eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Człopa › Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie (etap II - roboty wykończeniowe, instalacje wewnętrzne, zagospodarowanie terenu, montaż urządzeń fotowoltaicznych)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-02-25

Ogłoszenie nr 510036169-N-2019 z dnia 25-02-2019 r.

Miasto i Gmina Człopa: Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie (etap II - roboty wykończeniowe, instalacje wewnętrzne, zagospodarowanie terenu, montaż urządzeń fotowoltaicznych)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
"Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 506074-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto i Gmina Człopa, Krajowy numer identyfikacyjny 57079149000000, ul. ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 67 259 10 69, e-mail umig@czlopa.pl, faks 672 591 065.
Adres strony internetowej (url): www.bip.czlopa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie (etap II - roboty wykończeniowe, instalacje wewnętrzne, zagospodarowanie terenu, montaż urządzeń fotowoltaicznych)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

B.271.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu dla zadania budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej na działce nr 284/3 położonej w Trzebinie, gmina Człopa. W budynku znajdować się będą: sala wielofunkcyjna wraz z aneksem kuchennym, sanitariaty, biblioteka oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Sala wielofunkcyjna będzie przeznaczona do prowadzenia spotkań gminnych, imprez okolicznościowych. Przy sali przewidziano aneks kuchenny oraz magazyny. W budynku będzie znajdować się czytelnia wraz z wypożyczalnią książek oraz płyt CD oraz magazyn sprzętu sportowego. Budynek wielofunkcyjnej sali wiejskiej spełniać będzie wymogi dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - przewidziano podjazdy komunikacyjne o odpowiedniej szerokości [wewnątrz], dostępność z zewnątrz bez pomocy pochylni dla osób niepełnosprawnych z utwardzonego terenu, w zakresie sanitariatów przewidziano toaletę dla osób niepełnosprawnych o przepisowych wymiarach oraz wyposażony w osprzęt i armaturę przewidzianą do obsługi osób niepełnosprawnych. Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje: ? elektryczną 230 V oświetlenia i gniazd wtykowych oraz 400V, ? odgromową, ? wody zimnej - z istniejącego wodociągu, ? kanalizacyjną - do istniejącej kanalizacji sanitarnej, ? wody ciepłej, ? ogrzewanie, ? wentylację - mechaniczna, wyprowadzona ponad dach, ? odprowadzenie wód opadowych będzie odbywało się powierzchniowo na teren działki. Podstawowe parametry budynku : - Powierzchnia zabudowy 288,00 m2 - Powierzchnia użytkowa 197,59 m2 - Kubatura budynku 1250 m3 - Kubatura wiaty 220 m3 - Wysokość budynku 7,00 m - Szerokość budynku 16,58 m - Długość budynku 21,65 m Etap II - obejmuje wykonanie pozostałych robót budowlanych do wybudowania kompletnego budynku, zagospodarowania terenu i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku, a w szczególności : ? roboty wykończeniowe: docieplenie dachu, ścianki działowe, tynki, zabudowy GK (sufity) , podłoża i posadzki, malowanie, montaż drzwi wewn., montaż instalacji wewnętrznych: wodociągowej, elektrycznej, C.O., wentylacja mechaniczna - Zamawiający wymaga, żeby centrala wentylacyjna była wyposażona w modół WiFi lub inne rozwiązanie umożliwiające zdalne sterowanie wentylacją, "biały"montaż, ? wyposażenie sali wiejskiej (wykaz wyposażenia załącznik nr 9 do SIWZ), ? zagospodarowanie terenu, ? montaż urządzeń fotowoltaicznych na dachu budynku, ? uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2


Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45330000-9, 45400000-9, 45111291-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 585131.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: WUBUD Wykończenia i Budowy Władysław Bartkowiak
Email wykonawcy: wubud@onet.eu
Adres pocztowy: ul. Nagietkowa 8
Kod pocztowy: 66-415
Miejscowość: Kłodawa
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 719711.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 649000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 719711.54
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.