eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla wskazanych jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa WolaOgłoszenie z dnia 2020-07-08

Ogłoszenie nr 510122828-N-2020 z dnia 08-07-2020 r.

STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla wskazanych jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak


I. 1) NAZWA I ADRES:

STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH, Krajowy numer identyfikacyjny 384503002, ul. Al. Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48508082032, +48506656760, e-mail scuw@stalowawola.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657
Adres profilu nabywcy: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1660

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla wskazanych jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP-II.271.62.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla wskazanych w pkt. 14 jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola, będących jednocześnie odbiorcami i płatnikami dostaw na podstawie umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania na okres od daty podpisania umowy do 31.12.2020 roku. 2. Pełny wykaz materiałów biurowych jakościowy i ilościowy zawiera Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 2 do Zaproszenia do negocjacji. 3. Wykaz ilości zamawianego towaru jest podany szacunkowo, na podstawie dotychczasowego realnego zużycia. Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego towaru, wskazanego w Załączniku nr 2 do SIWZ, bez prawa roszczeń ze strony Wykonawcy co do zakresu ilościowego realizowanego zamówienia. 4. Zamawiany papier ksero przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, w tym kopiarek, drukarek atramentowych i laserowych, do wydruków czarno-białych i kolorowych., niezawilgocony, gwarantujący płynną pracę urządzeń oraz właściwą jakość wydruku, bez rozmazywania i "cieniowania" konturów wydruku, o deklarowanych parametrach jakościowych. 5. Wymagania dotyczące rodzaju i parametrów papieru zostały wskazane w Formularzu asortymentowo cenowym - Załączniku nr 2. 6. Wykonawca zrealizuje dostawy do siedziby poszczególnych jednostek własnym transportem, na własny koszt. Dostawa obejmuje rozładunek oraz wniesienie towaru do miejsca wskazanego przez osobę upoważnioną z danej jednostki organizacyjnej Gminy Stalowa Wola. 7. Dostawy będą realizowane po wcześniejszym telefonicznym lub pisemnym złożeniu zapotrzebowania przez osobę upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą z danej jednostki. W zamówieniu zamawiający przekaże ilość i rodzaj zamawianego asortymentu. 8. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw, w oparciu o ceny jednostkowe brutto wskazane w Formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 2, będącym elementem oferty Wykonawcy. 9. Rozliczenia z Wykonawcą będą realizowane na podstawie dokumentów księgowych potwierdzających faktycznie zrealizowane dostawy, tj. FV płatna przelewem, z terminem płatności 30 dni, po każdej zrealizowanej dostawie. 10. FV każdorazowo wystawiona będzie na nabywcę Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola NIP 865-239-87-25 z określeniem odbiorcy, będącym jednocześnie płatnikiem tej FV, spośród wskazanych poniżej: 1) Przedszkole nr 5 im. Juliana Tuwima, ul. Mieszka I-go 5, 37-450 Stalowa Wola REGON 830220710 telefon 15 844-03-25 2) Przedszkole nr 6, ul. Partyzantów 10. 37-450 Stalowa Wola REGON 830220727 telefon 15 842-00-20 3) Przedszkole nr 10 im. Marii Kownackiej, Al. Jana Pawła II 11, 37 -450 Stalowa Wola REGON 830220756 telefon 15 842-35-74 4) Przedszkole nr 15 ul. Obrońców Westerplatte 1, 37-450 Stalowa Wola REGON 830-220-791, telefon 15 842-49-03 5) Przedszkole nr 18 ul. Poniatowskiego 33, 37-450 Stalowa Wola REGON 830220816, telefon 15 842-11-11 6) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego ul. Dmowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola REGON 000837413, telefon 15 842-11-32 7) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im Bohaterów Westerplatte ul. Wyszyńskiego 14, 37 - 450 Stalowa Wola REGON 000837420, telefon 15 842-11-86 8) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. E. Kwiatkowskiego ul. Niezłomnych 1, 37 - 450 Stalowa Wola REGON 000837436, telefon 15 842-11-87 9) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli, REGON 000837442, telefon 15 810-94-94 10) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów, ul. Wojska Polskiego 9 , 37-450 Stalowa Wola REGON 001321670, telefon 15 842-49-22 11) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 , ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola REGON 830003591, telefon 15 842-28-86 12) Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida ul. Wojska Polskiego 9 , 37-450 Stalowa Wola REGON 830447997, tel. 15842-18-33 13) Zakład Administracji Budynków, ul. Wyszyńskiego 7A, 37-450 Stalowa Wola REGON 180091684, telefon 15 842-05-43 14) Urząd Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola REGON 000593000, telefon 15 643-34-37 15) Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych Al. Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola, REGON 384503002, telefon 15 819-47-10

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 30197644-2


Dodatkowe kody CPV: 30190000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 162152.13
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra
Email wykonawcy: biuro@biuroplus24.pl
Adres pocztowy: ul.Handlowa 46
Kod pocztowy: 37-450
Miejscowość: Stalowa Wola
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 151572.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 151572.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 151572.44
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki dokonano na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4, a jego przesłanką, było uprzednie unieważnienie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - nr ZP-II.271.53.2020 z powodu odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2, jako niezgodnej z SIWZ. W w/w postępowaniu przed upływem terminu do składania ofert do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta (dnia 23.06.2020 r) , złożona przez wykonawcę Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra sp.j. ul. Handlowa 46, 37-450 Stalowa Wola. Złożona oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, m .in. z zapisami Rozdziału XI pkt 10 oraz Rozdziału XIV pkt 6 i pkt 9 SIWZ, tj. nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną do podpisania i złożenia oferty.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.