eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Remont pomieszczeń dla domu senioralnego Lubelskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Bursaki 17 w Lublinie, dz. Nr 50/2 i 50/3 w ramach projektu "CZAS - Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-04-18

Ogłoszenie nr 510077604-N-2019 z dnia 18-04-2019 r.

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża: Remont pomieszczeń dla domu senioralnego Lubelskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Bursaki 17 w Lublinie, dz. Nr 50/2 i 50/3 w ramach projektu "CZAS - Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
CZAS- Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 507932-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540029734-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 532 08 27, e-mail lublin.zamowienia@pck.org.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.pck.lublin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Organizacja pożytku publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont pomieszczeń dla domu senioralnego Lubelskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Bursaki 17 w Lublinie, dz. Nr 50/2 i 50/3 w ramach projektu "CZAS - Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

9/CZAS/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń dla domu senioralnego Lubelskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Bursaki 17 w Lublinie, dz. Nr 50/2 i 50/3 w ramach projektu "CZAS - Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów". 2. Zakres robót obejmuje: a) podział wnętrza budynku; b) termomodernizację istniejących elementów dachów, posadzek oraz ścian zewnętrznych, c) wykonanie instalacji: - c.o.; - wodnej, sanitarnej i deszczowej; - wentylacji mechanicznej; - klimatyzacji; - elektrycznej oświetleniowej i gniazd ogólnego wykorzystania; - odgromowej; - teletechnicznej; - ppoż hydrantowej. 3. Zestawienie powierzchni budynku i program użytkowy: - powierzchnia zabudowy całego obiektu 1636 m2, - powierzchnia użytkowa wysoki parter, część projektowana: 265,7 m2, - kubatura wysoki parter, część projektowana: 786,47 m3. 4. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45300000-3, 45311200-2, 45321000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45331200-8, 45331210-1, 45232332-8, 45312310-3, 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 828537.78
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PKZ Lublin S.C.
Email wykonawcy: biuro@pkz.lublin.pl
Adres pocztowy: 20-151 Lublin, Stefczyka 30
Kod pocztowy: 20-151
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1087927.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 883343.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1775751.00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 52%

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.