eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzyna Śląska › "BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY" - ul. Klonowa, Dębowa, Jodłowa w Jaworzynie Śląskiej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-04-14

Ogłoszenie nr 510063780-N-2020 z dnia 14-04-2020 r.

Gmina Jaworzyna Śląska: "BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY" - ul. Klonowa, Dębowa, Jodłowa w Jaworzynie Śląskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 514059-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Jaworzyna Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 88423652030000, ul. ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 588 230, e-mail urzad@jaworzyna.net, faks 748 588 253.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jaworzyna.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY" - ul. Klonowa, Dębowa, Jodłowa w Jaworzynie Śląskiej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IGK.271.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące budowy oświetlenie dróg gminnych położonych w mieście Jaworzyna Śląska wzdłuż ulic: Klonowa (dz. 782/68), Dębowa (dz. 782/74), Jodłowa (dz. 782/75). Ulice o nawierzchni gruntowej - utwardzonej mieszanką z kruszywa kamiennego. W ramach zamówienia planuję się wykonać roboty dotyczące: - roboty ziemne - ułożenie bednarki w rowach kablowych - mechaniczne zasypywanie rowów kablowych - planowanie powierzchni gruntu - ułożenie rur ochronnych z PCV o średnicy do 110 mm w wykopie - ułożenie kabli - mechaniczne stawianie słupów w ilości łącznej 30 szt. - montaż opraw do lamp w ilości łącznej 30 szt. - badanie linii kablowej - pomiary elektryczne (uziemienie oraz skuteczność zerowania). - odtworzenie nawierzchni dróg po wykonaniu robót. Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest zapoznać się z całą dokumentacją techniczną załączoną w niniejszym SIWZ (szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w projektach technicznych, specyfikacjach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych, pomocniczo w przedmiarach robót).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45316110-9


Dodatkowe kody CPV: 45315100-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 102500
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ALCOM sp. z o.o. (dawniej Zbigniew Czernicki ALCOM PHU)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Boleścin 1A
Kod pocztowy: 58-112
Miejscowość: Grodziszcze
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 126075
Oferta z najniższą ceną/kosztem 126075
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 177206.10
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.