eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oława › Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Oława

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-09

Ogłoszenie nr 510124057-N-2020 z dnia 09-07-2020 r.

Gmina Oława: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Oława

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 536781-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540086477-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Oława, Krajowy numer identyfikacyjny 93193486800000, ul. pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 133 044, e-mail przetarg@gminaolawa.pl, faks 717 234 634.
Adres strony internetowej (url): www.gminaolawa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Oława

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RG.271.6.2020.ZP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Budowa ok. 1 287,0m kanalizacji sanitarnej w tym: Ø200=ok. 1084,0 m; Ø160=ok. 203,0m; w tym: 1) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach: - Stanowice ul. Różana ok. L=579m w tym: Ø200= 460m; Ø160=119m 2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, w tym: - Godzikowice, Ul. Krótka ok. L=272m w tym: Ø200= 210m; Ø160=62m - Godzikowice, Ul. Kwiatowa ok. L=373m w tym: Ø200= 357m; Ø160=16m - Godzikowice, Ul. Sportowa ok. L=63m w tym: Ø200= 57m ; Ø160=6m 3) Budowa ok. 401,0m wodociągu w tym: De 110=286,8m; De 90=4,2m; De 50=26,7; De 40=78,3m; De90 do hydrantów=5,0m; hydranty = 3 kpl; w tym: Rozbudowa sieci wodociągowej w Stanowicach: - Stanowice, ul Jaśminowa (wodociąg 2) ok. 281,7 w tym ok. De110=223,5m; De90=4,2m; De40=50,4m; De90 do hydrantów=3,6m; hydranty = 2 kpl; - Stanowice , ul Różana (wodociąg 3) ok. 119,3 w tym: De110=63,3m; De50=26,7m; De40=27,9m; De90 do hydrantu=1,4m; hydranty = 1 kpl; wraz z: - odtworzeniem istniejących nawierzchni, - inspekcją kanałów na CD/DVD, - badaniem wody - kosztami włączenia się do sieci - dokumentacją geodezyjna powykonawczą 3 szt. papierowo+ 1egz.na CD w PDF, - Uzyskanie pozwoleń na użytkowanie/przyjęcia przez organ zgłoszeń o zakończeniu robót bez sprzeciwu. Szczegółowy zakres robót został określony za pomocą przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w oparciu o dokumentację projektową, stanowiącą integralną część umowy. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: - zabezpieczenie terenu wokół obiektu na czas trwania robót, - zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, - opracowanie planu BIOZ, - powiadamianie zarządców sieci i właścicieli działek i uzyskiwanie ich zgód na wykonanie robót, - zapewnienie nadzoru technicznego ze strony właścicieli urządzeń obcych kolidujących z robotami, - w przypadku natrafienia na urządzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt oraz zapewni odbiór techniczny przez właściwego inspektora powołanego przez Zamawiającego, - wszelkie koszty uzyskania, zajęcia i organizacji ruchu i oznakowania pasów drogowych, - koszty włączenia przedmiotu robót do istniejącej sieci, - pompowanie wody z wykopów ( stanowi koszt wykonawcy), - przywrócenie terenu wokół obiektów do stanu pierwotnego, - odszkodowania wynikłe w związku z prowadzonymi pracami, - koszty związane z wykonaniem wszelkich prób i badań wynikających z norm oraz warunkami wydanymi przez zarządców sieci, - koszty związane z opłatami za wodę i odpady, - ubezpieczenie placu budowy, - prowadzenie obsługi geodezyjnej, - koszty badania wody i wydajności hydrantów - wszelkie koszty związane z odbiorami robót przez odpowiednie służby, - koszty związane z wypełnieniem wymogów decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o pozwoleniu na przeprowadzenie badań archeologicznych, - uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z przekazaniem do użytkowania wraz z dokumentacją powykonawczą - operat kolaudacyjny, - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie / zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem o braku zgłoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45232410-9


Dodatkowe kody CPV: 45255600-5, 45232100-3, 45231300-8, 45233200-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Oława

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 546851.03
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 13
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 13
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrona Środowiska sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Południowa 1
Kod pocztowy: 56-400
Miejscowość: Oleśnica
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 672626.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 672626.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1537500.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.