eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Wdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-08-11

Ogłoszenie nr 510150236-N-2020 z dnia 11-08-2020 r.

Aeroklub Ziemi Lubuskiej: Wdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zakres przedmiotowego zamówienia publicznego jest elementem projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT" współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 547760-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Aeroklub Ziemi Lubuskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 68246500000000, ul. Przylep-Skokowa 18, 66-015 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. (068) 321 30 10, e-mail przetarg@azl.pl, faks (068) 321 30 11.
Adres strony internetowej (url): https://azl.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

2/AZL/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi polegającej na wdrożeniu platformy szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, realizowanej w ramach umowy partnerstwa z Miastem Zielona Góra, w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT" współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. W ramach zamówienia do obowiązków wykonawcy będzie należało przeprowadzenie zdalnych szkoleń online na platformie e-Learningowej w okresie 12 miesięcy. Wykonawca udostępni 9 szkoleń e-learningowych, które wcześniej opracuje na podstawie materiałów merytorycznych przekazanych przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Po okresie 12 miesięcy Wykonawca wdroży platformę e-learningową na serwer Zamawiającego i udzieli licencji na wdrożony system. Dodatkowo w ramach usługi Wykonawca dostarczy narzędzie edytorskie do projektowania szkoleń (NPE). Wykonawca utworzy zespół dedykowany do wykonania niniejszego zamówienia, który będzie pozostawał w stałej współpracy z Zamawiającym, w celu efektywnego projektowania szkoleń e-learning, ich udostępnienia, a następnie wdrożenia platformy i przekazania narzędzia do projektowania szkoleń. Zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 1 PZP Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewniał dostęp dla osób niepełnosprawnych i umożliwiał obsługę użytkowników niedowidzących. Przedmiot zamówienia musi zostać oznaczony zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej, o której mowa w Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 obowiązujących Beneficjenta Projektu. Miejsce wykonania świadczenia: Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, znajdującego się na terenie województwa lubuskiego, kraj: Polska. Przedmiot zamówienia został opisany w części III SIWZ - Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: "OPZ").

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8


Dodatkowe kody CPV: 72000000-5, 72212931-4, 72212930-7, 80420000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 62601.63
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: online-skills sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Święty Marcin 29/8
Kod pocztowy: 61-806
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 77000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 77000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 77000
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.