eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Roboty budowlane w zakresie dostosowania gabinetu Nr 1 oraz pomieszczeń sąsiadujących pod potrzeby montażu aparatu AGFA DR 600 w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych z lokalizacją przy ul. Konstytucji 3 maja 42.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-04-09

Ogłoszenie nr 510062080-N-2020 z dnia 09-04-2020 r.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera: Roboty budowlane w zakresie dostosowania gabinetu Nr 1 oraz pomieszczeń sąsiadujących pod potrzeby montażu aparatu AGFA DR 600 w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych z lokalizacją przy ul. Konstytucji 3 maja 42.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 510416-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, Krajowy numer identyfikacyjny 00031606800000, ul. ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +486793510, e-mail zamow_publ@wszz.torun.pl, faks +48566793682.
Adres strony internetowej (url): www.wszz.torun.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty budowlane w zakresie dostosowania gabinetu Nr 1 oraz pomieszczeń sąsiadujących pod potrzeby montażu aparatu AGFA DR 600 w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych z lokalizacją przy ul. Konstytucji 3 maja 42.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

W.Sz.Z: TZ-280-22/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania gabinetu Nr 1 oraz pomieszczeń sąsiadujących pod potrzeby montażu aparatu AGFA DR 600 w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych z lokalizacją przy ul. Konstytucji 3 maja 42. 1.1. Szczegółowy zakres robót określa: a) dokumentacja projektowa (projekt budowlano-wykonawczy) opracowana przez firmę PRO-KOR Krzysztof Lisewski, ul. Wojska Polskiego 1A, 87-100 Toruń - Zał. 9/1 - 9/13 do SIWZ. b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Zał. Nr 10/1 -10/2 do SIWZ. c) przedmiar robót - Zał. Nr 11/1 - 11/2 do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań, wykonujących czynności fizyczne w zakresie robót budowlanych/instalacyjnych składających się na przedmiot umowy przez cały okres realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób podczas realizacji zamówienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp oraz sankcję z tytułu niespełnienia tych wymagań - wg wzoru umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ). 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót zgodnie z zobowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz z najwyższą starannością. Wykonawca przed złożeniem oferty (w celu prawidłowej oceny zakresu przedmiotu zamówienia oraz kosztów ryzyka) może zapoznać się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi i realizacyjnymi robót, aby uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym, nie stanowi wyłącznej podstawy wyceny i powinien być zweryfikowany przez Wykonawcę.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45331000-6, 45450000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 73317.58
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Magdalena Radzka - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultingowe SANIVEST
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Polna 59
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 85177.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 85177.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 90000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.