eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej oraz dokumentacji projektowej w obszarze Natura 2000 Jonkowo-Warkały PLH280039.Ogłoszenie z dnia 2020-03-03

Ogłoszenie nr 510038364-N-2020 z dnia 03-03-2020 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie: Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej oraz dokumentacji projektowej w obszarze Natura 2000 Jonkowo-Warkały PLH280039.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
POIS.0204.00-00-0108/16 Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 637436-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 28034444900000, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 537 21 00, e-mail sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl, faks 89 527 04 23.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej oraz dokumentacji projektowej w obszarze Natura 2000 Jonkowo-Warkały PLH280039.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

WOF-OA.082.38.2019.KB.EBA

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy hydrologicznej oraz dokumentacji projektowej w obszarze Natura 2000 Jonkowo-Warkały PLH280039, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. W ramach zadania należy wykonać ekspertyzę hydrologiczną oraz dokumentację projektową wraz z operatem wodnoprawnym w celu ochrony siedlisk przyrodniczych 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) o powierzchni ok. 27,09 ha oraz 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk o powierzchni ok. 2,52 ha występujących w obszarze Natura 2000 Jonkowo-Warkały PLH280039 na działkach ewidencyjnych nr 3047/1, 3048/1, 3048/2, 3049/2, 3063/1, 34, 35, 36, obręb ewidencyjny Warkały, gmina Jonkowo, powiat olsztyński. 3. Realizacja zadania będącego przedmiotem zamówienia wynika z obowiązującego planu zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000. 4. Czynności techniczno-administracyjne (takie jak: prace biurowo-administracyjne w ramach przedmiotu umowy) w ramach wykonywania Przedmiotu umowy będą wykonywane przez Wykonawcę osobiście lub przez zatrudniony personel, zwany dalej "Pracownikami". Wykonawca lub podwykonawca, zobowiązuje się, że Pracownicy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.). 5. Koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2018, poz. 2177 z późn. zm.). 6. Dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe powstałe w trakcie realizacji zamówienia muszą być oznakowane logotypami Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie i Unia Europejska Fundusz Spójności wg kolejności i z zachowaniem proporcji, zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, dostępną na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 7. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. "Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód", w którym beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie jest jednym z podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Przedmiot główny: 71311100-2 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Przedmiot dodatkowy: 71351920-2 - Usługi oceanograficzne i hydrologiczne. 10. Zamawiający nie podzielił zamówienia na zadania i w związku z tym nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71311100-2


Dodatkowe kody CPV: 71351920-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 47590.63
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Mirosław Grzybowski
Email wykonawcy: grzybomi@uwm.edu.pl
Adres pocztowy: ul. Iwaszkiewicza 34/30
Kod pocztowy: 10-089
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 59900
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 104550
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.