eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Małopolskiego Instytutu Kultury w KrakowieOgłoszenie z dnia 2020-07-10

Ogłoszenie nr 510125224-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 00027826700000, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 4221884, e-mail zamowienia@mik.krakow.pl, faks 12 4225562.
Adres strony internetowej (url): https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,m,4275,zamowienia-publiczne.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZOA-40-1-261-2/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: pamięć operacyjna - 2 sztuki, serwerowy dysk twardy typ 1 - 2 sztuki, serwerowy dysk twardy typ 2 - 2 sztuki, serwerowy dysk twardy typ 3 - 2 sztuki. Dostawa obejmuje także wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego (Kraków, ul. 28 Lipca 1943 nr 17c). Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zaproszenia. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy - załącznik nr 2 do Zaproszenia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1


Dodatkowe kody CPV: 30234500-3, 30236110-6, 30237100-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3959.22
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Jolanta Olszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Kotarbińskiego nr 19
Kod pocztowy: 41-400
Miejscowość: Mysłowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5535.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5535.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5535.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Asortyment objęty zamówieniem z wolnej ręki (Pamięć operacyjna, 2 szt., serwerowy dysk twardy - typ 1, 2 szt.,serwerowy dysk twardy - typ 2, 2 szt., serwerowy dysk twardy - typ 3, 2 szt.) był już przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie" - nr zamówienia ZOA-40-1-261-1/20 (w podziale na 3 części zamówienia), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - część zamówienia nr 1. W zakresie w/w części nie została złożona żadna oferta, wobec czego przetarg na tę część zamówienia został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nadto pierwotny przedmiot zamówienia i istotne warunki udzielenia zamówienia w zakresie powołanej wyżej części zamówienia nie ulegają istotnym zmianom. Wobec powyższego spełnione zostają przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W świetle tego przepisu Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzą następujące okoliczności: "w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione". Do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki został zaproszony Wykonawca: Pani Jolanta Olszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Compro Jolanta Olszewska" ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice. Wykonawca ten wyraził zainteresowanie przedmiotem zamówienia w części nr 1 w toku przetargu nieograniczonego ZOA-40-1-261-1/20 to jest złożył wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, lecz finalnie ani ten Wykonawca ani żaden inny nie złożył oferty przetargowej.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.