eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Modernizacja z wymianą systemu sygnalizacji pożaru w budynku Teatru Zagłębia

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-06-29

Ogłoszenie nr 510114884-N-2020 z dnia 29-06-2020 r.

Teatr Zagłębia: Modernizacja z wymianą systemu sygnalizacji pożaru w budynku Teatru Zagłębia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 530082-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540070390-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Teatr Zagłębia, Krajowy numer identyfikacyjny 27926100000000, ul. ul. Teatralna 4, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 266 04 94 wew. 30, e-mail ksiegowosc@teatrzaglebia.pl, faks 322 666 940.
Adres strony internetowej (url): www.teatrzaglebia/bip

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Miejska instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja z wymianą systemu sygnalizacji pożaru w budynku Teatru Zagłębia

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.2.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wymianie i modernizacji instalacji systemu ostrzegania o pożarze w budynku Teatru Zagłębia przy ul. Teatralnej 4 w Sosnowcu. Zakres zamówienia obejmuje: - demontaż i utylizację starej instalacji systemu sygnalizacji pożaru, w tym utylizację izotopowych czujek dymu, - wykonanie robót polegających na instalacji automatycznej sygnalizacji pożaru, - wykonanie drobnych robót budowlanych związanych z zaprawieniem wykonanych bruzd i przebić oraz odtworzeniem tynku, - wykonanie prób montażowych zainstalowanego systemu sygnalizacji pożaru, - przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie prawidłowego użytkowania, w szczególności w zakresie obsługi centralki ppoż., - wykonywanie w okresie udzielonej gwarancji nieodpłatnych okresowych przeglądów gwarancyjnych zainstalowanego systemu sygnalizacji pożaru oraz dokumentowanie wyników tych przeglądów w założonym Rejestrze zdarzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik Nr 3 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.31.21.00 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 190000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ELPROTEKCT SZYMAŃSKI Spółka jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 78
Kod pocztowy: 40-871
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 188446.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 134751.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 281670.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.