eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa opracowania i realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-05-23

Ogłoszenie nr 510089106-N-2020 z dnia 23-05-2020 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP: Usługa opracowania i realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 513232_N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540034190-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, Krajowy numer identyfikacyjny 17845000000000, ul. ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 931 390, e-mail wladyslaw_sadowski@sggw.pl, faks 225 931 391.
Adres strony internetowej (url): www.szp.sggw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa Uczelnia Wyższa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa opracowania i realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SZP.250.6.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i realizacji kampanii informacyjno - promocyjnej dotyczącej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Celem kampanii jest promocja Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie . Szczegółowe terminy działań promocyjnych ustala Zamawiający. Zasięg kampanii: kampania obejmuje terytorium całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko - mazurskiego. Kampania będzie prowadzona pod ogólna nazwą "SGGW - sukces z natury". Oferta musi zawierać strategię i metodologię realizacji zamówienia łącznie ze spodziewanymi rezultatami działań.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79.34.00.00 - Usługi reklamowe i marketingowe


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 748006.30
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Mastermind Media Sp. zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Jerozolimskie 94
Kod pocztowy: 00-807
Miejscowość: Wartszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 920047.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 749992.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 920047.75
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.