eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur okręgu koszalińskiego. Część IIIPrzewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w WałczuOgłoszenie z dnia 2020-06-01

Ogłoszenie nr 510095121-N-2020 z dnia 01-06-2020 r.

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur okręgu koszalińskiego. Część III: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Wałczu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 537770-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, Krajowy numer identyfikacyjny 33600000000000, ul. ul. Wł. Andersa , 75-950 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 428 656, e-mail po.koszalin@prokuratura.koszalin.pl, faks 943 422 417.
Adres strony internetowej (url): www.prokuratura.koszalin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: organ ochrony prawa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur okręgu koszalińskiego. Część III: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Wałczu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PO VII WB 261.9.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przechowywanie oraz przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Wałczu z miejsca zdarzenia na terenie miasta: Wałcz oraz gmin: Człopa, Mirosławiec, Tuczno i Wałcz do miejsca przechowywania zwłok, a następnie na sekcję lub oględziny do prosektorium znajdującego się w Wałczu lub do Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie lub innego wskazanego przez Zamawiającego oraz odbiór zwłok po sekcji i przewóz do miejsca przechowywania. Zwłoki mogą być w stanie rozkładu, z wypadku komunikacyjnego, itp. Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich musi odpowiadać wymaganiom sanitarno - technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. nr 249 poz. 1866). Do przewozu zwłok transportem drogowym muszą być wykorzystywane pojazdy samochodowe zarejestrowane jako pojazdy specjalne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 110). Środki transportu winny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. Warunki i sposób przechowywania zwłok lub szczątków ludzkich muszą odpowiadać wymaganiom sanitarno-technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r. nr 75 poz. 405). Zamawiający wymaga, aby: a)usługi były wykonywane z należytą starannością i zasadami etyki zawodowej, b)Wykonawca był gotowy świadczyć usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, c)czas dojazdu do miejsca zdarzenia wynosił maksymalnie 70 minut od momentu zgłoszenia,d)wydawanie zwłok po zakończonej sekcji osobom upoważnionym (np. rodzinie) nie może wiązać się z kosztami po stronie odbierającego za czynność wydania,e)wydawanie zwłok po sekcji odbywać się będzie w dniu przeprowadzenia sekcji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00,f)w dniach następnych po dniu przeprowadzenia sekcji, wydawanie zwłok po sekcji odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00,g)jeżeli przywóz zwłok po sekcji do miejsca przechowywania nastąpił po godzinie 17:00, osoby upoważnione do odbioru zwłok (np. rodzina) mają mieć możliwość odbioru zwłok w tym samym dniu do 2 godzin po przewozie zwłok po sekcji do miejsca przechowywania, h)w przypadku przeprowadzania sekcji w sobotę, niedzielę lub w inny dzień świąteczny osoby upoważnione do odbioru zwłok (np. rodzina) mają mieć możliwość odbioru zwłok w tym samym dniu do 2 godzin po przewozie zwłok po sekcji do miejsca przechowywania,i)osoby upoważnione do odbioru zwłok (np. rodzina), jeżeli taka będzie ich wola, mają możliwość odbioru zwłok po sekcji bezpośrednio z prosektorium. Podstawą rozpoczęcia wykonania usługi będzie dyspozycja wydana telefonicznie lub faksem przez upoważnione osoby (prokurator, funkcjonariusz policji). Zlecenie wykonania usługi będzie niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej przez Zamawiającego. Zamawiający w formularzu ofertowym określił szacunkową ilość usług przewozów zwłok lub szczątków ludzkich świadczonych w okresie trwania umowy. Ilości przewozów oraz dni przechowywania zwłok podane w załączniku nr 3 do SIWZ (formularz ofertowy) zostały przyjęte przez Zamawiającego szacunkowo, wyłącznie w celu wyliczenia ceny oferty. Rzeczywista ilość przewozów oraz dni przechowywania będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, przy czym łączna wartość zamówienia za usługi nie przekroczy kwoty wynikającej z ceny najkorzystniejszej oferty Wykonawcy. W cenie usługi należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędnych materiałów potrzebnych do prawidłowego wykonania zamówienia (koszt worków na zwłoki, rękawiczek i innych).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 98370000-7


Dodatkowe kody CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 10031.02
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Pogrzebowy CHERON
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 7
Kod pocztowy: 78-600
Miejscowość: Wałcz
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9920.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9920.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9920.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.