eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług koordynacji merytorycznej Sekcją "Dzieła i twórcy" serwisu Culture.pl

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-05

Ogłoszenie nr 510119522-N-2020 z dnia 05-07-2020 r.

Instytut Adama Mickiewicza: Świadczenie usług koordynacji merytorycznej Sekcją "Dzieła i twórcy" serwisu Culture.pl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550035-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Adama Mickiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 14047007100000, ul. ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 476 100, e-mail iam@iam.pl, faks 224 476 152.
Adres strony internetowej (url): www.iam.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług koordynacji merytorycznej Sekcją "Dzieła i twórcy" serwisu Culture.pl

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

4/IAM/2020/05

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Świadczenie usług koordynacji merytorycznej Sekcją "Dzieła i twórcy"serwisu Culture.pl obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie i wdrażanie miesięcznych planów redakcyjnych dla sekcji Twórcy i Dzieła serwisu www culture.pl, uwzględniających działalność programową IAM oraz inne serwisy www.IAM , 2) przygotowywanie dedykowanych wydań tematycznych "Indexu" (baza wiedzy zawierająca sylwetki twórców oraz opisy/recenzje dzieł) na stronie www.culture.pl 3) zamawianie tekstów u autorów zewnętrznych oraz wewnętrznych i określanie wytycznych, co do ich opracowania, a także zatwierdzanie dostarczonych wyników, 4) redakcja zamówionych tekstów o tematyce kulturalnej dla sekcji Twórcy i Dzieła serwisu www culture.pl, współpraca z instytucjami kultury w zakresie pozyskiwania treści do serwisów www IAM systematyczny monitoring portali na świecie o podobnej tematyce kulturalnej; 5) pozyskiwanie nowych dostawców danych, partnerów serwisów oraz zachęcanie do korzystania z zasobów serwisów IAM i aktywnego udziału w życiu stron; zbieranie oraz przygotowywanie materiałów do raportów i sprawozdań z realizacji działań w ramach wykonywanej działalności, 6) wykonywanie nagrań audio w języku angielskim/polskim do filmowych/animowanych wersji tekstów, oraz nagrań audio w języku polskim do filmów uczących prawidłowej wymowy oraz nagrań audio do podcastów realizowanych przez Culture.pl

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79.50.00.00 - Dodatkowe usługi biurowe


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 92400
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Grażyna Soczewka u
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gąsienicowa 18
Kod pocztowy: 04-521
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 87480
Oferta z najniższą ceną/kosztem 79200
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 87480
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.