drogi na terenie gminy do wyrównania: Słupno - 2 275m2: * Wiosenna - 650m długości i 3,5 m szerokości, Cekanowo - 1 200m2: * Fiołkowa - 300m długości i 4,0 m szerokości, Wykowo - 3 650m2: * Droga na działce nr 103/2 - 950m długości i 3,5 m szerokości * Droga "do wału" - 200m długości i 4 m szerokości Co stanowi 7 125 m2 dróg i ulic przeznaczonych do utwardzenia na terenie Gminy Słupno. Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m2 potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu. - CZĘŚĆ 4 - Utwardzenie mieszanką asfaltową dróg na terenie Gminy Słupno. Zakres prac obejmuje - Tyczenie geodezyjne osi drogi, - Mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi, - Zagęszczenie istniejącej korony drogi, - Regulacja wysokościowa studni i zasuw, - Ułożenie warstwy asfaltowej - grubości co najmniej 6cm po zagęszczeniu, - Mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy asfaltowej (walec, zagęszczarka). Wymagania sprzętowe - Rozkładarka mas asfaltowych, - Koparka/koparko ładowarka z łyżką umożliwiającą wykonanie koryta, - Samochód lub samochody samowyładowcze, - Walec umożliwiający prawidłowe zagęszczenie mieszanki asfaltowej, - Zagęszczarka. Wymagania materiałowe Mieszanka którą należy użyć do wykonania prac to beton asfaltowy AC11. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży dla danej partii potwierdzone za zgodność z oryginałem recepty, atesty na materiały oraz wyniki badań mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej w otaczarce. Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym prawidłowe wbudowanie oraz zagęszczenie masy asfaltowej. Czas na realizację - do 01 września 2020r. Opis robót Zakres robót obejmuje tyczenie osi drogi przez uprawnionego geodetę. Nie wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna oraz wykonanie map inwentaryzacyjnych. Mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi przy pomocy równiarki, koparko-ładowarki lub koparki oraz zagęszczenie przy pomocy walca lub zagęszczarki. Wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych - regulacja wysokościowa studni i zasuw. Ułożenie warstwy asfaltowej - grubości co najmniej 6cm po zagęszczeniu i szerokości 4m na długości 200mb. Dodatkowo należy wykonać zjazdy do każdej posesji i każdej krzyżującej się drogi. Każda partia materiału musi być dopuszczona do wbudowania przez inspektora nadzoru lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy. Ułożona warstwa powinna być odpowiednio wyprofilowana. Za prawidłowość wykonanych prac odpowiada wykonawca. Zakres robót Zakres robót obejmuje remont dróg w okresie od daty podpisania umowy do 01.09.2020r. Zamawiający przewiduje następujące ulice na terenie gminy do utwardzenia mieszanko asfaltowo-mineralną: Nowe Gulczewo - 800mb: ul. Basztowa - 200m długości i 4m szerokości, Co stanowi 800m2, do tego doliczane jest 10% na wykonanie skrzyżowań i dojazdów z remontowanej ulic do posesjami znajdujących się przy niej. W sumie jest do wykonania 880m2 nawierzchni drogi z asfaltu. Rozliczenie robót Rozliczenie nastąpi po wykonaniu robót i odbiorze potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu. - CZĘŚĆ 5 - Remont drogi gminnej - ul. Zakątek nr 291685W na terenie Gminy Słupno. Zakres prac obejmuje - wykonanie remontu nawierzchni ulicy Zakątek z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 4,5m i długości 340,0mb, spadek nawierzchni jednostronny, - ustawienie jednostronnie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z C12/15, - wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej na ławie betonowej C12/15 - (dwie kostki na płask jedna pionowo, szer. 30cm, l=216mb), szerokość ścieku nie wchodzi w szerokość nawierzchni asfaltowej, - wykonanie zjazdów asfaltowych do posesji wraz z obramowaniem z opornika betonowego, - Zamawiający nie chcą ingerować w przekroje podłużne drogi, spadki i usytuowanie wysokościowe planuje tylko montaż dwóch systemów odwodniających z wpustami drogowymi. - wykonanie odwodnienia poprzez wykonanie dwóch wpustów deszczowych wraz z odprowadzeniem ich do studni chłonnych, - regulacja studni ks - 8szt, Konstrukcje: 1. Jezdnia: a. wyrównanie istniejącej nawierzchni w ilości 100 kg/m2 z uwzględnieniem zmiany profilowania na spadek jednostronny, b. ułożenie warstwy ścieralnej z AC11S grubości 4cm, 2. Zjazdy: a. Podbudowa z gruzu betonowego gr 10 cm, b. Warstwa wiążąca grubości 4cm, c. ułożenie warstwy ścieralnej z AC11S grubości 4cm, 3. Ściek przykrawężnikowy Odwodnienie Wykonawca w celu zapobiegania zbierania się wody i zalewania posesji wykona punktowe odwodnienie remontowanej jezdni za pomocą dwóch ulicznych wpustów deszczowych. Należy wykonać dwa wpusty ?500 z osadnikiem o głębokości 95cm i separatorem pod kratką. W ul. Zakątek należy wykonać 2 zestawy perforowanych rur w geowłókninie rozsączające wody deszczowe do gruntu: - wpust W1 podłączony do kolektora z rur PP/PE L=6,0mb średnica DN/ID400. - wpust W2, podłączony do kolektora z rur PP/PE L=6,0mb średnica DN/ID 400 oraz przyłącza kanalizacji deszczowej od wpustów do studni (do systemu rozsączającego) wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PE/PP dn200 kielichowych łączonych na uszczelki. W trakcie wykonywania odwodnienia drogi należy zachować szczególną ostrożność wykonując studnie i wpusty przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem: