eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-10

Ogłoszenie nr 510125223-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 537469-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540083233-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 00027826700000, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 4221884, e-mail zamowienia@mik.krakow.pl, faks 12 4225562.
Adres strony internetowej (url): https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,m,4275,zamowienia-publiczne.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZOA-40-1-261-1/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, z podziałem na następujące części zamówienia: 1) Część nr 1 zamówienia: pamięć operacyjna - 2 sztuki, serwerowy dysk twardy typ 1 - 2 sztuki, serwerowy dysk twardy typ 2 - 2 sztuki, serwerowy dysk twardy typ 3 - 2 sztuki; 2) Część nr 2 zamówienia - licencja oprogramowania Microsoft SQL Server2019 Standard - licencja bezterminowa dla serwera - 1 sztuka lub oprogramowanie równoważne, licencja dostępowa Microsoft SQL Server 2019 User CAL - licencja dostępowa bezterminowa na użytkownika - 3 szt lub oprogramowanie równoważne; 3) Część nr 3 zamówienia - komputer przenośny z oprogramowaniem i wyposażeniem- 2 zestawy; Dostawa w zakresie części zamówienia nr 1 i 3 obejmuje także wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego (Kraków, ul. 28 Lipca 1943 nr 17c). Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami "lub równoważne". W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania jego równoważności. Szczegóły dotyczące równoważności zostały zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 30.20.00.00 - Urządzenia komputerowe


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Część nr 1 zamówienia

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej "ustawą Pzp", Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 tego art. Uzasadnienie faktyczne: W sytuacji niezłożenia do upływu terminu składania ofert (do 20.05.2020 r. do godz. 11:30) żadnej oferty w zakresie części zamówienia nr 1 zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w zakresie w/w części. Z powyższych względów postępowanie przetargowe w zakresie części nr 1 zamówienia zostało unieważnione.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Część nr 2 zamówienia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4401.09
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: A.P.N. PROMISE S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44a
Kod pocztowy: 02-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6124.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2010.29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7380.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Część nr 3 zamówienia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8345.81
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Jolanta Olszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Kotarbińskiego nr 19
Kod pocztowy: 41-400
Miejscowość: Mysłowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9323.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9323.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9798.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.