eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Minikowo › Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Konferencyjnego z zapleczem gastronomiczno - noclegowym z nową częścią konferencyjną Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-08-01

Ogłoszenie nr 510141848-N-2020 z dnia 01-08-2020 r.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie: Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Konferencyjnego z zapleczem gastronomiczno - noclegowym z nową częścią konferencyjną Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 532374-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540071780-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Biuro Usług OFERTA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski Ul. Podchorążych 13a/4, 64-920 Piła


I. 1) NAZWA I ADRES:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Krajowy numer identyfikacyjny 93222745000000, ul. - -, 89-122 Minikowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 867 200, e-mail slawomira.mitlaszewska@kpodr.pl, milena.tatera@kpodr.pl, faks 523 867 227.
Adres strony internetowej (url): www.kpodr.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Konferencyjnego z zapleczem gastronomiczno - noclegowym z nową częścią konferencyjną Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DA-39-7-1157/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia sali konferencyjnej w stoły konferencyjne, krzesła; holu w meble tapicerowane i donice; aneksu kuchennego w szafki, lodówki, umywalki i zabudowy rur instalacji sanitarnej rozbudowanego Centrum Konferencyjnego z zapleczem gastronomiczno - noclegowym Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy zadania odpowiadające wyposażanym pomieszczeniom tj. sala konferencyjna, hol główny, aneks kuchenny. Zakres rzeczowy zamówienia : Zadanie Nr 1 : wyposażenie sali konferencyjnej. Sala konferencyjna będzie wyposażona w następujące meble : ? stoły konferencyjne - 60 szt, ? krzesła konferencyjne z pulpitem - 150 szt ? krzesła konferencyjne bez pulpitu - 110 szt Zadanie Nr 2 : hol główny. Hol główny będzie wyposażony w : ? stolik tapicerowany - 1 szt ? donice - 7 szt, ? pufa - 1 szt, ? sofa 3 - osobowa z dwoma podłokietnikami - 2 szt ? kanapy - 5 + 2 + 2 + 2 szt Zadanie Nr 3 : wyposażenie 3 aneksów kuchennych w: ? zestaw mebli kuchennych każdego aneksu wg załącznika nr 2 ? zlewozmywak 1 - komorowy - 3 szt, ? lodówka w zabudowie - 2 szt, ? umywalka ceramiczna zabudowana na szafce - 2 szt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 39100000-3


Dodatkowe kody CPV: 39516100-3, 39141000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Negocjacje z ogłoszeniem

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 243902.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Fabryka Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Koronowska 22
Kod pocztowy: 89-400
Miejscowość: Sępólno Krajeńskie
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 310663.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 310663.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 376280.37
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.