eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gródek nad Dunajcem › Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-02

Ogłoszenie nr 510118295-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.

Gmina Gródek nad Dunajcem: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Realizacja przedmiotu zamówienia współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020". TYTUŁ PROJEKTU: "Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem".

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 527885-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540062999-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Gródek nad Dunajcem, Krajowy numer identyfikacyjny 49189219100000, ul. Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 401 035, e-mail przetargi@gminagrodek.pl, faks 18 4401035 w. 20.
Adres strony internetowej (url): http://gminagrodek.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZP.271.6.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Gminie Gródek nad Dunajcem. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. sporządzenie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 2.2. uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym, 2.3. uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, 2.4. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót w imieniu Zamawiającego działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 2.5. wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, 2.6. dokonanie wszelkich zgłoszeń oraz pozyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, odbiorów oraz decyzji umożliwiających użytkowanie obiektu i urządzeń. 3. Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych obejmuje w szczególności: 3.1. Niwelację terenu 3.2. Prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej 3.3. Budowa nowych odcinków sieci infrastruktury technicznej 3.4. Budowa wiaty pod PSZOK 3.5. Budowa budynku socjalnego 3.6. Wykonanie utwardzonego dojazdu i placu manewrowego 3.7. Budowa zjazdu z drogi gminnej 3.8. Budowa oświetlenia terenu 3.9. Budowa fundamentu pod wagę najazdową wraz z dostawą i montażem wagi 3.10. Budowa ogrodzenia terenu 3.11. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem 3.12. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6


Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45222110-3, 45200000-9, 45210000-2, 45300000-0, 45310000-3, 45400000-1, 45450000-6, 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 775228.42
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: F.H.U Trans-Kop Bis Maria Łątka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Dąbrówka Tuchowska 40a
Kod pocztowy: 33-170
Miejscowość: Tuchów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 964442.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 964442.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1383750
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.