eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kańczuga › Zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej na mieszkalną wraz z nadbudową w m. Przeworsk ul. Kasztanowa 1 obręb nr 4, nr ewidencyjny działki 1923/1 - Zadanie nr 1 - Dach; konstrukcja i pokrycie.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-05-28

Ogłoszenie nr 510092966-N-2020 z dnia 28-05-2020 r.

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku z/s Łopuszka Mała: Zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej na mieszkalną wraz z nadbudową w m. Przeworsk ul. Kasztanowa 1 obręb nr 4, nr ewidencyjny działki 1923/1 - Zadanie nr 1 - Dach; konstrukcja i pokrycie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 526149 - N - 2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku z/s Łopuszka Mała, Krajowy numer identyfikacyjny 65003895300000, ul. Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 424 448, e-mail fundacjawzrastanie@wp.pl, faks 166 424 448.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Fundacja

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej na mieszkalną wraz z nadbudową w m. Przeworsk ul. Kasztanowa 1 obręb nr 4, nr ewidencyjny działki 1923/1 - Zadanie nr 1 - Dach; konstrukcja i pokrycie.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu na istniejącym obiekcie przy ul. Kasztanowej 1 w Przeworsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, składająca się z projektu budowlanego, przedmiaru robót oraz projektu umowy zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia odbyła się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.26.10.00 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 20000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: JARBUD Jarosław Sopyła
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 37-544 Ryszkowa Wola 78
Kod pocztowy: 37-544
Miejscowość: Ryszkowa Wola
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 20000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.