eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa zestawów i akcesoriów komputerowych z oprogramowaniem biurowym, zestawu fotograficznego, tabletu, laptopa i rutera przemysłowego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie - 9 części

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-05-29

Ogłoszenie nr 510094066-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie: Dostawa zestawów i akcesoriów komputerowych z oprogramowaniem biurowym, zestawu fotograficznego, tabletu, laptopa i rutera przemysłowego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie - 9 części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Interaktywna ocena jakości gleb w Europie i Chinach w produkcji rolniczej i trwałości środowiska; akronim projektu: iSQAPER

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 525137-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540052569-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 32638000000000, ul. ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 7445061 w. 110, e-mail ebronisz@ipan.lublin.pl, faks 817 445 067.
Adres strony internetowej (url): http://www.ipan.lublin.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Instytut Naukowy Polskiej Akademii Nauk

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa zestawów i akcesoriów komputerowych z oprogramowaniem biurowym, zestawu fotograficznego, tabletu, laptopa i rutera przemysłowego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie - 9 części

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

A-2401-11/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa zestawów i akcesoriów komputerowych z oprogramowaniem biurowym, zestawu fotograficznego, tabletu, laptopa i rutera przemysłowego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie - 9 części". 2.2 Zakres zamówienia obejmuje dostawę na rzecz Zamawiającego : Część 1: Zestaw komputerowy z oprogramowaniem 1 - 1 zestaw; Część 2: Zestaw komputerowy z oprogramowaniem 2 - 1 zestaw; Część 3: Zestaw fotograficzny - 1 zestaw.; Część 4. Akcesoria i sprzęt komputerowy - 1 zestaw; Część 5. Tablet (na potrzeby zbierania wyników z urządzeń laboratoryjnych szybszego ich przetwarzania) - 1 sztuka; Część 6. Laptop 15,6 cala z oprogramowaniem biurowym- 1 sztuka; Część 7. Akcesoria komputerowe - 1 zestaw; Część 8. Ruter przemysłowy - 1 sztuka; Część 9. Zestaw do archiwizacji danych - 1 zestaw. 2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej z części zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 1.1.-1.9. do SIWZ. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne do wskazanych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 30213300-8


Dodatkowe kody CPV: 48310000-4, 38650000-6, 30233000-1, 30234100-9, 30231300-0, 30237460-1, 30237410-6, 30213200-7, 30213100-6, 32413100-2, 30237200-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zestaw komputerowy z oprogramowaniem 1 - 1 zestaw

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4656.87
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TEWA INFORMATION TECHNOLOGIES R. MIERZWA, T. MIERZWA, J. RAK, M. ONYSZKO SPÓŁKA CYWILNA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Sawy 2
Kod pocztowy: 20-632
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7081.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7081.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7134.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Ceny podane w pkt. IV.6) to ceny brutto zawierające podatek VAT.


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zestaw komputerowy z oprogramowaniem 2 - 1 zestaw;

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3909.37
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TEWA INFORMATION TECHNOLOGIES R. MIERZWA, T. MIERZWA, J. RAK, M. ONYSZKO SPÓŁKA CYWILNA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Sawy 2
Kod pocztowy: 20-632
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5350.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5350.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5535.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Ceny podane w pkt. IV.6) to ceny brutto zawierające podatek VAT.


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Zestaw fotograficzny - 1 zestaw

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9310.57
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Barbara Wiśniewska Bawro
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gen. Stanisława Maczka 2/9
Kod pocztowy: 56-400
Miejscowość: Oleśnica
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11389.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11389.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12054.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Ceny podane w pkt. IV.6) to ceny brutto zawierające podatek VAT.


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Akcesoria i sprzęt komputerowy - 1 zestaw;

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 17425.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: RESET-PC Wojciech Kondratowicz-Kucewicz i Adam Zams spółka jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ochotnicza 6
Kod pocztowy: 20-012
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 23376.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23376.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25620.90
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Ceny podane w pkt. IV.6) to ceny brutto zawierające podatek VAT.


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Tablet - 1 sztuka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1806.87
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TEWA INFORMATION TECHNOLOGIES R. MIERZWA, T. MIERZWA, J. RAK, M. ONYSZKO SPÓŁKA CYWILNA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Sawy 2
Kod pocztowy: 20-632
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2419.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2419.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2460.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Ceny podane w pkt. IV.6) to ceny brutto zawierające podatek VAT.


CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Laptop 15,6 cala z oprogramowaniem biurowym- 1 sztuka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4350.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TEWA INFORMATION TECHNOLOGIES R. MIERZWA, T. MIERZWA, J. RAK, M. ONYSZKO SPÓŁKA CYWILNA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Sawy 2
Kod pocztowy: 20-632
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6243.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6243.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6765.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Ceny podane w pkt. IV.6) to ceny brutto zawierające podatek VAT.


CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Akcesoria komputerowe - 1 zestaw;

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 37264.75
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: RESET-PC Wojciech Kondratowicz-Kucewicz i Adam Zams spółka jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ochotnicza 6
Kod pocztowy: 20-012
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 47522.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47522.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 55860.45
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Ceny podane w pkt. IV.6) to ceny brutto zawierające podatek VAT.


CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Ruter przemysłowy - 1 sztuka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 875.42
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: RESET-PC Wojciech Kondratowicz-Kucewicz i Adam Zams spółka jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ochotnicza 6
Kod pocztowy: 20-012
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1205.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1205.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1217.70
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Ceny podane w pkt. IV.6) to ceny brutto zawierające podatek VAT.


CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: Zestaw do archiwizacji danych - 1 zestaw

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8437.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: RESET-PC Wojciech Kondratowicz-Kucewicz i Adam Zams spółka jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ochotnicza 6
Kod pocztowy: 20-012
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10624.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10228.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11943.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Ceny podane w pkt. IV.6) to ceny brutto zawierające podatek VAT.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.