eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › "Bieżąca eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiących własność Gminy Przasnysz"Ogłoszenie z dnia 2020-05-30

Ogłoszenie nr 510094075-N-2020 z dnia 30-05-2020 r.

Gmina Przasnysz: "Bieżąca eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiących własność Gminy Przasnysz"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Przasnysz, Krajowy numer identyfikacyjny 54835400000000, ul. ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 522 709, e-mail ugbartosiewicz@wp.pl, faks 297 522 709.
Adres strony internetowej (url): www,bip.przasnysz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Bieżąca eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiących własność Gminy Przasnysz"

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

usługa Bieżąca eksploatacja, konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej z przepompowniami na terenie gminy Przasnysz, w szczególności bezpośrednia obsługa oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacyjnych (sieci, przepompowni ), usuwanie awarii (nieobjętych gwarancją) na sieci kanalizacyjnej polegające na udrożnieniu sieci oraz naprawie i wymianie jej uzbrojenia, usuwanie awarii (nieobjętych gwarancją wykonawcy robót budowlanych) na oczyszczalniach i przepompowniach - wykonywanie bieżących remontów, napraw i wszystkich innych czynności umożliwiających ich bezawaryjną pracę, usuwanie osadu z oczyszczalni ścieków. utrzymywanie urządzeń we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym w tym wykaszanie terenów przepompowni i oczyszczalni oraz terenu wokół wylotów oczyszczonych ścieków, dokonywanie okresowych przeglądów urządzeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową, prowadzenie ewidencji wyposażenia w poszczególnych przepompowniach. niezwłoczne informowanie Zamawiającego telefonicznie i na piśmie o pojawiających się awariach, w okresie od 2.05.do 31.05.2020 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90488888-5


Dodatkowe kody CPV: 50800000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 21000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: "HYDROBUD" Marcin Budny
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Leszno 3
Kod pocztowy: 06-300
Miejscowość: Przasnysz
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 25830.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25830.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25830.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zastosować tryb zamówienia z wolnej ręki ze względu na wyjątkową sytuację, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, a wymagane było natychmiastowe wykonanie zamówienia , a nie można było zachować terminów określonych dla innych trybów. Sytuacja ta wynikała z unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego IZ.271.16.2019 i ogłoszenia kolejnego przetargu. Zamówienie zostało udzielone na czas niezbędny do zakończenia postępowania przetargowego w procedurze konkurencyjnej na usługę eksploatacji i konserwacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Przasnysz, w sytuacji braku umowy na eksploatację i konserwację oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność Gminy Przasnysz od dnia 1 maja 2020 r., które to usługi ze względu na swą specyfikę, muszą być zapewnione w sposób ciągły, bez jakiejkolwiek przerwy, która zagrażałaby bezpieczeństwu epidemiologicznemu Gminy Przasnysz. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki w takiej sytuacji jest stosowane w praktyce i nie tylko nie budzi zastrzeżeń w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, ale wręcz jest wskazywane - jako sposób rozwiązania problemu, przy zamówieniach, zwłaszcza na usługi, których ciągłość, jak w tym przypadku, nie może zostać przerwana (por. wyrok KIO 1415/17 z dnia 24.07.2017 r.). Gmina Przasnysz musiała zapewnić ciągłość realizacji usługi, gdyż ewentualna awaria oczyszczalni ścieków czy sieci kanalizacyjnej, szczególnie w czasie epidemii, mogła zagrozić bezpieczeństwu epidemiologicznemu mieszkańców Gminy Przasnysz. Zapewnienie ciągłości tej usługi jest w Gminie Przasnysz ważne, gdyż większość sieci kanalizacyjnej jest zużyta technicznie ze względu na wieloletni okres użytkowania i zagrożenie awariami jest bardzo wysokie.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.