eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Supraśl › Wykonanie kompleksowe remontu uczniowskich łazienek w lewym skrzydle w Sportowej Szkole Podstawowej w Supraślu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-07-15

Ogłoszenie nr 510145085-N-2019 z dnia 15-07-2019 r.

Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego: Wykonanie kompleksowe remontu uczniowskich łazienek w lewym skrzydle w Sportowej Szkole Podstawowej w Supraślu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 521398-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540043108-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 00026399800000, ul. Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48857183016, e-mail jantar12@o2.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.z2s.edu.pl/bip

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie kompleksowe remontu uczniowskich łazienek w lewym skrzydle w Sportowej Szkole Podstawowej w Supraślu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SSP.260.4.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie pomieszczeń z wyposażeniem remontowanych pomieszczeń w urządzenia -odbiorniki instalacji sanitarnych i wymiany istniejącej instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej i elektrycznej o nowe punkty elektryczne. 3) Zakres robót obejmuje: a) Roboty rozbiórkowe: - rozbiórka ścianek działowych, - skucie glazury, - skucie terakoty, - rozbiórka stolarki drzwiowej, - demontaż oświetlenia, - wywóz materiałów z rozbiórki. b) Roboty remontowe ogólnobudowlane: - położenie warstwy wyrównującej na posadzce, - montaż systemowych ścianek działowych z płyt HPL - tynkowanie ścian, ościeży - gruntowanie i szpachlowanie ścian i sufitów, - montaż stolarki drzwiowej, - położenie glazury, - malowanie ścian i sufitów, - wykonanie posadzki z terakoty, c) Roboty instalacji elektrycznej: - wymiana osprzętu i oświetlenia na gotowym podłożu - montaż wentylatora łazienkowego EDM. d) Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej - podłączenia umywalek, miski WC, montaż baterii.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45410000-4


Dodatkowe kody CPV: 45421146-9, 45324000-4, 45431200-9, 45400000-1, 45430000-0, 45431100-8, 45442100-8, 45421131-1, 45330000-9, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 86475.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: RENTER Łukasz Borkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Poświętne 51/5,
Kod pocztowy: 18-112
Miejscowość: Poświętne
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 99000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 99000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 99000
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.