eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Swarzędz › Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 5 w Jasinie.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenie



Ogłoszenie z dnia 2020-06-01

Ogłoszenie nr 510095140-N-2020 z dnia 01-06-2020 r.

Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego: Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 5 w Jasinie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 530949-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Krajowy numer identyfikacyjny 63077699700000, ul. ul. Wrzesińska 13, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 817 2981, e-mail tbs-swarzedz@wp.pl, faks 61 817 2981.
Adres strony internetowej (url): bip.swarzedz.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 5 w Jasinie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.02/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271- 2/2020 Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 5 w Jasinie. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 5 w Jasinie. 1.Roboty przygotowawcze: zabezpieczenie terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku oraz nad ciągiem pieszym oraz wykonanie ogrodzenia placu budowy 2. Rusztowania ustawienie rusztowań, wykonanie osłony z siatki, wykonaniem instalacji odgromowej, rozbiórka rusztowań 3. Stolarka okienna i drzwiowa Okna i drzwi zewnętrzne zabezpieczyć folią 4. Wzmocnienie ścian: odbicie tynku oraz usunięcie spoin, zamocowanie kotew, uzupełnienie spoin oraz tynków 5. Docieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu: odbicie i uzupełnienie odparzonych tynków, zerwanie istniejącego docieplenia o ile istnieje budynku, przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, impregnacja grzybobójcza, gruntowanie emulsją, sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, zamocowanie listwy okapowej, przyklejenie płyt styropianowych oraz z wełny mineralnej do ścian i ościeży (ościeża należy docieplić warstwą izolacji termicznej grubości minimum 3 cm. W przypadku gdy wymagana grubość styropianu nie będzie się mieściła, należy usunąć warstwę tynku ewentualnie cegieł), przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli wraz z wykonaniem zaślepek na dyble, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, odtworzenie detali architektonicznych, przyklejenie warstwy siatki na ścianach i ościeżach (na wysokość 2,0 m dwie warstwy siatki), nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2=3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany i ościeża (nie dopuszcza się wykonanie wyprawy tynkarskiej metodą natrysku), malowanie elewacji farbą silikonową, wyprawa z tynku mozaikowego na cokole, 6. Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu wykonanie wykopów, przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie, uzupełnienie ubytków, impregnacja grzybobójcza, gruntowanie emulsją, wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej, docieplenie ścian poniżej terenu - styropian ekstrudowany gr. 10 cm - przyklejenie płyt za pomocą masy bitumiczno-kauczukowej, wykonanie izolacji z folii kubełkowej, zasypanie wykopów, 7. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej metodą iniekcji: Jednorzędowa środkiem kiesol C co 12 cm 8. Obróbki blacharskie, roboty dekarskie: poszerzenie połaci dachowej na szczytach budynku o grubość planowanego docieplenia wraz z wykonaniem obróbek blacharskich oraz wykonaniem pokrycia dachowego styropapą gr. 20cm, dokonanie niezbędnych przeróbek, demontaż i montaż rur spustowych, wykonanie spadków pod parapety, wraz z wykonaniem docieplenia (w przypadku gdy wysokość istniejących parapetów nie pozwala na wykonanie docieplenia należy usunąć warstwę tynku ewentualnie cegieł), montaż parapetów z blachy powlekanej, wykonanie obróbki nad gzymsem.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.42.00.00 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 165000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany Marek Chorbiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ostrowo Kościelne 1
Kod pocztowy: 62-420
Miejscowość: Strzałkowo
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 178200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 178200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 178200.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.