eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI PIERWSZEGO TRENERA PIERWSZEGO ZESPOŁU SENIORÓW GKS TYCHYOgłoszenie z dnia 2020-08-09

Ogłoszenie nr 510148147-N-2020 z dnia 09-08-2020 r.

Klub Piłkarski GKS Tychy S.A.: ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI PIERWSZEGO TRENERA PIERWSZEGO ZESPOŁU SENIORÓW GKS TYCHY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Klub Piłkarski GKS Tychy S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 381373220, ul. ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 506384482, e-mail zamowienia@tyski-sport.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: gminna spółka prawa handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI PIERWSZEGO TRENERA PIERWSZEGO ZESPOŁU SENIORÓW GKS TYCHY

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP 03/2020/KP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Powyższe polega na pełnieniu funkcji pierwszego trenera pierwszego zespołu seniorów Klubu - GKS Tychy, uczestniczącego w sezonie 2020/21 w rozgrywkach I ligi piłki nożnej prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz w innych rozgrywkach, w których Klub będzie uczestniczyć. Podstawowymi obowiązkami Trenera są: Do obowiązków i praw Trenera będzie należeć: 1.planowanie i bezpośrednia realizacja procesu szkoleniowego, obejmującego w szczególności elementy przygotowania fizycznego, taktycznego i techniki gry w piłkę nożną pierwszego zespołu seniorów Klubu, 3.selekcja zawodników Klubu do kadry pierwszego zespołu oraz powoływanie kadry tego zespołu na zgrupowania przygotowawcze i konkretne mecze ligowe, pucharowe lub towarzyskie, 4.selekcja zawodników z innych zespołów pod względem przydatności do gry w pierwszym zespole seniorów Klubu, 5.doradztwo sportowe na rzecz Klubu w zakresie obserwacji i pozyskaniu nowych zawodników, 6.motywowanie zawodników pierwszego zespołu seniorów Klubu do rywalizacji sportowej, 7.kierowanie grą pierwszego zespołu Klubu w trakcie spotkań ligowych, pucharowych i towarzyskich, przy akceptowaniu decyzji podejmowanych przez arbitrów zawodów, 8.opiniowanie przydatności poszczególnych zawodników pierwszego zespołu w związku z możliwością ich transferowania do klubu lub z klubu w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd klubu, 9.uczestniczenie w zawodach, grach kontrolnych i obozach szkoleniowych pierwszego zespołu seniorów Klubu. 10.analizowanie i ocena poziomu sportowego oraz osiąganych wyników przez pierwszy zespół klubu, jak też poszczególnych zawodników oraz przekazywanie informacji w tym zakresie Zarządowi Klubu, 11.doradztwo w zakresie stosowania nowoczesnych form szkoleniowych organizacja szkoleń dla trenerów piłkarskich Klubu, jeżeli nie koliduje to z obowiązkami Pierwszego Trenera 12.udział w organizowanych konferencjach prasowych (w tym pomeczowych) oraz godne reprezentowanie Klubu w działaniach promocyjnych podejmowanych na rzecz oraz w interesie klubu, 13.realizacja obowiązków wynikających z przepisów wewnątrzzwiązkowych i klubowych oraz kontraktu trenerskiego, a także dbanie o przestrzeganie dyscypliny i regulaminów sportowych przez podległych trenerowi zawodników Klubu, 14.uczestnictwo w opracowaniu regulaminów organizacyjno-porządkowych oraz zasad nagradzania zawodników pierwszego zespołu seniorów Klubu, 15.stosowanie się do nakazów i poleceń Zarządu klubu w sprawach dotyczących realizacji kontraktu trenerskiego, przy czym brak stosowania się do nakazów i poleceń przez Trenera, jeżeli godzi to w uzasadnione interesy Klubu, może stanowić podstawę do rozwiązania niniejszego Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym z winy Trenera, 16.udostępnianie wizerunku trenera na rzecz klubu utrwalonego w trakcie obowiązywania kontraktu trenerskiego, w sposób umożliwiający również marketingowe wykorzystywanie jego wizerunku w związku z rozgrywkami prowadzonymi przez PZPN oraz inne uprawnione podmioty, 17.niezwłoczne informowanie Klubu o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie Kontraktu, a w szczególności na brak możliwości osiągnięcia podstawowych celów sportowych wynikających z Kontraktu, 18.poddanie się obowiązkowym badaniom lekarskim, 19.dochowania w tajemnicy wysokości zarobków oraz wszelkich informacji, w których posiadanie wszedł w czasie obowiązywania niniejszego Kontaktu, a których ujawnienie mogłoby narazić Klub na szkody, 20.troska o powierzone mu mienie, a w szczególności o sprzęt sportowy, 21.bieżąca współpraca ze sztabem szkoleniowym grup młodzieżowych oraz trenerem II drużyny, w miarę możliwości uczestniczeniem w treningach, meczach, opiniowaniem gry zawodników celem pozyskania ich do I drużyny, 22.uczestnictwo, w miarę możliwości, w zawodach grup młodzieżowych, 23.uczestnictwo co najmniej 1 raz w miesiącu w spotkaniach koordynujących z trenerami grup młodzieżowych klubów współpracujących z Klubem

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 92.62.00.00 - Usługi w zakresie sportu


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 555082
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: AD PRO ARTUR DERBIN
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dmowskiego 56a/46
Kod pocztowy: 41-219
Miejscowość: Sosnowiec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 682750.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 682750.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 682750.86
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a) ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pełnieniu funkcji pierwszego trenera pierwszego zespołu seniorów Klubu - GKS Tychy, uczestniczącego w sezonie 2020/2021 w rozgrywkach I ligi piłki nożnej prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz w innych rozgrywkach. Zajęcia te są treningami cyklicznymi (trwającymi wiele lat) mającymi na celu takie poprowadzenie sportowe drużyny, by w przyszłości mogła w sposób profesjonalny reprezentować Zamawiającego, poprzez utrzymanie się w I lidze bądź też poprzez awans do rozgrywek ekstraklasy. Proces szkolenia cechuje indywidualne podejście trenerskie. Specyfika i wyjątkowość świadczenia usług przez trenera polega głównie na "wypracowaniu swojej marki" prowadzeniem różnych zespołów przez okres wielu lat, profesjonalnym zajmowaniu się sportem, osiąganymi w przeszłości sukcesami, zdobytym doświadczeniem. Proces treningowy przez swój cel (sukcesywne i ciągłe przygotowanie zawodników) nie może polegać na powierzeniu zajęć osobom, w stosunku, do których Zamawiający nie ma subiektywnego przekonania co do indywidualnych umiejętności i podejścia, a także trudnego do oceny właściwego doświadczenia trenerskiego. Jedynie wybór trybu niekonkurencyjnego pozwala na pełną ocenę cech osoby, której Zamawiający zamierza powierzyć trenowanie profesjonalnej drużyny sportowej oraz ustalenie indywidualnych warunków pracy, uzależnionych od odbytych już treningów jak i ciągłości prowadzonych zajęć. Uzasadnienie prawne: Art. 67 ust. 1 pkt 1 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.