gazociąg roboty ziemne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem Pracownika Mazowieckiej Spółki Gazowniczej z siedzibą w Płocku ul. Łukasiewicza 19. Na istniejącym kablu telefonicznym w miejscu skrzyżowania z wykonywanym odwodnieniem założyć rurę osłonową dwudzielną grubościenną AROTA typu A160PS L=3mb. W przypadku uszkodzenia istniejącej sieci telefonicznej koszt naprawy ponosi wykonawca. Prace pod nadzorem pracownika z firmy która jest właścicielem sieci. Na istniejącym kablu elektrycznym w miejscu skrzyżowania z wykonywanym odwodnieniem założyć rurę osłonową dwudzielną grubościenną AROTA typu A160PS L=3mb. W przypadku uszkodzenia istniejącego kabla koszt naprawy ponosi wykonawca. Prace pod nadzorem pracownika z Zakładu Elektrycznego. Wszystkie w/w Instytucje należy uprzednio pisemnie powiadomić o przystąpieniu do prac z 14 dniowym wyprzedzeniem. Czas na realizację - do 01.11.2020r. Opis robót Zakres robót obejmuje wykonanie niezbędnych prac geodezyjnych przez uprawnionego geodetę. Każda partia materiału musi być zatwierdzona i dopuszczona do wbudowania przez Inwestora. Za prawidłowość wykonanych prac odpowiada Wykonawca. Rozliczenie robót Rozliczenie nastąpi po wykonaniu robót i odbiorze potwierdzonym przez Inwestora protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu. 2. CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane . 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez zamawiającego czynności tj. odpowiednio: Dla części 1: mechaniczne wykonanie koryta, ułożenie warstw piasku i gruzu betonowego, profilowanie i zagęszczanie koryta, mechaniczne zagęszczanie ułożonej warstwy kruszywa, regulacja wysokościowa studni i zasuw, Dla części 2: mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi, zagęszczenie istniejącej korony drogi, regulacja wysokościowa studni i zasuw, ułożenie warstwy kruszywa bitumiczno - kamiennego, mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy kruszywa bitumiczno - kamiennego, Dla części 3: obsługa równiarki i walca, Dla części 4: mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi, zagęszczenie istniejącej korony drogi, regulacja wysokościowa studni i zasuw, ułożenie warstwy asfaltowej, mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy asfaltowej, Dla części 5: wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z gruzu betonowego, ułożenie warstw z betonu asfaltowego. 4. Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiązani są do stosowania postanowień umowy dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: - Część 1 - Utwardzenie nawierzchni drogi gruzem betonowym.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 43902.44
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "ARENA" Łukasz Wasek
Email wykonawcy: arenalwasek@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Batalionu Parasol 55
Kod pocztowy: 09-410
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 43182.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43182.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98547.60
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: - CZĘŚĆ 2 - Wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destrukt)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 229674.80
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane "WASKOP" Elżbieta Wasek
Email wykonawcy: elzbieta.wasek@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Walecznych 9a/14
Kod pocztowy: 09-409
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 254796.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 254796.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 335868.72
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: - CZĘŚĆ 3 - Wyrównanie dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 22032.52
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE Andrzej Kryjak
Email wykonawcy: rzid@vp.pl
Adres pocztowy: Stanowo 45
Kod pocztowy: 09-470
Miejscowość: Bodzanów
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 23138.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23138.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: - CZĘŚĆ 4 - Utwardzenie mieszanką asfaltową dróg na terenie Gminy Słupno.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 64390.24
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane "WASKOP" Elżbieta Wasek
Email wykonawcy: elzbieta.wasek@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Walecznych 9a/14
Kod pocztowy: 09-409
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 54665.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 54665.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73761.62
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: - CZĘŚĆ 5 - Remont drogi gminnej - ul. Zakątek nr 291685W na terenie Gminy Słupno

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 161788.62
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: "Zielony Ogród" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: info@zieloneogrody.net
Adres pocztowy: ul. Pocztowa 4
Kod pocztowy: 09-472
Miejscowość: Słupno
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 148000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 148000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 252525.43
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.