eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa wykonania naprawy i okresowych przeglądów konserwacyjnych chromatografów

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-08-11

Ogłoszenie nr 510150230-N-2020 z dnia 11-08-2020 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie: Usługa wykonania naprawy i okresowych przeglądów konserwacyjnych chromatografów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 541958-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 29179900000000, ul. ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 620 90 01 wew. 668, 669, e-mail zp@wsse.waw.pl, faks 22 620 90 01- 06 w. 128.
Adres strony internetowej (url): www.wsse.waw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa wykonania naprawy i okresowych przeglądów konserwacyjnych chromatografów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP 14/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania diagnostyki, naprawy i okresowych przeglądów konserwacyjnych z podziałem na części: 1) część 1 zamówienia: wykonanie usługi okresowego przeglądu konserwacyjnego chromatografu gazowego Varian 3800; 2) część 2 zamówienia: wykonanie usługi okresowego przeglądu konserwacyjnego chromatografu jonowy ICS 2500; 3) wykonanie usługi diagnostyka, naprawy i okresowego przeglądu konserwacyjnego chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas Agilent 6460C Triple Quad; 4) wykonanie usługi okresowego przeglądu konserwacyjnego Chromatografów gazowych firmy Agilent; 5) wykonanie usługi okresowego przeglądu konserwacyjnego Chromatografów cieczowych firmy Agilent. 4. Zamawiający zastrzega sobie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia, zgodnie zopisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ, oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą -Załącznik nr 1 do umowy, oraz zaleceniami producenta Urządzenia. 5. Wymaga się by wszelkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia były oryginalne, fabrycznie nowe, posiadające certyfikaty wymagane przez producenta Urządzenia. 6. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca, przy wykonywaniu usługi, może zastosować zamienniki oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych w przypadku zakończenia ich produkcji lub wycofania z obrotu handlowego pod warunkiem, że zastosowanie zamienników nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca wykaże, brak możliwości ich pozyskania, a w przypadku zainstalowania zamienników, urządzenie zachowa wymagane parametry techniczno użytkowe wymagane dla tego typu urządzeń i nie spowodują one pogorszenia stanu technicznego Urządzenia. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na części, materiały eksploatacyjne i usługi świadczone w ramach zawartej umowy na okres wskazany w ofercie jednak nie krótszy niż 90 dni, licząc od daty wskazanej w protokole odbioru podpisanym bez zastrzeżeń. 8. Zamawiający zastrzega sobie, iż podstawę do wystawienia faktury za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia będą: 1) podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń protokół odbioru wykonania usługi potwierdzający należyte jego wykonanie (Załącznik nr 3 do umowy); 2) Zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy zawierający szczegółowy wykaz wykonanych czynności, wymienionych części i materiałów eksploatacyjnych użytych do wykonania usługi. 9. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na podstawie kosztorysu powykonawczego z zastrzeżeniem, że wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 10. W przypadku gdy wykonanie dodatkowych czynności, przekroczy wysokość wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1, wykonanie dodatkowych prac zostanie zlecone w trybie odrębnego zamówienia publicznego. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 11. W przypadku zmniejszenia zakresu umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie, z tytułu niezrealizowania przez Zamawiającego przedmiotu umowy, w pełnym zakresie ilościowym i wartościowym. 12. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, poprzez uwzględnienie odpowiedniej stawki VAT, obowiązującej Strony umowy z mocy prawa od dnia wejścia w życie aktów prawnych zmieniających tę stawkę. 13. Za termin zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy. 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ, Załącznik nr 2 do Umowy. Warunki realizacji przedmiotu umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ .

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 38432200-4


Dodatkowe kody CPV: 38432210-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Wykonanie usługi okresowego przeglądu konserwacyjnego chromatografu gazowego Varian 3800

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2152
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Candela Lab Paweł Musz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 27,
Kod pocztowy: 00-867
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3510.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3530.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4059.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Wykonanie usługi okresowego przeglądu konserwacyjnego chromatografu jonowy ICS 2500

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8124
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: A.G.A Analytical Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wiertnicza 52a
Kod pocztowy: 02-952
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10402.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10402.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10402.11
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: wykonanie usługi diagnostykI, naprawy i okresowego przeglądu konserwacyjnego chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas Agilent 6460C Triple Quad

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 41667
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Perlan Technologies Polska Sp.z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Puławska 303
Kod pocztowy: 02-785
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 46725.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46725.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 46725.24
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Wykonanie usługi okresowego przeglądu konserwacyjnego chromatografów gazowych firmy Agilent

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 65527
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Perlan Technologies Polska Sp.z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Puławska 303
Kod pocztowy: 02-785
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 80598.21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 80598.21
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 80598.21
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Wwykonanie usługi okresowego przeglądu konserwacyjnego chromatografów cieczowych firmy Agilent

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 55199
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 67894.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67894.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 67894.77
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.