eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonanie remont Domu Studenckiego Andromeda przy ul. Chopina 59 w Szczecinie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-31

Ogłoszenie nr 510141839-N-2020 z dnia 31-07-2020 r.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Wykonanie remont Domu Studenckiego Andromeda przy ul. Chopina 59 w Szczecinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 532445-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 32058816100000, ul. Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 449 4916, e-mail dzp@zut.edu.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.zut.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie remont Domu Studenckiego Andromeda przy ul. Chopina 59 w Szczecinie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/SOS/131/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Domu Studenckiego Andromeda w Szczecinie. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3-10 poniżej, szczegółowy rodzaj i zakres robót budowlanych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia (jak też bliższą ich lokalizację) określa zespół dokumentów, na który składają się: 1) Załącznik nr 2A do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) branży budowlanej; 2) Załącznik nr 2B do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) branży elektrycznej; 3) Załącznik nr 2C do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) branży sanitarnej; 4) Załącznik nr 3A do SIWZ - Przedmiar robót branży budowlanej (1 plik w formacie PDF oraz odpowiadający mu 1 plik w formacie ATH) - całość spakowana w plik ZIP (rozpakowanie możliwe w szczególności za pomocą ogólnie dostępnego i bezpłatnego programu 7 Zip Archiwum) 5) Załącznik nr 3B do SIWZ - Przedmiar robót branży elektrycznej (1 plik w formacie PDF i odpowiadający mu 1 plik w formacie ATH) - całość spakowana w plik ZIP (rozpakowanie możliwe w szczególności za pomocą ogólnie dostępnego i bezpłatnego programu 7 Zip Archiwum); 6) Załącznik nr 3C do SIWZ - Przedmiar robót branży sanitarnej (1 plik w formacie PDF i odpowiadający mu 1 plik w formacie ATH) - całość spakowana w plik ZIP (rozpakowanie możliwe w szczególności za pomocą ogólnie dostępnego i bezpłatnego programu 7 Zip Archiwum). 3. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia wchodzą również świadczenia dodatkowe do wykonania po stronie Wykonawcy, związane z rozpoczęciem, wykonywaniem i ukończeniem robót budowanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, w tym w szczególności: 1) Pozyskanie, nabycie i dostarczenie na miejsce realizacji zamówienia (teren budowy) niezbędnych materiałów i urządzeń budowlanych, narzędzi lub innego rodzaju sprzętu i maszyn do wykonania robot budowlanych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia; 2) Dobór i utrzymywanie odpowiedniego personelu do realizacji niniejszego zamówienia, w tym zapewnienie kierownika budowy z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi branży ogólnobudowlanej oraz kierowników robót z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio: branży ogólnobudowlanej (jedna osoba), sanitarnej (jedna osoba) i branży elektrycznej (jedna osoba), przy czym obowiązki kierownika branży ogólnobudowlanej pełnić może również ta sama osoba, która sprawować będzie funkcję kierownika budowy; 3) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy; 4) Udzielenie Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji wykonanych w ramach niniejszego zamówienia robót budowlanych, jak również wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposób zastosowanych w wykonaniu tych robót materiałów i urządzeń budowlanych; 5) Usuwanie wszystkich wad i usterek z tytułu udzielonej gwarancji oraz w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 4. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia wchodzą czynności, które mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający - stosownie do art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 8a lit c) ustawy PZP - podaje, iż wyznaczony przez niego zakres (rodzaj) czynności zamówienia, polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, określają postanowienia § 6a wzoru umowy o zamówienie, o którym to wzorze mowa jest w dziale XV ust. 1 SIWZ (Wzór Umowy). 5. Szczegółowy rodzaj i zakres (w tym rozmiar) leżących po stronie Wykonawcy świadczeń dodatkowych składających się (obok robót budowlanych) na przedmiot niniejszego zamówienia, jak też szczegółowo warunki ich realizacji, w tym - w wykonaniu art. 36 ust. 8a lit a) i b) ustawy PZP - środki dokumentowania i kontroli spełniania obowiązku zatrudnienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego działu, jak też sankcji umownych z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera Wzór Umowy. 6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcy. Szczegóły dotyczące podwykonawstwa przy realizacji niniejszego zamówienia podaje Wzór Umowy, w tym w szczególności znajdujące się tam postanowienia § 2. 7. W wykonaniu art. 36 ust. 2 pkt 11 ustawy PZP Zamawiający podaje, iż: 1) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo (lub umowy o dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń, o których mowa w art. 143b ust. 3 ustawy PZP lub sprzeciwu, o którym mowa w art. 143b ust. 6 ustawy PZP - podają postanowienia § 2 Wzoru Umowy; 2) Informacje o umowach o podwykonawstwo (lub umowach o dalsze podwykonawstwo), których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu - podają postanowienia § 2 ust. 14 Wzoru Umowy. 8. Zamawiający w niniejszym postępowaniu: 1) Nie czyni zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy PZP; 2) Nie stawia żądania, o którym mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP), z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. 9. Postanowienie ust. 8 pkt 2) niniejszego działu nie dotyczy sytuacji, kiedy Wykonawca - w wykonaniu uprawnień działu VI ust. 4 SIWZ - wykazuje spełnienie określonego w dziale VI ust. 2 SIWZ warunku udziału w niniejszym postępowaniu zasobami innego podmiotu (nazywanych w dziale VI ust. 4 SIWZ PODMIOTEM TRZECIM). 10. Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnego obiektu. Wykonawca podczas prowadzenia robót zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy uniemożliwiającego wejście osób trzecich na teren prowadzenia prac i zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa dla osób korzystających z przyległych pomieszczeń. Przy wykonywaniu robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wymaganie jest uwzględnienie stosowanych przez Zamawiającego zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących pracę na jego terenie. Wskazane zasady (dokument Zamawiającego) jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego https://zamowienia.zut.edu.pl/index.php?id=228 (link pn. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie ZUT w Szczecinie).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8, 45421106-5, 45430000-0, 45431100-8, 45431200-9, 45320000-6, 45330000-9, 45310000-3, 45311200-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1064914.31
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: D.K.M. FUKSA S.C.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kanał Parnicki 1
Kod pocztowy: 70-610
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1159679.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1159679.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1194226.13
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.