eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Staszów › Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-06-03

Ogłoszenie nr 510097268-N-2020 z dnia 03-06-2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 526956-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00030239100000, ul. ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48158643241, e-mail przetargi@szpitalstaszow.pl, faks +48158646876.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DZPiZ-380-07/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego, zwanych dalej Miejscami odbioru, których wykaz znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania Umowy do Miejsc odbioru określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, szacuje się w wysokości 3 646 080 kWh. 3. Podana wielkość wolumenu paliwa gazowego określona w pkt. 2 jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznego wolumenu paliwa gazowego, względem ilości określonej w pkt. 2. Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy paliwo gazowe w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w pkt. 2 nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość paliwa gazowego. 4. Zamówienie na paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach gazowych oraz zamówienie mocy umownej określa załącznik nr 2 do SIWZ. 5. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami Wykonawczymi. 6. Usługa dystrybucji paliwa gazowego do Miejsc odbioru odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego OSD - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do: 7.1. wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych dostawy paliwa gazowego, bądź też złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umów kompleksowych dostawy paliwa gazowego w trybie zgodnego porozumienia Stron, 7.2. zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego, 7.3. dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD oraz dotychczasowym sprzedawcą niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia kompleksowej dostawy paliwa gazowego. 8. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a: 8.1. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 24 września 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1814) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Standardy jakościowe określone zostały w szczególności w Rozdziale 8 Rozporządzenia: "Parametry jakościowe paliw gazowych, standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji" 8.2. bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliw gazowych, zgodnie z Taryfą OSD Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 18 marca 2020 r. decyzją nr DRG.DRG-2.4212.51.2019.AIK. 8.3. bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnie z Taryfą Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09120000-6


Dodatkowe kody CPV: 09123000-7, 65200000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 429883.71
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 3
Kod pocztowy: 01-248
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 528756.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 528756.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 528756.96
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.