eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prószków › "Wyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-08-12

Ogłoszenie nr 510151307-N-2020 z dnia 12-08-2020 r.

Gmina Prószków: "Wyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 - poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 542420-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Prószków, Krajowy numer identyfikacyjny 531413248, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774013700, e-mail rada@proszkow.pl, faks 774013711.
Adres strony internetowej (url): www.bip.proszkow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Wyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RO.271.1.2020.ORM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż niżej wskazanych elementów, w zakresie niżej wskazanych zadań: Zadanie nr 1 - Zakup, transport, montaż i podłączenie do sieci 3 szt. kontenerów (przygotowanie podłoża i fundamentów nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia) Zadanie nr 2 - Zakup i dostawa wyposażenia kontenerów PSZOK Zadanie nr 3 - Zakup, dostawa, rozładunek i rozstawienie kontenerów i pojemników Zadanie nr 4 - Zakup, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizualnego, stanowiącego element zabezpieczenia PSZOK Prószków Zadanie nr 5 - Zakup, transport i montaż jednokomorowego boksu z prefabrykowanych elementów betonowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdego zadania znajdował się w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 44211100-3


Dodatkowe kody CPV: 34928480-6, 44619000-2, 44618100-6, 34928470-3, 39141100-3, 42923000-2, 42923110-6, 44613000-0, 44613800-8, 32323500-8, 51314000-6, 35111300-8, 44480000-8, 33141623-3, 39130000-2, 30190000-7, 39150000-8, 39151200-7, 30213100-6, 30230000-0, 48000000-8, 72250000-2, 32252000-4, 39173000-5, 39224000-8, 48900000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zakup, transport, montaż i podłączenie do sieci 3 szt. kontenerów (przygotowanie podłoża i fundamentów nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 65143.05
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
Email wykonawcy: zgkim@zgkim-proszkow.pl
Adres pocztowy: ul. Daszyńskiego 13A
Kod pocztowy: 46-060
Miejscowość: Prószków
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 142206.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 142206.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 201240.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zakup i dostawa wyposażenia kontenerów PSZOK

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 19003.73
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
Email wykonawcy: zgkim@zgkim-proszkow.pl
Adres pocztowy: ul. Daszyńskiego 13A
Kod pocztowy: 46-060
Miejscowość: Prószków
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 28671.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28671.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 156714.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Zakup, dostawa, rozładunek i rozstawienie kontenerów i pojemników na odpady segregowane

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 85037.75
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PPHU TOREX Włodzimierz Łysiak
Email wykonawcy: torex@onet.eu
Adres pocztowy: ul. Bojerowa 5
Kod pocztowy: 94-124
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 88560
Oferta z najniższą ceną/kosztem 88560
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 321841.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Zakup, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizualnego, stanowiącego element zabezpieczenia PSZOK Prószków

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3119.01
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
Email wykonawcy: zgkim@zgkim-proszkow.pl
Adres pocztowy: ul. Daszyńskiego 13A
Kod pocztowy: 46-060
Miejscowość: Prószków
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 13073.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13073.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56334
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Zakup, transport i montaż jednokomorowego boksu z prefabrykowanych elementów betonowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9262.80
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
Email wykonawcy: zgkim@zgkim-proszkow.pl
Adres pocztowy: ul. Daszyńskiego 13A
Kod pocztowy: 46-060
Miejscowość: Prószków
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8979
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8979
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27183
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.