eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › DOSTAWA materiałów do założenia poletek świadczalnych-sadzonk winorośli szczepione na podkładce spełniającej standardy jakości min. CAC, -elementów metalowych do budowy konstrukcji nośnej winorośli, -materiałów ogrodniczych, w ramach projektu nt. "Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie", w ramach działania M16 "Współpraca" PROW 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFRROW, nr umowy 00002.DDD.6509.00027.2018.01.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-06-04

Ogłoszenie nr 510098292-N-2020 z dnia 04-06-2020 r.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: DOSTAWA materiałów do założenia poletek świadczalnych: -sadzonk winorośli szczepione na podkładce spełniającej standardy jakości min. CAC, -elementów metalowych do budowy konstrukcji nośnej winorośli, -materiałów ogrodniczych, w ramach projektu nt. "Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie", w ramach działania M16 "Współpraca" PROW 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFRROW, nr umowy 00002.DDD.6509.00027.2018.01.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt nt. "Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie", w ramach działania M16 "Współpraca" PROW 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFRROW, nr umowy 00002.DDD.6509.00027.2018.01.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 530795-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 18670000000000, ul. ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 205 020, e-mail biuro.zampub@upwr.edu.pl, faks 713 205 386.
Adres strony internetowej (url): https://bip.upwr.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30000-euro/dostawy

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia wyższa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOSTAWA materiałów do założenia poletek świadczalnych: -sadzonk winorośli szczepione na podkładce spełniającej standardy jakości min. CAC, -elementów metalowych do budowy konstrukcji nośnej winorośli, -materiałów ogrodniczych, w ramach projektu nt. "Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie", w ramach działania M16 "Współpraca" PROW 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFRROW, nr umowy 00002.DDD.6509.00027.2018.01.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

R0AP0000.271.27.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów do założenia poletek doświadczalnych: -sadzonk winorośli szczepione na podkładce spełniającej standardy jakości min. CAC, -elementów metalowych do budowy konstrukcji nośnej winorośli,-materiałów ogrodniczych, w ramach projektu nt. "Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie", w ramach działania M16 "Współpraca" PROW 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFRROW, nr umowy 00002.DDD.6509.00027.2018.01. zgodnie z założeniami i parametrami (załącznik nr 1b do SIWZ) określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) oraz w arkuszu kalkulacyjnym, stanowiącym załączniku nr 1a do SIWZ. 2.Szczegółowe warunki i sposób płatności zostały określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.1, 5.2 do SIWZ, 3.Zamawiający określa dodatkowe wymagania przy dostawie: W zakresie części 1 - Zamawiający wymaga dostawę sadzonek winorośli wraz z paszportami roślin. 4.Zamawiający określa warunki gwarancji: - w zakresie części 1 - sadzonki winorośli odmianowe, uszlachetnione na podkładce, spełniające standardy CAC, zgodnie ze specyfikacją odmian i podkładek, wyszczególnionych w załączniku 1a i 1b SIWZ - 2 lata gwarancja na zgodność dmianową i podkładkową, potwierdzona paszportem roślin dostarczonym wraz z materiałem roślinnym; - w zakresie części 2 - elementy metalowe do budowy konstrukcji nośnej winorośli - gwarancja minimalna 12 miesięcy; Gwarancja w zakresie części 2 stanowi także jedno z kryterium oceny ofert i może ulec wydłużeniu na warunkach określonych w Rozdziale 14 SIWZ. 5.Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia : o Miejsce dostarczenia sadzonki i materiałów ogrodniczych - w zakresie części 1: Stacja Badawczo-Dydaktyczna Katedry Ogrodnictwa UPWr w Samotworze, 54-433 Samotwór, ul. Owocowa 4, gmina Kąty Wrocławskie, tel. 502 205 710, pon.-piąt.: godz. 8.00-15.00), a dostawa podłoża popieczarkowego - do sześciu lokalizacji na terenie Dolnego Śląska, w obszarze gmin Złotoryja, Milicz, Świerzawa, Kąty Wrocławskie, Świdnica o Miejsce dostarczenia elementów konstrukcji - w zakresie części 2: na obszarze województwa dolnośląskiego i opolskiego, gmin Złotoryja, Krośnice, Sobótka, Byczyna, Zagrodno, Wisznia Mała, Długołęka, Gaworzyce, Gorzów Śląski, Bielawa, Kobierzyce, Radwanice, Świdnica, Niemcza, Świerzawa, Kąty Wrocławskie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 03.12.10.00 - Produkty ogrodnicze


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: DOSTAWA materiałów do założenia poletek doświadczalnych: - sadzonk winorośli szczepione na podkładce spełniającej standardy jakości min. CAC w ramach projektu nt. "Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie", w ramach działania M16 "Współpraca" PROW 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFRROW, nr umowy 00002.DDD.6509.00027.2018.01.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 143779.12
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Krzysztof Górka "AKM"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul Grenadierów 5/8
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 181086.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 181086.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 181086.30
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: DOSTAWA materiałów do założenia poletek doświadczalnych: - elementów metalowych do budowy konstrukcji nośnej winorośli w ramach projektu nt. "Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie", w ramach działania M16 "Współpraca" PROW 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFRROW, nr umowy 00002.DDD.6509.00027.2018.01.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 101592.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: VITI CULTURA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul .Wilczycka 27/26
Kod pocztowy: 02-488
Miejscowość: Warszawa,
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 176529.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 176529.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 176529.60
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.